,

Ordninga for lønskompensasjon er på plass

Lønskompensasjonsordninga er no tilgjengeleg, og du som arbeidsgjevar har eit par viktige pliktar å følgje opp. NAV si lønnskompensasjonsordning skulle opprinneleg vere på plass i mai, men har blitt noko forsinka grunna mellom anna manglande…
,

Strategiske endringar i Aksello

Det siste halvåret har gitt betydelege endringar i rammevilkåra for Aksello, og selskapet må dessverre møte utfordringane med å ta nokre store strategiske grep framover, mellom anna redusere tal tilsette.  Dei siste åra har ein vore…
, ,

Digital Frukost-meny på fredag

Kva tenker lokale verksemder om Korona-utfordringane? Korleis kan Kinn kommune bidra? Kva for ein av Aksello sine inkubatorverksemder har hatt sitt million-gjennombrot denne månaden? Kva seier Kristin Maurstad om si nye stilling som…

Bruk moglegheita – ferske midlar for bedriftsintern opplæring

Offentlege myndigheiter ønskjer å nytta Covid19-situasjonen til stimulere private selskap til eit kompetanseløft. Eit viktig akutt nasjonalt tiltak er dei såkalla BIO-midlane. BIO står for bedriftsintern opplæring, og Vestland fylkeskommune…

Gradvis gjenopning av Noreg

Her kan du sjå den langsiktige planen for når dei ulike tiltak, risikovurderingar, smittevernhensyn og ikkje minst tentativ tidsplan for gjenåpning innan dei ulike områdane. For meir informasjon, ta ein titt på vår COVID-19 oversiktside…
Frukostsamling Aksello
,

Digitalt frukostmøte 15. mai 08:30

Koronasituasjonen pressar fram uvante løysingar for vante arrangement. I staden for frukostmøte torsdag 7. mai, vil Aksello lage eit streaming-arrangement fredag 15. mai kl. 08:30. Det vil bli ein todelt sekvens. Vi startar med ein samtale…

Kontantstøtteordningen - få innsyn

Har du ikkje søkt pengar via Kontantstøtteordninga enno? Er du i tvil om du kan søkje pengar? Ordninga skal bidra til å dekke faste utgiftar for bedrifter som har mista 30 prosent omsetjing eller meir som følgje av dei strenge tiltaka. Skatteetatens…
,

Arbeidsgjevars ansvar – permittering og pensjons- og forsikringsordningar

I samband med permitteringar er det viktig at arbeidsgjevar avklarer kva reglar som gjeld for dei ansatte generelt. Eit eiga punkt er det som gjeld pensjons- og forsikringsordningar i permitteringstida. Dei fleste bedrifter har slike avtalar…
,

Kompensasjonsordninga er klar

Søndag 19. april fekk myndigheitene endeleg publisert det nye elektroniske søknadsskjemaet om kompensasjonsordninga for næringslivet. Føretak som har blitt pålagd av staten til å stengje eller føretak som har hatt vesentleg omsetjingssvikt…
Havbruk | Aksello
,

Lysning for reiselivet

Regjeringa går nå ut og seier at offentlege myndigheiter vil satse meir på å få nordmenn til å feriere i Norge. Næringsminister Iselin Nybø vil aktivt arbeide for å marknadsføre innanlandsferiar. Offentlege reiselivsmidlar mot utanlandske…