Skip to content Skip to footer

Aksello er 1 av 35 nasjonale programoperatører

Inkubator

I inkubatoren får gründerar og etablerte bedrifter i regionen tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus. Målgruppa til inkubatoren er nyskapande gründerar og bedrifter med vekstpotensiale.

Målet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

Kontakt Programansvarleg Ingunn Eide om du vil vite meir om våre tilbod.

Ingunn Eide

Inkubatorleiar

Skap din eigen arbeidsplass

Inkubatoren hjelper deg vidare i ditt prosjekt – kontakt oss for eit uforpliktande møte

Dette ser vi etter

Oppstartsbedrifter eller prosjekt som:

 • Har ein unik idé
 • Har stort vekstpotensial
 • Har behov for å vere i ein inkubator

Søkjaren må:

 • Ha ambisjonar på vegne av bedrifta/prosjektet
 • Vise vilje og evne til utvikling av bedrifta/prosjektet
 • Ha ei open haldning til tett samarbeid med inkubator og rådgjevarar
 • Vere villig til å dele av sin kunnskap og sitt nettverk med andre bedrifter/prosjekt i inkubatoren
01. Unike Idéar
02. Vekstpotensial
03. Behov for å vere i ein inkubator

I inkubatoren får lokale gründerar og etablerte bedrifter tilgang til eit sosialt og fagleg miljø der nyskaping og vidareutvikling er i fokus.

Målgruppa til inkubatoren er nyskapande gründerar og bedrifter med vekstpotensiale.

I ein inkubator får grundere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rågjevarar og investorer. Inkubatoren er også eit fagleg og sosialt fellesskap som gir idear rom til å vekse.

Målet er å gjere bedriftsutviklinga meir effektiv og dermed auke vekst, verdiskaping og overlevingsevne i bedriftene.

Dette får du som inkubatorbedrift hos Aksello
 • Eit sosialt og fagleg gründer- og utviklingsmiljø
 • Rådgjeving, kunnskap og erfaring innan forretningsutvikling
 • Moderne kontorfasilitetar med tilgang til trådlaust nettverk, skrivar, kopimaskin, skanner, møterom og kjøkken
 • Seminar, workshop og kurs
 • Eit nettverk av gode samarbeidspartnerar og mentorer
 • Hjelp til å kontakte investeringsmiljøa
 • Kopling mot relevant næringsliv, samt relevante forskings- og utviklingsmiljø
 • Rettleiing innan immaterielt rettsvern (patent, varemerke, mønstervern osv.)

Oppdrettsanlegg etter nytt konsept Tre av dei største utfordringane for havbruksnæringa er lakselus, fiskerømming og forureining. Selskapet Brim Farm IPR har utvikla eit flytande og halvt lukka oppdrettsanlegg som kan…

For sjette året på rad arrangerte Aksello i samarbeid med Innovasjon Norge Vestland, Kunnskapsparken Vestland, Sogn og Fjordane Næringsråd og NHO Vestland, Kapitaldagen. Kapitaldagen er ein arena for vekst og…

Fantastiske resultat frå SIVA si kundetilfredsheitsundersøking 2021 – Aksello sin inkubator SIVA gjennomfører fortløpande kundetilfredsheitsundersøking blant selskapa som deltek i alle inkubatorane i Norge. Aksello er særs nøgd med at våre…

Brim Farm IPR AS (BF) er eit nyetablert selskap som utviklar ein flytande semi-lukka oppdrettsanlegg, som skal løyse utfordringar knytt til lus, fiskerømming og forureining. Opphavet til ideen var det…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet