Kva prosjekt jobbar vi med?

Aksello har til ei kvar tid fleire prosjekt under arbeid. Det kan vere for ulike bransjar, for enkeltbedrifter, for lokale styresmakter eller andre.

Framover satsar Aksello på nokre større prosjekt:

Havbruk: Samle næringa i regionen for å skape meir felles identitet og synergiar gjennom ulike fellesprosjekt.

Rekrutteringsprosjekt: Saman med Flora kommune og næringslivet gjøre det attraktivt å flytte hit for å arbeide og busette seg, og å bli verande.

Vekstprogrammet: Gi utvalde bedrifter rådgiving for omstilling i nye marknader eller med nye produkt.

Business Angels Network: Saman med Connect Vest i Bergen har vi starta eit prosjekt for å knytte private investorar opp mot lokale oppstartselskap.

Internasjonalisering: Vi støttar dei bedriftene i regionen som satsar internasjonalt; til dømes dei som ynskjer satse på eksport, etablere verksemd i utlandet, eller på annan måte utvide den marknaden dei har hatt til no. Samstundes samarbeider vi med Norec for å utvikle deira tilbod om utveksling av personell i det lokale næringslivet med bedrifter i utviklingsland.

Arne Olsen

Seniorrådgjevar
Aksello AS