Julefreden begynner å senke seg, og det er mange glade for. Det har vore eit kjekt og hektisk år – utviklinga har vore positiv langs kysten vår. Aksello er stolt av å kunne bidra til framtidig verdiskaping.

I 2019 har vi lært eit nytt ord som blir med oss vidare: Samskaping. I 2020 vil Aksello fortsette å utvide og utvikle samarbeid langs kysten av nordre Vestland, og sørge for samskaping på tvers.

Tre nye, dyktige medarbeidarar er på plass – først ut var Frode. Med sin breie erfaring innan prosjektstyring er han ei viktig brikke for å sikre forretningsutvikling i inkubatorbedriftene. Linn var på plass ein liten månad etter og tok raskt eigarskap til havbruksprosjektet som ho har styrt i ei spanande retning. Vi ser fram til vidareføringa av hovudprosjektet innan havbruk «Blå horisont 2030; saman for ei grønare blå næring». Kari var på plass i august og blei møtt med stor pågang frå etablerarar både i Flora og Vågsøy. Kari sitt store engasjement for å legge til rette og hjelpe innan gründerutvikling i dei to kommunane legg gode føringar for næringsutvikling i nye Kinn Kommune.

Vanja er på plass igjen etter eit lite år i foreldrepermisjon, og leiar inkubatoren trygt over i 2020. Vi har hatt suksess med ein felles Kapitaldag saman med mellom anna Innovasjon Norge og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, og fleire av inkubatorbedriftene har lukkast med både kapitaltilgang og marknadsaksept i 2019. Dette er vi veldig nøgde med og satsar derfor i 2020 på mange nye bedrifter inn i inkubatoren.

Vi har òg arbeidd med moglege offentlege arbeidsplassar til regionen vår, det gjeld mellom anna prosjektansvaret for Barnevernsprosjektet. Der har kollega Arne spilt ei viktig rolle som Aksello sin prosjektrådgjevar. Eit anna prosjekt på nasjonalt plan i Arnes regi, er bidragsytar til utvikling av Norec sin næringsstrategi.

Arbeidet med vekst i etablert næringsliv har resultert i åtte bedrifter som har gjennomført Vekstprogrammet. Veldig gode tilbakemeldingar gjer at vi vil sjå på korleis eit slikt program kan nyttas framover – då gjerne med eit større nedslagsfelt og fleire samarbeidspartnarar.

Eit kompetent team, positivisme i næringslivet samt rydding i verkemidlar frå departement, Siva og Vestland fylke, gjer det ekstra spanande for meg som leiar å ta fatt på oppgåvene i 2020. No kan eg jobbe ytterlegare med å legge til rette for samskaping og næringslivsutvikling, samt arbeide med at regionen vår blir posisjonert i høve virkemiddelstrukturen for framtida.

Minner om at det ikkje vert Frukostmøte i januar, så det første Frukostmøtet i 2020 vert den 6. februar.

Har du nokon innspel til aktivitetar, tiltak eller satsingsområde framover, ta gjerne kontakt!

Aksello ønskjer alle ei riktig god jul.

Hjarteleg helsing
Lone Bareksten

Representantar frå havbruksnæringa frå heile fylket var 4. desember samla ved Quality Hotel Florø for å delta på den første Havbrukskonferansen, arrangert av prosjektgruppa Havbruk og prosjektleiar Linn Nekkøy.

Etter å ha blitt servert sushi med laks og andre lokale råvarer vart deltakarane ynskja velkomen av Kinn-ordførar Ola Teigen. Ordføraren beretta om det politiske arbeidet som vert lagt ned for satsing på havbruk i Flora, Kinn og kystregionen. Flora kommune har blant anna bidratt med støtte til Aksello sitt havbruksprosjekt.

Denne konferansen var ein viktig milepæl for prosjektet, kor det blei presentert eit etterlengta samarbeidsprosjekt for heile verdikjeda innan havbruk, med fokus på miljø, berekraft og rekruttering. Denne samlinga var lagt opp til at næringa kunne ta del i, og utforme vegen vidare for det spennande Havbruksprosjektet.

Dei spennande foredraga tok blant anna for seg ein presentasjon av ei verdiskapingsanalyse utarbeida av Høgskulen på Vestlandet. Denne var bestilt av prosjektet og kom med tal som synleggjorde kor viktig næringa er for distrikta og lokalsamfunna i Sogn og Fjordane. Vidare fekk ein høyre inspirerande foredrag frå blant anna Cargill, Mowi, Sulefisk og Bellona, om kva dei gjer for eit berekraftig havbruk. Trond Teigene, Direktør i sparebanken Sogn og Fjordane avslutta med å sette fokuset over på rekruttering.

«Den viktigaste ressursen er folka som skal fylle jobbane» seier Trond.

Til dømes har banken sjølv tilsett eigne ansvarlege for klima og berekraft. Deira satsingsvilje er viktig med tanke på rekruttering og korleis dei kommuniserer ut mot sine målgrupper. Han meiner at vi kan bli betre på å synleggjere utad dei spennande næringane vi har i fylket vårt.

Desse spennande foredragshaldarane danna ein flott bakgrunn for presentasjonen av prosjektet administrert av Aksello. Hovudprosjektet har fått navnet «BLÅ HORISONT 2030», sidan det legg FN sine berekraftsmål til grunn. Sidan havbruksnæringa er den mest berekraftige næringa når det kjem til produksjon av animalsk protein, har ein store moglegheiter til å bidra når de kjem til desse globale utfordingane.

Store norske havbruksaktørar tronar på Colin Fairr indexen, som er eit verktøy som skal gje investorar betre informasjon om den finansielle risikoen som manglande hensyn til miljø og berekraft medfører. «Her i regionen er ein så heldig at vi har ei havbruksnæring som er både initiativrike og tidleg ute med å nytte nye grøne løysingar. I ei tid der handlekraft tel, er Havbruksnæringa i Sogn og Fjordane dyktige, handlekraftige og iniativrike. Men, desse får ikkje synleggjort arbeidet sitt på same måte som dei store aktørane som kan rekke opp på ein slik index», seier Linn Nekkøy.

BLÅ HORISONT 2030 er eit prosjekt der målet er å samle næringa innan konkrete områder, samt synleggjere det innovative og grøne arbeidet havbruksnæringa i regionen gjer. For å nå dei utvalde berekraftsmåla til FN, er det satt fokus på nokre konkrete områder som elektrifisering, digitalisering, sertifisering, resirkulering og rekruttering. Desse er valde fordi dette er områder som kan implementerast på tvers av verdikjeda, som kan vere med på å påverke FN sine berekraftsmål, og som ikkje minst gir moglegheiter for samarbeid og målbare målsettingar.  Prosjektet skal støtte opp om bedriftene sine miljøtiltak og vise at vi er ein attraktiv region med høg kompetanse innan berekraftig havbruk. Konkret kan ressursar i prosjektet fungere som bedrifta si “berekraftsavdeling”, då det kan være utfordrande for bedriftene å sjølv sette av kapasitet til dette. Her er og brei synleggjering av resultat utad eit viktig område som prosjektet skal sørge for.

«Næringa gjer mykje viktig arbeid allereie, men med eit slikt prosjekt og gjennom samarbeid kan vi få til mykje meir, som igjen kan skape fleire arbeidsplassar», seier ei tydeleg engasjert Elin Tveit Sveen, dagleg leiar i Marø Havbruk og eit av deltakarane i prosjektgruppa.

Ved å stå saman for felles måloppnåing – ei grønare blå næring, vil vi få ei meir synleg, meir tydeleg, og ikkje minst ei grønare næring og region. Resultatet av dette felles arbeidet, formidla via dei rette kanalane, vil skape ei sterk røyst som kan og vil påverke den næringspolitiske utviklinga i distriktet – som igjen vil vere positivt for aktørane. Ved å samarbeide kan ein hauste fleire felles godar, seier Nekkøy,  «og kanskje aller viktigast – oppnå grøn vekst, grøne arbeidsplassar og grøn sone».

For meir informasjon om prosjektet, ta kontakt med prosjektleiar Linn Nekkøy.

 

Fellessamlinga i årets vekstprogram gjekk av stabelen måndag ettermiddag. Det er ein spanande variasjon hos deltakarane når det gjeld bransje, størrelse og geografi i årets program, og dette gjer det desto meir interessant og samlast. Alle dei åtte deltakande bedriftene presenterte status per i dag og korleis dei opplever vekstprogrammet så langt. Sjølv om nokre av bedriftene allereie før deltaking i programmet er trygge på kva veg dei skal gå og kvar bedrifta deira skal vere om 5 år, tykkjer alle det er ein god øving å få testa eigne strategiar og målsetningar i høve analyse og diskusjonar i vekstprogrammet.

«Slik får vi korrigert vegen mot målet tidlegare» og «Vi løftar blikket ved å få diskutere med andre enn oss sjølve», var kommentarar frå deltakarane undervegs i samlinga.

Sidan dette er eit program som har vore gjennomført fleire gonger, presenterte Aksello og PwC ei oppsummering av bedriftene og kva som har kome ut av deltakingar i dei tidlegare programma.

Når bedriftene no nærmar seg slutten av deltaking i programmet er det viktig at bedriftene vert kjend med utviklingsmoglegheitene i verkemiddelapparatet vidare, og kva tilskotsordningar som kan vere aktuelle for SMB’ar med vekst- og utviklingsambisjonar. Aksello presenterte nokre tilskotsordningar som Aksello sitt eige Inkubatorprogram og dei nye Katapultsenterane i Norge, og elles litt om moglegheitene og vegen vidare etter programmets slutt. I tillegg hadde vi besøk av Sparebanken Sogn og Fjordane, som støtte spelar til Vekstprogrammet var det kjekt at deltakarane fekk ein introduksjon til deira satsing på utvikling av næringslivet i regionen.

Viktoria Hotell er ein av deltakarane i programmet i år og det var veldig hyggeleg å få halde fellessamlinga i dei heilt ferske, nyoppussa møteromma der. Det vart ein fin avslutning av samlinga med nettverksbygging og god tapas i hotellets restaurant.

Dette er deltakarane i årets program:

 • Allbygg AS
 • Brødrene Larsen AS
 • Bistro to Kokker AS
 • Helle Knivfabrikker AS
 • Hydraulikk og Motor AS
 • Kontorpunkt AS
 • Norwell AS
 • Viktoria Hotell AS

Er du interessert i å høyre meir om Vekstprogrammet, eller vil du sjå om Aksello på andre måtar kan bistå utvikling i di bedrift? Ta kontakt med oss!

Tidligare artikkel om Vekstprogrammet.

 

Velkomen til Havbrukskonferansen 2019

 

Onsdag 4.desember kl 1200-1600, samlast heile havbruksnæringa i Sogn og Fjordane på Quality hotell, Florø.
Vi inviterer til ein spennande dag med innlegg og foredrag om grøne tilnærmingar i ei blå næring, rekruttering, og ikkje minst presentasjon av Havbruksprosjektet.

Dette er ein dag kor du kan være med å påverke vegen vidare.
Meld deg på i linken under, innan 29.nov.

Agenda

11.30: Registrering og noko å bite i.
12.05: Velkommen
12.10: Johannes Idsø, HVL: Oppdatert verdiskapingsanalyse av havbruksnæringa i Sogn og Fjordane.
12.20: Lindsey Pollock, Sustainability Manager, Cargill.
12.35: Michael Niesar, Dagleg leiar, Sulefisk – Biosikkerheit i semilukka anlegg
12.50: Mari Bjordal, Rådgjevar havbruk, Bellona – Bellona sitt havbruksarbeid
13.05: Pause, frukt og kaffe
13.25: Lene Torgersen, Sustainability Project Manager, Mowi – Bærekraft i Mowi; hvordan jobber vi
13.40:Trond Teigene, Adm.dir., Sparebanken Sogn og Fjordane – Kampen om arbeidskraft
13.55: Linn Nekkøy, Prosjektleiar, Aksello – Havbruksprosjektet
14.25: Spørsmål og diskusjon i plenum.
15.30: Oppsummering.

Møtet passar med båtrutene, både sørgåande og nordgåande.

Avgang Måløy: 10.20. Ankomst Florø 11.50
Avgang Florø : 1605. Ankomst Måløy: 17.45

Avgang Bergen: 08.00 Ankomst Florø 11.30
Avgang Florø: 17.00. Ankomst Bergen 20.45

Vel møtt til Havbrukskonferansen!

 

Har du spørsmål eller innspel, ta gjerne kontakt.

Linn Nekkøy
Prosjektleiar, Havbruk 

Tlf: +47 95820063
Epost: Linn@aksello.no

Det er utruleg kjekt å sjå og høyre at lokale bedrifter i vår region når opp og fram. Spesielt hyggeleg er det og når det er bedrifter som har fått positive effektar av dei programma som Aksello tilbyr. Vi gratulerer Bulandet Miljøfisk AS!

Bulandet Miljøfisk AS har fått innvilga søknad om 20 mill. i innovasjonslån og 23 mill. i tilskudd fra Innovasjon Norge. Selskapet er nå klar for første byggetrinn og en treårig pilotfase for å dokumentere selskapets miljøteknologi.

Samarbeidet med Innovasjon Norge er direkte utløsende for realisering av prosjektet. Vi har tidligere fått tilsagn om banklån under forutsetning av risikoavlastning. Nå kan vi for alvor starte opp arbeidet med neste fase, sier styreleder Hans Haddal. Selskapet skal nå rigges for pilotfasen med blant annet rekruttering av driftsleder i Bulandet. Styrelederen påpeker at både selskapet og prosjektet står på skuldrene til et bredt kompetansemiljø innen akvakultur.

– Vestlandet er i ferd med å utvikle et godt økosystem innen marin innovasjon. Vi har fått fantastisk hjelp både fra Aksello i Florø, hvor vi er tilknyttet som inkubatorbedrift, og fra Vis Innovasjon på Marineholmen Bergen. Akvahub AS i Leirvik i Sogn er ansvarlig for FoU-arbeidet som skal utføres, og vil ha et tett samarbeide med Universitetet i Bergen og Norce i pilotperioden, sier Haddal.

I pilotprosjektet skal det utføres omfattende forskning- og utviklingsarbeid med mål om å dokumentere miljøeffekten til Bulandet-modellen. I piloten skal man i tillegg til effekt på lakselus, se på blant annet semi-intensiv resirkulering av sjø uten bruk av biofilter, og trening av postsmolt for å øke robusthet særlig mot de økende problemene med CMS (Hjertesprekk) og andre hjertelidelser.bulandet miljøfisk - aksello.no

– Bulandet Miljøfisk sitt pilotanlegg representerer en unik mulighet til å dokumentere en ny oppdrettsmodell basert på norske fortrinn. Sammen med Akvahub skal vi dokumentere fiskevelferd og utarbeide en driftsprotokoll for produksjon av en svært robust postsmolt og matfisk, sier Sigurd Handeland, forsker ved Universitetet i Bergen.

Selskapet er godt i gang med prosjektering og skal rekruttere driftsleder

Fakta om Bulandet Miljøfisk AS

 • Tatt opp som inkubatorbedrift hos Aksello i 2018
 • Stiftet i Askvoll kommune i september 2015 for å realisere Bulandet-modellen for landbasert akvakultur.
 • Sendte søknad om landbasert konsesjon i juli 2016
 • Fikk tildelt landbaserte konsesjon i august 2017
 • Samarbeider med NORCE og UiB innen FoU.

Lurar du på noko i samband med Aksello sine utviklingsprogram og tenester, ta kontakt med oss – vi vil gjerne høyre om ditt prosjekt!

 

Sommaren er endeleg over og vi kunne ønske velkommen til haustens første frukostmøte.

Ny sjef og nye moglegheiter i Westcon Yards Florø 

Trygve Solaas har vore tilsett som verftsdirektør i WYF frå 1. mai 2019. Han fortel om kva som ligg til rette i Florø og moglegheitene som finnes her.

Med ei utruleg god plassering, verksemder i lokalsamfunnet, tilgang til båt og fly, samt dei fysiske fasilitetane, er Florø eit ypparleg sted å drive verft. Westcon Yards Florø er ei viktig bedrift i lokalsamfunnet og innehar mykje god kompetanse på høgt nivå. Trygve fortel om ein positivitet og ei haldning om å lukkast.

Det er ca. 800 tilsette totalt i Westcon per i dag, og det er ei strategisk fordeling av aktivitet i konsernet. I Florø jobbar dei mykje med å styrke og bygge opp organisasjonen, ved å få opp aktiviteten, større prosjekt og å bli mindre utsatt for svingingar i arbeidsmengda. Trygve fortel også at det er veldig viktig for Westcon å styrke eierskapskjensla til bedrifta og å fokusere på ungdommen.

Stor aktivitet rundt Gjøa-feltetOddvar Aaberg - Neptune Energy

Neptune Energy har store planer for framtida, og da også spesielt for Norge. Logistikkavdelinga til Neptune Norge ligg i Florø, kor Oddvar Aaberg er basesjef.

Gjøa er ein Hub som ligg veldig sentralt, nær Florø. Rundt Gjøa skal dei komme med ein rigg og begynne å bore om 2 månader på Duva, dei skal begynne å bore P1 som tilhøyrar Gjøa-lisensen, deretter skal WintershallDea også begynne med boring på Nova og Vega. Samtidig som dei drifter Gjøa, drifter dei også logistikken til Fenja ut frå Kristiansund. Fenja  skal byggjast ut no i vinter og neste år.

Eit samarbeid med Equinor og Shell gjer det mulig å nytte same båt, samstundes som at dei har utvida til to helikopter og flyr saman. Dette samarbeidet utnytter kapasiteten og får ned kosten, og fungerer strålande, fortel Oddvar.

Hovudaktivitetane i 2019 er å installere Duva/P1 subsea-templates og begynne å bore.

Aksello sin nye styreleiar 

Lars Hellandsjø er dagleg leiar i Skipavika Terminal AS og skal det kommande året være styreleiar i Aksello. I Skipavik har dei drevet med utbygging og oppdrag strøymer på. Samstundes er Lars med i fleire prosjekt, blant anna oppstart av sagbruk i hamn og eit prosjekt for datalagring.

Lars sa han hadde eit godt førsteinntrykk av Aksello og medarbeidarane. Kanskje kan vi bli enda meir synlege og ikkje minst flinkere til å vise fram resultata av vårt arbeid.

Lars Hellandsjø - Skipavika

Anna nytt frå Aksello

Det skjer endringar i Aksello, med ny styreleiar og nye tilsette. Lone ynskjer velkommen til Lars Hellandsjø som ny styreleiar, Kari Brun Ågotnes som rådgjevar for kommunal næringsutvikling og Linn Theres Reksten Nekkøy som prosjektleiar for havbruksprosjektet.

“Vi gler oss til hausten og nye spennande prosjekt”.

Samstundes takkar Heidi Felle av og startar i ny jobb i Fjord1 i oktober.

Ordet Fritt

Under “Ordet Fritt” informerer Maria Brandsøy i frå Hub for Ocean om Conference Maritime Hydrogen & Marine Energy som skal være i Florø 18.-19. september.

Heidi Felle fortel om Kapitaldagen i Sogn og Fjordane 2019 som finn stad på Sunnfjord Hotell i Førde 17. september.

Fekk du ikkje til å delta på dagens frukostmøte? Her kan du sjå livestream frå møtet.

Neste frukostmøte er torsdag 3. oktober. Det er gratis for alle som ynskjer å delta, og det blir som vanleg servert frukost før møtet. Invitasjon kjem i Aksello sitt nyhetsbrev og på Facebook.

 

Veke 34 var det klart for Aqua-Nor messe i Trondheim. Aqua-Nor er ein arena som samlar det meste som kan krype og gå innan havbruksnæringa, og er ein ypparleg arena for å treffe nye og gamle kontaktar. Samstundes er det ein arena som tilbyr fagleg påfyll om næringa og den nyaste forskinga på dette området. Dette var Aqua Nor messa sitt 40 års jubileum og var no større enn nokon sinne med ein ny hall på 4500 kvm.

Tirsdag heldt fiskeridirektøren, Liv Holmefjord, Opningstalen. Ho trakk fram korleis utviklinga innan teknologi og berekraft vil være ein stor del av oppdrettsnæringa framover. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik, opna Aqua-Nor messa kor og Kronprinsen var tilstades. Tilstades var og inkubatorbedrifta til Aksello, Evoy, som var og viste fram El-båten Evoy 1. Samt fleire representantar frå næringa lokalt. Det blei presentert en rekke presentasjonar som viste kor kreativ, berekraftig og nyskapande næringa i regionen er.

Dei store talane trakk fram den utviklinga som har vore innan havbruk, med tanke på berekraft og den enorme teknologiske utviklinga som har skjedd på leverandørsida dei siste årene. Dei hadde og eit søkelys på korleis havbruk er en viktig arena for å nå FN sine berekraftmål.

Det har vore spennande å møte så mange ulike aktørar innan havbruk. Aqua Nor har gitt Aksello en arena for å framsnakke næringa i regionen til nasjonale og internasjonale partnerar. Samstundes har det gitt ein moglegheit for mykje fagleg påfyll og inspirasjon for det vidare arbeidet med Havbruksprosjektet, som er et samarbeidsprosjekt for næringa i regionen Sogn og Fjordane, og er no godt i gang med å konkretisere ulike aktivitetar for vidare arbeid.

Vi gjentar suksessen frå i fjor og inviterer til ein innhaldsrik kapitaldag på Sunnfjord Hotell i Førde 17. september. Tema for dagen er innovasjon, kapital og vekst i næringslivet!

Denne dagen møtast spennande investormiljø på vestlandet, etablert næringsliv og oppstartselskap som søkjer kunnskap om eller finansiering av sine idear og prosjekter.

Sjekk ut program og påmelding her: Kapitaldagen i Sogn og Fjordane 2019

Har di bedrift for kapital til vidare vekst og kan vere ei interessant investering for ein investor? Det er plass til at utvalde bedrifter kan få pitche for investorane under arrangementet. Dette melder du din interesse for i påmeldingslenka.

Frist for å melde seg på pitch er 01.09.19.

Arrangørar er Innovasjon Norge Vestland, Sogn og Fjordane Næringsråd, NHO Vestland, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og Aksello.

«Ny vekst i næringane på kysten og spanande moglegheiter i eit breiare kystsamarbeid»

Dette svarar den nye styreformannen i Aksello på spørsmålet om næringsutvikling og kva rolle han trur Aksello vil ha dei neste åra.

Lars Hellandsjø vart valt som Aksello sin nye styreformann ved Generalforsamling 6. juni i år.

Lars er oppvoksen i Fjærland, busett i Gulen, gift og har tre born.

Som både eigar og dagleg leiar av Skipavika Næringspark AS i Gulen, har han det for tida travelt med oppbygging og drift av aktiviteten der. I Skipavika, lokalisert i Mongstad hamnebasseng, vert det lagt til rette for service på oljeinstallasjonar og landligge for dei installasjonane som ventar på nye oppdrag. Nokre kjenner kanskje Lars att for si tid som president i Redningsselskapet der han leia selskapet i 8 år. «Før dreiv eg med sikkerheit på sjøen, no driv eg med sikkerheit i hamn og på land», seier han med eit smil. Om du kjem på Aksello si frukostsamling 6. september får du treffe Lars og høyre meir om kva han driv med.

Aksello ser fram til å samarbeide med Lars og ser det som svært interessant at han tek med seg erfaringar i frå heilt sør i fylket. «Vi har vår merksemd på kysten og dei kystrelaterte næringane, det å knyte kontaktar og få styrka nettverket på kysten i sør er veldig viktig for oss», seier Lone Bareksten i Aksello.

Ny i styret til Aksello er også Stig Førde som til dagleg sit som viseadministrerande direktør i Fjord Base AS.

Desse sit no i styret til Aksello:

Lars Hellandsjø, Mikael Johansen, Stig Førde, Solveig Willis, Ragnar Waalen, Ola Teigen og Hilde Indresøvde.

Endeleg betre båttilbod mellom Florø og Måløy

Frå måndag 19. august vil båtrutetilbodet mellom Florø og Måløy bli styrka ved at to nye avgangar startar opp i vekedagane. Frå Florø kan du no måndag til fredag reise til Måløy kl. 08.30 med ankomst kl. 10.00 og frå Måløy reise til Florø kl. 10.20 med ankomst kl. 11.50. Dette er ei etterlengta styrking av tilbodet som vi er glade for å ha fått på plass.

Klikk på biletet for å sjå større versjon.

båtruter kinn - florø - måløy