Velkomen til Havbrukskonferansen 2019

 

Onsdag 4.desember kl 1200-1600, samlast heile havbruksnæringa i Sogn og Fjordane på Quality hotell, Florø.
Vi inviterer til ein spennande dag med innlegg og foredrag om grøne tilnærmingar i ei blå næring, rekruttering, og ikkje minst presentasjon av Havbruksprosjektet.

Dette er ein dag kor du kan være med å påverke vegen vidare.
Meld deg på i linken under, innan 29.nov.

Agenda

11.30: Registrering og noko å bite i.
12.05: Velkommen
12.10: Johannes Idsø, HVL: Presentasjon frå oppdatert verdiskapingsanalyse av havbruksnæringa i Sogn og Fjordane.
12.20: Lindsey Pollock, Sustainability Manager, Cargill.
12.35: Michael Niesar, Dagleg leiar, Sulefisk
12.50: Mari Bjordal, Rådgjevar havbruk, Bellona
13.05: Pause, frukt og kaffe
13.25: Lene Torgersen, Sustainability Project Manager, Mowi.
13.40:Trond Teigene, Adm.dir., Sparebanken Sogn og Fjordane.
13.55: Linn Nekkøy, Prosjektleiar, Aksello: Hovudprosjekt havbruk.
14.25: Spørsmål og diskusjon i plenum.
15.30: Oppsummering.

Møtet passar med båtrutene, både sørgåande og nordgåande.

Avgang Måløy: 10.20. Ankomst Florø 11.50
Avgang Florø : 1605. Ankomst Måløy: 17.45

Avgang Bergen: 08.00 Ankomst Florø 11.30
Avgang Florø: 17.00. Ankomst Bergen 20.45

Vel møtt til Havbrukskonferansen!

 

Har du spørsmål eller innspel, ta gjerne kontakt.

Linn Nekkøy
Prosjektleiar, Havbruk 

Tlf: +47 95820063
Epost: Linn@aksello.no

Sokalla «forretningsenglar» er privatinvestorar som investerer kapital i tidlegfaseselskap («start-ups»), og som i tillegg ofte bidreg med sin kompetanse og sitt nettverk. Mange «englar» har gjerne starta, utvikla, leia og eventuelt solgt selskap sjølve, og har ofte eit samfunnsengasjement og eit ynskje om å bruke seg sjølv meir på tidlegfasearenaen. Samstundes er det ei rekkje store internasjonale undersøkingar som viser at ein ved å bygge ei diversifisert portefølje av tidlegfaseinvesteringar, kan oppnå god avkastning.

I bl.a. Bergensregionen (sjå www.banbergen.no) har det vore etablert eit slikt nettverk sidan 2015, som per mai 2019 tel omlag 50 medlemmer, og som har investert meir enn 50 millionar kroner i meir enn 25 selskap. Eit av selskapa i porteføljen er nyleg blitt solgt vidare til industriell aktør, med hyggeleg gevinst for engleinvestorane (salsverdi 400%, dvs. 3x investert beløp i brutto avkastning).

Vi ser no på grunnlaget for etablering av eit forretningsenglenettverk i Sogn og Fjordane, og vi vil i løpet av dei neste vekene kontakte potensielle deltakarar.

Om du ynskjer å høyre meir om dette, ta kontakt (frode@aksello.no / 406 34 010).

Det er utruleg kjekt å sjå og høyre at lokale bedrifter i vår region når opp og fram. Spesielt hyggeleg er det og når det er bedrifter som har fått positive effektar av dei programma som Aksello tilbyr. Vi gratulerer Bulandet Miljøfisk AS!

Bulandet Miljøfisk AS har fått innvilga søknad om 20 mill. i innovasjonslån og 23 mill. i tilskudd fra Innovasjon Norge. Selskapet er nå klar for første byggetrinn og en treårig pilotfase for å dokumentere selskapets miljøteknologi.

Samarbeidet med Innovasjon Norge er direkte utløsende for realisering av prosjektet. Vi har tidligere fått tilsagn om banklån under forutsetning av risikoavlastning. Nå kan vi for alvor starte opp arbeidet med neste fase, sier styreleder Hans Haddal. Selskapet skal nå rigges for pilotfasen med blant annet rekruttering av driftsleder i Bulandet. Styrelederen påpeker at både selskapet og prosjektet står på skuldrene til et bredt kompetansemiljø innen akvakultur.

– Vestlandet er i ferd med å utvikle et godt økosystem innen marin innovasjon. Vi har fått fantastisk hjelp både fra Aksello i Florø, hvor vi er tilknyttet som inkubatorbedrift, og fra Vis Innovasjon på Marineholmen Bergen. Akvahub AS i Leirvik i Sogn er ansvarlig for FoU-arbeidet som skal utføres, og vil ha et tett samarbeide med Universitetet i Bergen og Norce i pilotperioden, sier Haddal.

I pilotprosjektet skal det utføres omfattende forskning- og utviklingsarbeid med mål om å dokumentere miljøeffekten til Bulandet-modellen. I piloten skal man i tillegg til effekt på lakselus, se på blant annet semi-intensiv resirkulering av sjø uten bruk av biofilter, og trening av postsmolt for å øke robusthet særlig mot de økende problemene med CMS (Hjertesprekk) og andre hjertelidelser.bulandet miljøfisk - aksello.no

– Bulandet Miljøfisk sitt pilotanlegg representerer en unik mulighet til å dokumentere en ny oppdrettsmodell basert på norske fortrinn. Sammen med Akvahub skal vi dokumentere fiskevelferd og utarbeide en driftsprotokoll for produksjon av en svært robust postsmolt og matfisk, sier Sigurd Handeland, forsker ved Universitetet i Bergen.

Selskapet er godt i gang med prosjektering og skal rekruttere driftsleder

Fakta om Bulandet Miljøfisk AS

  • Tatt opp som inkubatorbedrift hos Aksello i 2018
  • Stiftet i Askvoll kommune i september 2015 for å realisere Bulandet-modellen for landbasert akvakultur.
  • Sendte søknad om landbasert konsesjon i juli 2016
  • Fikk tildelt landbaserte konsesjon i august 2017
  • Samarbeider med NORCE og UiB innen FoU.

Lurar du på noko i samband med Aksello sine utviklingsprogram og tenester, ta kontakt med oss – vi vil gjerne høyre om ditt prosjekt!

 

Sommaren er endeleg over og vi kunne ønske velkommen til haustens første frukostmøte.

Ny sjef og nye moglegheiter i Westcon Yards Florø 

Trygve Solaas har vore tilsett som verftsdirektør i WYF frå 1. mai 2019. Han fortel om kva som ligg til rette i Florø og moglegheitene som finnes her.

Med ei utruleg god plassering, verksemder i lokalsamfunnet, tilgang til båt og fly, samt dei fysiske fasilitetane, er Florø eit ypparleg sted å drive verft. Westcon Yards Florø er ei viktig bedrift i lokalsamfunnet og innehar mykje god kompetanse på høgt nivå. Trygve fortel om ein positivitet og ei haldning om å lukkast.

Det er ca. 800 tilsette totalt i Westcon per i dag, og det er ei strategisk fordeling av aktivitet i konsernet. I Florø jobbar dei mykje med å styrke og bygge opp organisasjonen, ved å få opp aktiviteten, større prosjekt og å bli mindre utsatt for svingingar i arbeidsmengda. Trygve fortel også at det er veldig viktig for Westcon å styrke eierskapskjensla til bedrifta og å fokusere på ungdommen.

Stor aktivitet rundt Gjøa-feltetOddvar Aaberg - Neptune Energy

Neptune Energy har store planer for framtida, og da også spesielt for Norge. Logistikkavdelinga til Neptune Norge ligg i Florø, kor Oddvar Aaberg er basesjef.

Gjøa er ein Hub som ligg veldig sentralt, nær Florø. Rundt Gjøa skal dei komme med ein rigg og begynne å bore om 2 månader på Duva, dei skal begynne å bore P1 som tilhøyrar Gjøa-lisensen, deretter skal WintershallDea også begynne med boring på Nova og Vega. Samtidig som dei drifter Gjøa, drifter dei også logistikken til Fenja ut frå Kristiansund. Fenja  skal byggjast ut no i vinter og neste år.

Eit samarbeid med Equinor og Shell gjer det mulig å nytte same båt, samstundes som at dei har utvida til to helikopter og flyr saman. Dette samarbeidet utnytter kapasiteten og får ned kosten, og fungerer strålande, fortel Oddvar.

Hovudaktivitetane i 2019 er å installere Duva/P1 subsea-templates og begynne å bore.

Aksello sin nye styreleiar 

Lars Hellandsjø er dagleg leiar i Skipavika Terminal AS og skal det kommande året være styreleiar i Aksello. I Skipavik har dei drevet med utbygging og oppdrag strøymer på. Samstundes er Lars med i fleire prosjekt, blant anna oppstart av sagbruk i hamn og eit prosjekt for datalagring.

Lars sa han hadde eit godt førsteinntrykk av Aksello og medarbeidarane. Kanskje kan vi bli enda meir synlege og ikkje minst flinkere til å vise fram resultata av vårt arbeid.

Lars Hellandsjø - Skipavika

Anna nytt frå Aksello

Det skjer endringar i Aksello, med ny styreleiar og nye tilsette. Lone ynskjer velkommen til Lars Hellandsjø som ny styreleiar, Kari Brun Ågotnes som rådgjevar for kommunal næringsutvikling og Linn Theres Reksten Nekkøy som prosjektleiar for havbruksprosjektet.

“Vi gler oss til hausten og nye spennande prosjekt”.

Samstundes takkar Heidi Felle av og startar i ny jobb i Fjord1 i oktober.

Ordet Fritt

Under “Ordet Fritt” informerer Maria Brandsøy i frå Hub for Ocean om Conference Maritime Hydrogen & Marine Energy som skal være i Florø 18.-19. september.

Heidi Felle fortel om Kapitaldagen i Sogn og Fjordane 2019 som finn stad på Sunnfjord Hotell i Førde 17. september.

Fekk du ikkje til å delta på dagens frukostmøte? Her kan du sjå livestream frå møtet.

Neste frukostmøte er torsdag 3. oktober. Det er gratis for alle som ynskjer å delta, og det blir som vanleg servert frukost før møtet. Invitasjon kjem i Aksello sitt nyhetsbrev og på Facebook.

 

Veke 34 var det klart for Aqua-Nor messe i Trondheim. Aqua-Nor er ein arena som samlar det meste som kan krype og gå innan havbruksnæringa, og er ein ypparleg arena for å treffe nye og gamle kontaktar. Samstundes er det ein arena som tilbyr fagleg påfyll om næringa og den nyaste forskinga på dette området. Dette var Aqua Nor messa sitt 40 års jubileum og var no større enn nokon sinne med ein ny hall på 4500 kvm.

Tirsdag heldt fiskeridirektøren, Liv Holmefjord, Opningstalen. Ho trakk fram korleis utviklinga innan teknologi og berekraft vil være ein stor del av oppdrettsnæringa framover. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik, opna Aqua-Nor messa kor og Kronprinsen var tilstades. Tilstades var og inkubatorbedrifta til Aksello, Evoy, som var og viste fram El-båten Evoy 1. Samt fleire representantar frå næringa lokalt. Det blei presentert en rekke presentasjonar som viste kor kreativ, berekraftig og nyskapande næringa i regionen er.

Dei store talane trakk fram den utviklinga som har vore innan havbruk, med tanke på berekraft og den enorme teknologiske utviklinga som har skjedd på leverandørsida dei siste årene. Dei hadde og eit søkelys på korleis havbruk er en viktig arena for å nå FN sine berekraftmål.

Det har vore spennande å møte så mange ulike aktørar innan havbruk. Aqua Nor har gitt Aksello en arena for å framsnakke næringa i regionen til nasjonale og internasjonale partnerar. Samstundes har det gitt ein moglegheit for mykje fagleg påfyll og inspirasjon for det vidare arbeidet med Havbruksprosjektet, som er et samarbeidsprosjekt for næringa i regionen Sogn og Fjordane, og er no godt i gang med å konkretisere ulike aktivitetar for vidare arbeid.

Vi gjentar suksessen frå i fjor og inviterer til ein innhaldsrik kapitaldag på Sunnfjord Hotell i Førde 17. september. Tema for dagen er innovasjon, kapital og vekst i næringslivet!

Denne dagen møtast spennande investormiljø på vestlandet, etablert næringsliv og oppstartselskap som søkjer kunnskap om eller finansiering av sine idear og prosjekter.

Sjekk ut program og påmelding her: Kapitaldagen i Sogn og Fjordane 2019

Har di bedrift for kapital til vidare vekst og kan vere ei interessant investering for ein investor? Det er plass til at utvalde bedrifter kan få pitche for investorane under arrangementet. Dette melder du din interesse for i påmeldingslenka.

Frist for å melde seg på pitch er 01.09.19.

Arrangørar er Innovasjon Norge Vestland, Sogn og Fjordane Næringsråd, NHO Vestland, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Aksello.

«Ny vekst i næringane på kysten og spanande moglegheiter i eit breiare kystsamarbeid»

Dette svarar den nye styreformannen i Aksello på spørsmålet om næringsutvikling og kva rolle han trur Aksello vil ha dei neste åra.

Lars Hellandsjø vart valt som Aksello sin nye styreformann ved Generalforsamling 6. juni i år.

Lars er oppvoksen i Fjærland, busett i Gulen, gift og har tre born.

Som både eigar og dagleg leiar av Skipavika Næringspark AS i Gulen, har han det for tida travelt med oppbygging og drift av aktiviteten der. I Skipavika, lokalisert i Mongstad hamnebasseng, vert det lagt til rette for service på oljeinstallasjonar og landligge for dei installasjonane som ventar på nye oppdrag. Nokre kjenner kanskje Lars att for si tid som president i Redningsselskapet der han leia selskapet i 8 år. «Før dreiv eg med sikkerheit på sjøen, no driv eg med sikkerheit i hamn og på land», seier han med eit smil. Om du kjem på Aksello si frukostsamling 6. september får du treffe Lars og høyre meir om kva han driv med.

Aksello ser fram til å samarbeide med Lars og ser det som svært interessant at han tek med seg erfaringar i frå heilt sør i fylket. «Vi har vår merksemd på kysten og dei kystrelaterte næringane, det å knyte kontaktar og få styrka nettverket på kysten i sør er veldig viktig for oss», seier Lone Bareksten i Aksello.

Ny i styret til Aksello er også Stig Førde som til dagleg sit som viseadministrerande direktør i Fjord Base AS.

Desse sit no i styret til Aksello:

Lars Hellandsjø, Mikael Johansen, Stig Førde, Solveig Willis, Ragnar Waalen, Ola Teigen og Hilde Indresøvde.

Endeleg betre båttilbod mellom Florø og Måløy

Frå måndag 19. august vil båtrutetilbodet mellom Florø og Måløy bli styrka ved at to nye avgangar startar opp i vekedagane. Frå Florø kan du no måndag til fredag reise til Måløy kl. 08.30 med ankomst kl. 10.00 og frå Måløy reise til Florø kl. 10.20 med ankomst kl. 11.50. Dette er ei etterlengta styrking av tilbodet som vi er glade for å ha fått på plass.

Klikk på biletet for å sjå større versjon.

båtruter kinn - florø - måløy

Det har vore ein hektisk vinter og vår med mykje spanande på gang og vi gler oss til ein haust og vinter med nye utfordringar og ikkje minst nye, kjekke kollegaer! Vi ynskjer Frode, Kari og Linn velkommen om bord og tek sats for næringsutvikling i Kinn, langs kysten og på lag med Vestland i åra som kjem.

Satsingane våre til hausten er fleire,  men for å nemne nokon du kanskje bør sjekke ut nærare er det:

  • Vekstprogrammet som vi gler oss veldig til å komme i gang med. Her inviterer vi etablerte bedrifter til å delta for å finne nye moglegheiter for vekst og auka verdiskaping. Les meir om Vekstprogrammet her.
  • Rekruttering – det er avgjerande at vi finn gode metodar for å tiltrekke oss og behalde tilflyttarar som skal utvikle framtidas næringsliv i regionen, og vi vil gjere det vi kan gjennom rekrutteringsprosjektet.
  • Havbruksprosjektet tek til for fullt no, med nytilsett prosjektleiar Linn som allereie er kome godt i gang. Les meir om Linn her.
  • Internasjonalisering vert sett ekstra fokus på til hausten og vi vil arbeide konkret med utveksling i næringslivet og kva moglegheiter dette gjev bedriftene både nasjonalt og internasjonalt. Sjå meir her.

Vi held sommarstengt veke 28, men elles er vi på plass på kontoret resten av sommaren. Så har du ein ide, treng du rådgjeving i høve bedriftsutvikling, ynskjer du å søkje kommunalt næringsfond, eller treng meir informasjon, ta kontakt!

Neste frukostmøte vert 5. september, agenda og påmelding kjem i august.

 

GOD SOMMAR

Helsing Arne, Heidi, Frode, Vanja, Linn, Kari og Lone

Linn Theres Reksten Nekkøy i spissen for Havbruksprosjektet!

Linn er nytilsett i Aksello som prosjektleiar. Ho kjem frå øya Nekkøy utanfor Florø, men har dei siste fire åra budd i Bergen og studert ved universitetet. Derifrå har ho blant anna med seg ein Bachelor i Pedagogikk og ein i Administrasjon og organisasjonsvitskap. Gjennom studiemiljøet i Bergen vart ho introdusert for Youngfish som ho synes er en spennande organisasjon som har gitt mykje fagleg påfyll om havbruksnæringa. Samstundes har ho mønstra av og på det lokale kystnot fartøyet M/S Bluefin som fiskar. Gjennom dette arbeidet har ho danna seg fleire erfaringar innan fiskerinæringa. Ho har blant anna vore med på å tilrettelegge for makrellstørjeprosjektet for fartøyet i 2017. Gjennom dette arbeidet fekk ho blant anna være med den norske delegasjonen på ICCAT møte i Marokko. Elles har ho og bakgrunn frå jobb og studiar i New York.

«Etter å ha budd vekke så ser eg at det har våre ei spennande utvikling innan dei ulike næringane her heime, og eg synes det er kjekt å flytte heim i ei slik tid.» No har ho tatt med seg fosterkatten, Tuva og flytta i Norddalsfjorden med sambuaren, som er derfrå.

Linn brenn oppriktig for dei ulike næringane som tar i bruk havet. «Det blir vel kanskje slik når man er oppvaksen i fjæra» seier Linn med eit smil. Ho gler seg til å få leie prosjektet på vegne av næringa. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom ulike aktørar i havbruksnæringa for auka verdiskaping og sysselsetting i regionen.

Det kjem til å bli veldig spennande og eg gler meg til å lære mykje nytt! Eg har hamna midt i ei klynge med utruleg dyktige menneskjer, både i Aksello-teamet og i prosjektgruppa. Eg trur at prosjektet har eit enormt potensial og eg trur at min kombinasjon av praktisk erfaring, teori og interesse kan komme til nytte for prosjektet. Florø og regionen sit med høgt kompetente menneskjer og bedrifter, og eg gler meg til å snakke fram næringa, seier Linn.

Dagleg leiar i Aksello, Lone Bareksten, seier at det har teke tid å finne den rette kandidaten, men når Linn no er på plass ser ho at dei har funne ei med fisk i blodet. «Eg er overtydd om at Linn er den rette personen til å leie Havbruksprosjektet!»