NB: prosjektverkstaden vil bli gjennomført digitalt

Har du planar om å utvikle eit nytt produkt, ei ny teneste eller har du ein idé om korleis bedrifta di kan produsere på ein smartare måte? Forskingsrådet arrangerer denne våren digitale SkatteFUNN-kurs med ein-til-ein samtalar i heile landet. Saman med Aksello, Hub for Ocean og Ocean Hyway Cluster inviterer vi til ein digital SkatteFUNN-dag onsdag 22. april.

På grunn av situasjonen med korona blir vårens SkatteFUNN-kurs, som var planlagt gjennomført i Florø onsdag 22. april, erstatta med eit digitalt kurs og ein-til-ein samtalar. Arrangementet er gratis, men du må melde deg på kurset og bestille ein-til-ein samtale med rådgjevar i Forskingsrådet om du ønskjer det.

Du får lære meir om SkatteFUNN og om korleis forsking og utvikling kan bli ein del av innovasjonsprosessen i bedrifta di. Kursdagen er todelt, og består av ein informasjonsdel og ein-til-ein møter. Vi går gjennom kva type utviklingsaktivitetar som er omfatta av ordninga, og du får eksempel på SkatteFUNN-prosjekt. Du får informasjon om kva du kan få økonomisk støtte til gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet ditt. Det vert òg informert om endringar i ordninga frå nyttår 2020.

I ein-til-ein samtalane møter du rådgjevarar frå Forskingsrådet. Du kan få råd om korleis du set opp eit godt prosjekt og fyller ut eit søknadsskjema. Om du ikkje har idéen til SkatteFUNN-prosjektet ditt heilt klar, kan du lufte den med rådgjevarane. Du må krysse av for ein-til-ein samtale i påmeldingsskjemaet om du ønskjer individuell rådgjeving.

SkatteFUNN er ei skattefrådragsordning for bedrifter som utviklar nye eller betre varer, tenester eller produksjonsprosessar som er til nytte for bedrifta. Søknadar til ordninga har problemstillingar innanfor alle fagområde. SkatteFUNN vert administrert av Forskingsrådet, i samarbeid med Skatteetaten. Du finn meir informasjon om ordninga her: SkatteFUNN

Meir informasjon om programmet 22. april finn du i påmeldingslenka. Frist for påmelding er 17. april.

Meld deg gjerne på i dag! Meld på

Velkommen!

Tusen takk til PwC, Innovasjon Norge og Vestland fylkeskommune for eit interessant og innhaldsrikt webinar i dag.

Webinaret vart filma og videoen vil bli lagt ut så snart dette er klart.

Foilsettet som vart vist under webinaret finn du her: WEBINAR.3.4 Aksello_PwC

I din kommune er det eit apparat av personar som vil hjelpe deg og di bedrift i denne vanskelege situasjonen. Ta kontakt med din kommune eller direkte med oss her i Aksello.

I desse koronatider er det viktig å ikkje gløyme at nokon postar fortsatt går nokolunde normalt. Vestland fylkeskommune lyser no ut tilskot til innovasjon og næringsutvikling.

Er du i planleggings- eller gjennomføringsfasen for utviklingsprosjekt, er dette ein fin kjelde til finansiering. Tre fristar gjeld fir å søkje om midlar, den første er  15. april. Les meir her

Vi inviterar til webinar

fredag 03. april kl. 09.00 – 10.00

Korleis leie i krisetider

COVID-19 råkar mange bransjar og på ulikt vis. Fleire har allereie permittert tilsette, andre
vurderar dette. For mange er det ein uoversiktleg arbeidssituasjon.

Webinaret gir deg praktisk, nyttig og oppdatert informasjon om korleis du kan vere ein god
bedriftsleiar. Innovasjon Norge og Vestland Fylke orienterar om krisetiltak som kan vere
aktuelle for di bedrift

Webinaret er gratis og ope for alle.

Agenda:

 • Orientering og velkomen v/ Lone Bareksten, Aksello
 • Arbeidsgiver i korona-tider: Kva må du tenkje på, v/Linn Terese Nyhamn Engvik, PwC
 • Korleis vere ein trygg kriseleiar v/Bjørg Espe, PwC
 • Orientering om virkemiddel, v/Kristine Kopperud Timberlid, avdelingsleiar Innovasjon Norge
 • Orientering om tiltak frå Vestland Fylke, v/Bård Sandal, fylkesdirektør innovasjon og næringsutvikling

Vi minnar om at grunna koronaviruset kan vi dessverre ikkje gjennomføre vårt faste frukostmøtet første torsdag i månaden. Så, det blir altså ikkje noko frukostmøte torsdag 2. april.

Følg med oss på nett og i sosiale medier for informasjon.

Kommunalt næringsfond (KNF) er ei ordning som mange kommunar har for å fremje lokal næringsutvikling og innovasjon. Finansieringa er det fylkeskommunane som står for.

Det er for 2020 bestemt at Kinn kommune ikkje får midlar til eit eige kommunalt næringsfond. Dette er ei konsekvens av kommunesamanslåinga. Det vert arbeidd med ein ny modell for mogleg kommunalt næringsfond i 2021.

Imidlertid er det noko restmidlar att frå 2019, både frå Vågsøy og Flora kommune. Den totale summen blir gjort opp og regnskapsført i desse tider. Deretter blir det ei politisk handsaming av denne potten, som så vil bli lyst ut på nytt. Når fondet er lyst ut via regionalforvaltning.no, er det mogleg for alle og einkvar til å søkje midlar frå KNF, og det er Aksello som koordinerer arbeidet. Informasjon vil bli annonsert, og publisert på Aksello sine nettsider og på Facebook.

Sjå vår samleside for informasjon og nyhende knytt til COVID-19 situasjonen her

Kinn kommune og Aksello samarbeider om å bistå selskap i kommunen og kystregionen i forbindelse med Covid-19-situasjonen.

Konsekvensane av viruset som har ramma verda er store, og det vil framleis eskalere. Å sikre folkehelsa og det økonomiske livsgrunnlaget for både personar og bedrifter, er avgjerande no. I tillegg til dei helsemessige effektane av situasjonen, er Kinn kommune oppteken av utfordringane og bekymringane til små og store bedrifter i kystregionen. 

Eit samla storting presenterte måndag morgon (16. mars) ulike økonomiske tiltak for å avhjelpe situasjonen. Å få oversikt over kva behov, ønskjer og tiltak som næringsaktørar i kystregionen ser for seg kan hjelpe no, er essensielt.  Derfor har Kinn kommune satt i gang samarbeid med Aksello som blir kommunens forlenga arm i beredskapsarbeidet mot næringslivet. Aksello arbeidar òg tett med NHO Vestlandet og andre aktørar, og held oversikten i regionen vår.

Bedrifter som er medlem i NHO har eit godt digitalt, informasjonstilbod. Denne informasjonen er òg ope for andre, så vi oppfordrar til å nytte NHO si nettside samt deira Facebook. Bedrifter som ønskjer ein sparringspartnar eller har driftsrelaterte spørsmål, er velkomne til å kontakte Aksello.

Er du som arbeidstakar usikker på kva rettigheiter du har i denne situasjonen, anbefaler vi å nytte LO sine nettsider for tydeleg og oppdatert informasjon. 

Det som er viktig no er å vise politisk einigheit, dugnadsånd, å ta styresmaktene sine helseråd på alvor samt å sette seg inn i dei tiltaka som regjeringa har lagt fram. Vi skal alle hjelpe kvarandre og dele all nødvendig informasjon. 

Kontaktperson i Aksello vedrørande rådgjeving:

Seniorrådgjevar Kari Brun Ågotnes (982 36999)

Landet er i ein spesiell situasjon no. Aksello er opptatt av folkehelsa, og vi vil følge dei norske helsemyndigheitene sine råd til korleis ein skal handtere kvardagen.
Rådgjevarar i Aksello begynner med heimekontor frå i morgon, fredag. Alle vil fortsatt vere tilgjengelege på e-post, mobil og om ønskjeleg også via Team eller Skype. Vi vil prioritere digitale framfor fysiske møter med bedrifter og samarbeidspartnara, og håpar på forståing for det.

I utgangspunktet blir alle planlagde fysiske møter avlyst, mellom anna blir det ikkje noko frukostmøte 2. april. Dei som har møter initiert av Aksello vil i nær framtid bli kontakta av kvar enkelt rådgjevar for korleis ein løyser dette. Kontorlokala til Aksello er ikkje tilgjengeleg frå no og foreløpig fram til påske.

Dagleg leiar Lone Bareksten er kontaktperson for all kommunikasjon om beredskapssituasjonen.
Ønskjer du å prate med nokon hos oss om saker eller som situasjonen for bedrifta som følgje av covid-19, ta gjerne kontakt. Du finn kontaktdetaljane her.

En riktig god folkehelse ønskes alle!

Aksello

Aksello er stolte av å vere programoperatør for Siva sitt nasjonale inkubatorprogram. Med ein visjon om «å skape morgondagens konkurransedyktige bedrifter», bidreg Siva med tilskot, kompetanse, verktøy og eit nasjonalt nettverk til 34 inkubatorar i Noreg. 

Vi i Aksello arbeider hardt for å tilpasse, utvikle og levere dei beste tenestene til nystarta gründerar og etablert næringsliv. Tidene endrar seg fort og det er viktig for oss at næringslivet i vår region har eit innovativt miljø kor ein får kvalitet i forretningsutviklingsløpet, tilpassa rådgjeving og høg kvalitet på tenestene for å utvikle framtidas næringsliv. Vi tilbyr rådgjeving, kontorplass, finansiering, eit fagleg miljø og nettverk der bedriftene blir kopla saman med investorar, akademia, FoU miljø og andre bedrifter. 

Kvart år målar Siva inkubatorane sine for å sikre at vil alle utviklar oss og tilbyr den beste tenesta. Målinga vert gjort på 9 områder av inkubatortilbodet. Aksello fekk resultatet av denne målinga samanlikna med nasjonale gjennomsnittet førre veke og er særs glad for å sjå at vi scorar høgare enn gjennomsnittet på heile 4 områder! 3 områder ligg vi likt med landsgjennomsnittet og 2 områder har vi littegrann å strekke oss etter for å bli best. 

Styret i Aksello fekk presentert resultatet i styremøtet og gjev skryt til administrasjonen for å ha heva nivået. 

Også rådmann i Kinn kommune, Terje Heggheim, som er observatør i Aksello sit styret bit seg merke i Aksello sine gode leveransar. Les om dette i rådmannen sitt fredagsbrev her: https://kinn.kommune.no/aktuelt/radmannen-sitt-fredagsbrev.2851.aspx

Meir om det nasjonale inkubasjonsprogrammet finn du her: https://siva.no/virkemidler/inkubasjonsprogrammet/ 

Kan inkubatorprogrammet vere noko for deg? Ta kontakt https://aksello.no/om-aksello/#top

Kom til oss i Vågen under ONS 31. august-2. september!

Offshore Northern Seas 2020 i Stavanger er ein viktig møteplass for petroleums- og andre havroms-relaterte aktørar. Vi i Aksello vil også i år legge til rette for ein spanande arena i Vågen, for nettverksbygging på ettermiddag/kveldstid. Når du ynsker å samle leverandørar, kundar, media og andre samarbeidspartar, bør du tenke på Florø-paviljongen.

Aksello vil med dette invitere deg til å nytte desse lokalitetane.

Vi tilbyr:

 • Sentral plassering i Vågen med alt som skjer der
 • 108 m2 telt med eige kjøkken
 • 55 m2 hage utanfor teltet, med bord, planter, parasollar etc.
 • Gode moglegheiter for synleggjering/profilering
 • Bistro To Kokker er på plass med førsteklasses sjømatbuffet
 • Musikk som bidreg til god stemning utover kvelden.

Store, lokale verksemder har allereie meldt sin ankomst. Høyrest dette interessant ut også for deg og di bedrift? For påmelding, prisar etc. kontakt: arne@aksello.no

VELKOMMEN!