No kan du søke på kommunalt næringsfond i Kinn kommune 2020

Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i Kinn kommune? Kinn kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv…
Sommarhelsing frå Aksello

Aksello ynskjer alle ein riktig god sommar

Det er motiverande å sjå at utfordrande tider og kriser kan resultere i nye innovative idear og fortgang i omstillingsprosessar i næringslivet vårt. Gjennom Vestland fylkeskommune og Sparebanken Sogn og Fjordane har Aksello fått finansiering…
Inkubator retrams epoint

Nye bedrifter i inkubator

T.v. Bjørn Dahl, ePoint - T.h. Stein-Asle Øvrebotn, Retrams Aksello ynskjer ePoint AS og Retrams AS velkomne inn i inkubator. ePoint held til i Stryn, og utviklar ei innovativ løysing som skal gjere boring av petroleumsbrønn meir effektiv…

Kapital til oppstartsselskap

Det å lukkast med prosessen for å skaffe kapital er ein av dei viktigaste vegane til framgang og vekst for gründerselskap. Å kommunisere effektivt med potensielle investorar som er villige til å satse på selskapet, er avgjerande. Rådgjeving…
,

Ordninga for lønskompensasjon er på plass

Lønskompensasjonsordninga er no tilgjengeleg, og du som arbeidsgjevar har eit par viktige pliktar å følgje opp. NAV si lønnskompensasjonsordning skulle opprinneleg vere på plass i mai, men har blitt noko forsinka grunna mellom anna manglande…

BIO-midlar til iVest Consult AS

Bedriftsintern opplæring = Så enkelt og så kjekt! I samband med koronaviruset har Vestland fylkeskommune lyst ut midlar til bedrifter som vart særleg råka av situasjonen. Midlane skal gå til såkalla bedriftsintern opplæring (BIO)…
,

Strategiske endringar i Aksello

Det siste halvåret har gitt betydelege endringar i rammevilkåra for Aksello, og selskapet må dessverre møte utfordringane med å ta nokre store strategiske grep framover, mellom anna redusere tal tilsette.  Dei siste åra har ein vore…
Blå Horisont 2019

Avgjerande tid for havbruksprosjektet Blå horisont 2030

Havbruksnæringa venter i spenning på klarsignal til prosjektstart Forprosjektet for havbruk, i regi av Aksello, er ferdigstilt. No ventar ein spent på svar på søknadane om medfinansiering for iverksetting av det utarbeida hovudprosjektet,…
, ,

Digital Frukost-meny på fredag

Kva tenker lokale verksemder om Korona-utfordringane? Korleis kan Kinn kommune bidra? Kva for ein av Aksello sine inkubatorverksemder har hatt sitt million-gjennombrot denne månaden? Kva seier Kristin Maurstad om si nye stilling som…
,

Arbeidsgjevars ansvar – permittering og pensjons- og forsikringsordningar

I samband med permitteringar er det viktig at arbeidsgjevar avklarer kva reglar som gjeld for dei ansatte generelt. Eit eiga punkt er det som gjeld pensjons- og forsikringsordningar i permitteringstida. Dei fleste bedrifter har slike avtalar…