No kan du søke på kommunalt næringsfond i Kinn kommune 2020

Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i Kinn kommune? Kinn kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv…
Sommarhelsing frå Aksello

Aksello ynskjer alle ein riktig god sommar

Det er motiverande å sjå at utfordrande tider og kriser kan resultere i nye innovative idear og fortgang i omstillingsprosessar i næringslivet vårt. Gjennom Vestland fylkeskommune og Sparebanken Sogn og Fjordane har Aksello fått finansiering…
Inkubator retrams epoint

Nye bedrifter i inkubator

T.v. Bjørn Dahl, ePoint - T.h. Stein-Asle Øvrebotn, Retrams Aksello ynskjer ePoint AS og Retrams AS velkomne inn i inkubator. ePoint held til i Stryn, og utviklar ei innovativ løysing som skal gjere boring av petroleumsbrønn meir effektiv…

Kapital til oppstartsselskap

Det å lukkast med prosessen for å skaffe kapital er ein av dei viktigaste vegane til framgang og vekst for gründerselskap. Å kommunisere effektivt med potensielle investorar som er villige til å satse på selskapet, er avgjerande. Rådgjeving…
,

Ordninga for lønskompensasjon er på plass

Lønskompensasjonsordninga er no tilgjengeleg, og du som arbeidsgjevar har eit par viktige pliktar å følgje opp. NAV si lønnskompensasjonsordning skulle opprinneleg vere på plass i mai, men har blitt noko forsinka grunna mellom anna manglande…

BIO-midlar til iVest Consult AS

Bedriftsintern opplæring = Så enkelt og så kjekt! I samband med koronaviruset har Vestland fylkeskommune lyst ut midlar til bedrifter som vart særleg råka av situasjonen. Midlane skal gå til såkalla bedriftsintern opplæring (BIO)…
,

Strategiske endringar i Aksello

Det siste halvåret har gitt betydelege endringar i rammevilkåra for Aksello, og selskapet må dessverre møte utfordringane med å ta nokre store strategiske grep framover, mellom anna redusere tal tilsette.  Dei siste åra har ein vore…
Blå Horisont 2019

Avgjerande tid for havbruksprosjektet Blå horisont 2030

Havbruksnæringa venter i spenning på klarsignal til prosjektstart Forprosjektet for havbruk, i regi av Aksello, er ferdigstilt. No ventar ein spent på svar på søknadane om medfinansiering for iverksetting av det utarbeida hovudprosjektet,…

Spørreundersøking om digitale Frukostmøte

Aksello sine Frukostmøte har i mange år vore ein sentral møteplass for næringslivet og andre. Presentasjonar, diskusjonar og ikkje minst kaffiprat med nye og gamle partnarar har vore kjenneteikn. Corona-situasjonen har gjort fysiske møte…
Frukostsamling Aksello

Frukostmøte torsdag 4. juni

Haptiq med nytt gjennombrot, stor aktivitet på Fjord Base og status for Havbruksprosjektet Blå Horisont 2030 Aksello inviterer til Frukostmøte torsdag den 4. juni. Også denne gongen nyttar vi digitale løysingar, og innhaldet bør fenge…