Representantar frå havbruksnæringa frå heile fylket var 4. desember samla ved Quality Hotel Florø for å delta på den første Havbrukskonferansen, arrangert av prosjektgruppa Havbruk og prosjektleiar Linn Nekkøy.

Etter å ha blitt servert sushi med laks og andre lokale råvarer vart deltakarane ynskja velkomen av Kinn-ordførar Ola Teigen. Ordføraren beretta om det politiske arbeidet som vert lagt ned for satsing på havbruk i Flora, Kinn og kystregionen. Flora kommune har blant anna bidratt med støtte til Aksello sitt havbruksprosjekt.

Denne konferansen var ein viktig milepæl for prosjektet, kor det blei presentert eit etterlengta samarbeidsprosjekt for heile verdikjeda innan havbruk, med fokus på miljø, berekraft og rekruttering. Denne samlinga var lagt opp til at næringa kunne ta del i, og utforme vegen vidare for det spennande Havbruksprosjektet.

Dei spennande foredraga tok blant anna for seg ein presentasjon av ei verdiskapingsanalyse utarbeida av Høgskulen på Vestlandet. Denne var bestilt av prosjektet og kom med tal som synleggjorde kor viktig næringa er for distrikta og lokalsamfunna i Sogn og Fjordane. Vidare fekk ein høyre inspirerande foredrag frå blant anna Cargill, Mowi, Sulefisk og Bellona, om kva dei gjer for eit berekraftig havbruk. Trond Teigene, Direktør i sparebanken Sogn og Fjordane avslutta med å sette fokuset over på rekruttering.

«Den viktigaste ressursen er folka som skal fylle jobbane» seier Trond.

Til dømes har banken sjølv tilsett eigne ansvarlege for klima og berekraft. Deira satsingsvilje er viktig med tanke på rekruttering og korleis dei kommuniserer ut mot sine målgrupper. Han meiner at vi kan bli betre på å synleggjere utad dei spennande næringane vi har i fylket vårt.

Desse spennande foredragshaldarane danna ein flott bakgrunn for presentasjonen av prosjektet administrert av Aksello. Hovudprosjektet har fått navnet «BLÅ HORISONT 2030», sidan det legg FN sine berekraftsmål til grunn. Sidan havbruksnæringa er den mest berekraftige næringa når det kjem til produksjon av animalsk protein, har ein store moglegheiter til å bidra når de kjem til desse globale utfordingane.

Store norske havbruksaktørar tronar på Colin Fairr indexen, som er eit verktøy som skal gje investorar betre informasjon om den finansielle risikoen som manglande hensyn til miljø og berekraft medfører. «Her i regionen er ein så heldig at vi har ei havbruksnæring som er både initiativrike og tidleg ute med å nytte nye grøne løysingar. I ei tid der handlekraft tel, er Havbruksnæringa i Sogn og Fjordane dyktige, handlekraftige og iniativrike. Men, desse får ikkje synleggjort arbeidet sitt på same måte som dei store aktørane som kan rekke opp på ein slik index», seier Linn Nekkøy.

BLÅ HORISONT 2030 er eit prosjekt der målet er å samle næringa innan konkrete områder, samt synleggjere det innovative og grøne arbeidet havbruksnæringa i regionen gjer. For å nå dei utvalde berekraftsmåla til FN, er det satt fokus på nokre konkrete områder som elektrifisering, digitalisering, sertifisering, resirkulering og rekruttering. Desse er valde fordi dette er områder som kan implementerast på tvers av verdikjeda, som kan vere med på å påverke FN sine berekraftsmål, og som ikkje minst gir moglegheiter for samarbeid og målbare målsettingar.  Prosjektet skal støtte opp om bedriftene sine miljøtiltak og vise at vi er ein attraktiv region med høg kompetanse innan berekraftig havbruk. Konkret kan ressursar i prosjektet fungere som bedrifta si “berekraftsavdeling”, då det kan være utfordrande for bedriftene å sjølv sette av kapasitet til dette. Her er og brei synleggjering av resultat utad eit viktig område som prosjektet skal sørge for.

«Næringa gjer mykje viktig arbeid allereie, men med eit slikt prosjekt og gjennom samarbeid kan vi få til mykje meir, som igjen kan skape fleire arbeidsplassar», seier ei tydeleg engasjert Elin Tveit Sveen, dagleg leiar i Marø Havbruk og eit av deltakarane i prosjektgruppa.

Ved å stå saman for felles måloppnåing – ei grønare blå næring, vil vi få ei meir synleg, meir tydeleg, og ikkje minst ei grønare næring og region. Resultatet av dette felles arbeidet, formidla via dei rette kanalane, vil skape ei sterk røyst som kan og vil påverke den næringspolitiske utviklinga i distriktet – som igjen vil vere positivt for aktørane. Ved å samarbeide kan ein hauste fleire felles godar, seier Nekkøy,  «og kanskje aller viktigast – oppnå grøn vekst, grøne arbeidsplassar og grøn sone».

For meir informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleiar Linn Nekkøy.

 

Fellessamlinga i årets vekstprogram gjekk av stabelen måndag ettermiddag. Det er ein spanande variasjon hos deltakarane når det gjeld bransje, størrelse og geografi i årets program, og dette gjer det desto meir interessant og samlast. Alle dei åtte deltakande bedriftene presenterte status per i dag og korleis dei opplever vekstprogrammet så langt. Sjølv om nokre av bedriftene allereie før deltaking i programmet er trygge på kva veg dei skal gå og kvar bedrifta deira skal vere om 5 år, tykkjer alle det er ein god øving å få testa eigne strategiar og målsetningar i høve analyse og diskusjonar i vekstprogrammet.

«Slik får vi korrigert vegen mot målet tidlegare» og «Vi løftar blikket ved å få diskutere med andre enn oss sjølve», var kommentarar frå deltakarane undervegs i samlinga.

Sidan dette er eit program som har vore gjennomført fleire gonger, presenterte Aksello og PwC ei oppsummering av bedriftene og kva som har kome ut av deltakingar i dei tidlegare programma.

Når bedriftene no nærmar seg slutten av deltaking i programmet er det viktig at bedriftene vert kjend med utviklingsmoglegheitene i verkemiddelapparatet vidare, og kva tilskotsordningar som kan vere aktuelle for SMB’ar med vekst- og utviklingsambisjonar. Aksello presenterte nokre tilskotsordningar som Aksello sitt eige Inkubatorprogram og dei nye Katapultsenterane i Norge, og elles litt om moglegheitene og vegen vidare etter programmets slutt. I tillegg hadde vi besøk av Sparebanken Sogn og Fjordane, som støtte spelar til Vekstprogrammet var det kjekt at deltakarane fekk ein introduksjon til deira satsing på utvikling av næringslivet i regionen.

Viktoria Hotell er ein av deltakarane i programmet i år og det var veldig hyggeleg å få halde fellessamlinga i dei heilt ferske, nyoppussa møteromma der. Det vart ein fin avslutning av samlinga med nettverksbygging og god tapas i hotellets restaurant.

Dette er deltakarane i årets program:

 • Allbygg AS
 • Brødrene Larsen AS
 • Bistro to Kokker AS
 • Helle Knivfabrikker AS
 • Hydraulikk og Motor AS
 • Kontorpunkt AS
 • Norwell AS
 • Viktoria Hotell AS

Er du interessert i å høyre meir om Vekstprogrammet, eller vil du sjå om Aksello på andre måtar kan bistå utvikling i di bedrift? Ta kontakt med oss!

Tidligare artikkel om Vekstprogrammet.

 

Velkomen til Havbrukskonferansen 2019

 

Onsdag 4.desember kl 1200-1600, samlast heile havbruksnæringa i Sogn og Fjordane på Quality hotell, Florø.
Vi inviterer til ein spennande dag med innlegg og foredrag om grøne tilnærmingar i ei blå næring, rekruttering, og ikkje minst presentasjon av Havbruksprosjektet.

Dette er ein dag kor du kan være med å påverke vegen vidare.
Meld deg på i linken under, innan 29.nov.

Agenda

11.30: Registrering og noko å bite i.
12.05: Velkommen
12.10: Johannes Idsø, HVL: Oppdatert verdiskapingsanalyse av havbruksnæringa i Sogn og Fjordane.
12.20: Lindsey Pollock, Sustainability Manager, Cargill.
12.35: Michael Niesar, Dagleg leiar, Sulefisk – Biosikkerheit i semilukka anlegg
12.50: Mari Bjordal, Rådgjevar havbruk, Bellona – Bellona sitt havbruksarbeid
13.05: Pause, frukt og kaffe
13.25: Lene Torgersen, Sustainability Project Manager, Mowi – Bærekraft i Mowi; hvordan jobber vi
13.40:Trond Teigene, Adm.dir., Sparebanken Sogn og Fjordane – Kampen om arbeidskraft
13.55: Linn Nekkøy, Prosjektleiar, Aksello – Havbruksprosjektet
14.25: Spørsmål og diskusjon i plenum.
15.30: Oppsummering.

Møtet passar med båtrutene, både sørgåande og nordgåande.

Avgang Måløy: 10.20. Ankomst Florø 11.50
Avgang Florø : 1605. Ankomst Måløy: 17.45

Avgang Bergen: 08.00 Ankomst Florø 11.30
Avgang Florø: 17.00. Ankomst Bergen 20.45

Vel møtt til Havbrukskonferansen!

 

Har du spørsmål eller innspel, ta gjerne kontakt.

Linn Nekkøy
Prosjektleiar, Havbruk 

Tlf: +47 95820063
Epost: Linn@aksello.no

Aksello er i gang igjen med nytt vekstprogram for etablert næringsliv. Vi har gjennomført vekstprogram i fleire periodar heilt tilbake til år 2004. Gjennom programma har vi analysert og bistått ca 60-70 dyktige bedrifter med vekststrategiar og hjelp til å løfte blikket i desse åra.

Aksello arbeider mykje med heilt nystarta bedrifter og gründerar i etableringsfasen, men like viktig er det å gje eit tilbod til dei etablerte bedriftene som har vilje og evne til vekst. Bedrifter som har nådd ei modningsfase der omsetningsgrafen begynner å flate ut, dei treng ofte ei analyse for å sjå kva
strategiske val ein skal ta for å sikre vidare berekraftig verdiskaping. Det er denne analysa vi fokuserer mest på i Vekstprogrammet.

No i haust kom det inn påmelding frå fleire interessante bedrifter innan fristen som var sett til 1. september. Vi enda opp med 8 bedrifter i frå fire av kystkommunane og det ser vi i Aksello på som godt dekkande i høve vårt nedslagsfeltet.

Dei deltakande bedriftene i denne omgang er:

 • Brødrene Larsen
 • Viktoria Hotell
 • Hydraulikk og Motor
 • Helle Knivfabrikker
 • Bistro to Kokker
 • Allbygg
 • Kontorpunkt
 • Norwell

Vi har gjennomført første møte med bedriftene og dette er veldig inspirerande og kjekt! Vi har som tidlegare med oss PwC i gjennomføringa og ser at vi saman har utvikla eit godt program som treff i høve bedriftene sitt behov.

Dei etablerte bedriftene rundt oss er så viktige at vi håpar no på at vi kan finne finansiering til å tilby vekstprogrammet som eit kontinuerleg tilbod til bedrifter. Vi jobbar for eit næringsliv som evnar å sjå moglegheitene og har vilje til å fortsette å skape berekraftige verdiar langs kysten vår.

Vil du ha meir informasjon om Vekstprogrammet vårt? Ta kontakt med oss i Aksello, kontakt informasjon finn du her.

Aksello startar no arbeidet med Rekrutteringsprosjektet – eit 3-årig prosjekt som har til føremål å auke tal tilflyttarar til vår region. Som ein del av prosjektet skal behov og ynskjer hos både til- og fråflyttarar, og næringslivet definerast, og vi skal planlegge og til dels iverksette konkrete tiltak. Desse tiltaka skal ha positiv effekt på graden av rekruttering for både lokalsamfunnet og det lokale næringslivet. Det skal mellom anna produserast ein film der ein kan bli introdusert til det attraktive næringslivet vårt, som eit verkty for bedriftene i deira rekrutteringsarbeid. Det er og lagt fokus på å ivareta dei som allereie er tilflytta, ved å utarbeide  ei “startpakke” som skal gjere det enklare å finne seg til rette. Meir informasjon om tiltaka og framdrifta vil bli presentert hjå Aksello i tida framover.

“Det er viktig at vi ser på dei konkrete behova og ynskja til både tilflyttarar og næringsliv, slik at vi kan lage gode løysingar som adresserer desse rekrutteringsutfordringane direkte. Vi har og ein god dialog med Distriktssenteret, som bistår med nyttige data og erfaringar frå ei lang rekkje relevante og liknande prosjekt frå andre stader i landet” – Allan Madsen, prosjektleiar.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Aksello, Flora kommune, og prosjekteigar Flora Industri- og næringsforening. Prosjektleiar for rekrutteringsprosjektet er tidlegare rådgjevar i Aksello, Allan Madsen.

Er du nyleg tilflyttar, eller kanskje fråflyttar? Eller har di bedrift konkrete rekrutteringsbehov?
Då høyrer vi gjerne frå deg!

Kontaktinformasjon
Prosjektleiar Allan Madsen
allan@avent.no
mob: 47 28 30 01