Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Energisenteret Florø 

Gjennom Aksello sitt eigarmøte i oktober 2021 kom det fram at det var eit stort behov for oversikt over kraftsituasjonen i dag og i framtida, basert på noverande og framtidige energibehov i næringslivet. Erfaringa som ein sat att med etter arbeidet som vart utført av Aksello gjennom Batterifabrikk prospektet i 2021 synte at vår region og Kinn kommune sat med store komparative fortrinn som ville kunne tiltrekke seg etableringar innan utvikling, produksjon og bruk av fornybar kraft.

No ville eigarane i Aksello at vi saman arbeidde med kartlegginga og planlegginga, slik at myndigheiter og næringsliv saman kunne realisere framtidige fornybare moglegheiter for kraftintensive næringsetableringar i vår region. Resultatet vart Energisenter Florø prosjektet der Fjordbase, FIN, SFE og Westcon jobbar saman med Kinn kommune for å komme fram til ein plan for utvikling, produksjon og bruk av fornybar kraft. Aksello samarbeider tett med Menon i dette arbeidet.

Prosjektet treff godt i høve Vestland Fylkeskommune sin Grøn Region Vestlandsporteføljen og i tillegg til å ha ein representant med i prosjektgruppa er og prosjektet delvis finansiert gjennom Vestland fylkeskommune sitt handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling. I prosjektet skal også komme fram til konkrete prosjektforslag, som både skal hjelpe eksisterande næringsliv til å lukkast med «grøne initiativ» og trekke til seg nye etableringar. Døme på dette kan vere tilgang på kraft, areal, reguleringar og ikkje minst sørge for tilgang til kompetanse og finansiering.

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet