Skip to content Skip to footer

Kva faktorar påverkar kapitaltilgangen til oppstartsbedrifter i Florø og Bergen?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tidlegare i år hadde Aksello besøk av to masterstudentar i innovasjon og leiing frå Høgskulen på Vestlandet, Mathilde Bjørkås og Kristine Mjelde. Dei skulle skrive masteroppgåve om kapitalinnhenting for oppstartsbedrifter i inkubator i Florø og Bergen, og eit utval av våre inkubatorbedrifter deltok i undersøkinga deira. Oppgåva bestod dei med glans, og vi vil gjerne dele nokon av hovudfunna deira med dykk her.

Å hente inn kapital er krevjande for oppstartsbedrifter og eit viktig element for at dei skal klare å etablere seg og kommersialisere drifta si. I masteroppgåva hadde Mjelde og Bjørkås fokus på kva interne og eksterne faktorar som påverkar kapitaltilgangen til oppstartsbedrifter i Florø og Bergen. Bakgrunnen for å fokusere på kapitalinnhenting blant oppstartsbedrifter i to ulike regionar var at dette er eit tema som har vore relativt lite forska på.

“Ved å studere bedrifter på to ulike steder kan vi også se om det finnes noen regionale forskjeller på hvilke faktorer som påvirker kapitaltilgangen til oppstartsbedriftene. For å kunne gi et mest mulig nyansert svar på problemstillingen har vi valgt å hente inn data fra både oppstartsbedrifter i inkubasjon, inkubatorledere og kapitaltilbydere i form av banker og investorer,” forklarar Bjørkås og Mjeld  (2018:8).

Oppgåva var eit kvalitativ samanliknande casestudie der dei intervjua eit utval case-bedrifter lokalisert i inkubatorane Nyskapingsparken (Bergen) og Aksello (Florø), og problemstillinga var: Hvilke faktorer påvirker kapitaltilgangen til oppstartsbedrifter som er tilknyttet en inkubator?

Nye bedrifter i Sogn og Fjordane har høgare overlevingsrate

Før dei tok fatt på oppgåva hadde dei ei oppfatning av at dei regionale skilnadane ville vere større enn dei viste seg å vere.

“Grunnen til at vi hadde denne antagelsen er fordi Bergen og Florø har tydelig forskjellig næringsstruktur og RIS. Florø er i tillegg en betydelig mindre by og vi hadde derfor trodd at det ville være vanskeligere å få tak i kapital, samt at det ville være andre faktorer som påvirket bedriftene i Florø sin kapitaltilgang. Den tydeligste regionale forskjellen vi fant var forholdet mellom nærhet og kapital. I Florø var det tydelig at den sosiale og kognitive nærheten var viktig for kapitaltilgangen, mens i Bergen hadde ikke disse faktorene like stor betydning. Dette har en naturlig forklaring i og med at Bergen er en stor by med variert kapitalmarked, mens det i Florø ofte er avgjørende med tettere nettverk til kapitaltilbydere,” utdjupar dei (2018:75-76).

Ein vesentleg skilnad fann dei også når det kom til faktoren “Newness”. I Florø viser det seg at det kan vere positivt å vere ei ny og lita bedrift, medan dette ikkje har så mykje å seie i Bergen der ein ofte forsvinner i mengda av nye bedrifter. Noko som gjer det vanskelegare å skilje seg ut. Dei påpeikar at det difor kan vere enklare for bedriftene i Florø å få merksemd frå næringslivsaktørar og finansielle aktørar.

Statistikken viser også at det er større sjanse for at ei ny bedrift i Sogn og Fjordane å overleve etter fem år enn ei ny bedrift i Hordaland. “Fordi bedriftene vi har intervjuet tilhører samme næring som dominerer i Florø blir de i større grad lagt merke til av etablerte næringslivsaktører,” resonnerer Bjørkås og Mjelde (2018:73).  

Den viktigaste faktoren: Nettverk

Tilgang til relevante nettverk vert trekt fram som den desidert viktigaste faktoren i forbindelse med bedriftene sin kapitaltilgang. “Vi hadde på forhånd en tanke om at nettverk var en viktig faktor for nyetablerte bedrifters evne til å hente inn kapital. Hvor viktig nettverk viste seg å være var vi ikke klar over…De fleste bedriftene vi har pratet med opplevde nettverk som en avgjørende del når det kom til deres tilgang til kapital, overlevelse og potensielle vekst” (2018:48).

Medan dei relvante nettverka for bedrifter i Florø handlar mykje om identitetsbaserte nettverk og tette bonding-nettverk, er nettverka i Bergen meir kalkulative nettverk.

“Gjennom bridging-nettverk, som ofte opparbeides ved hjelp av inkubatoren, får bedriften tilgang til et større nettverk med blant annet investeringsvillige aktører. For bedriftene i Florø er bonding- og identitetsbaserte nettverkene viktigere for bedriftenes tilgang på kapital enn i Bergen. Dette kan ha en sammenheng med at Florø er en mindre by der det er lettere å komme i kontakt med noen i ditt nære nettverk som besitter investeringsvilje- og evne” (2018: 73-74).

Betydning av å vere tilknytta ein inkubator

I oppgåva kom Bjørkås og Mjelde fram til at det er mange fordeler ved å ta del i eit inkubatormiljø. Fleire av bedriftene dei snakka med seier at dei sannsynlegvis

hadde klart seg utan tilknytning til inkubator, men at etablering og vekst ikkje ville ha gått like raskt og smertefritt.

“Bedriftene anser det som positivt for kapitalinnhentingen å være en del av et inkubatormiljø. Inkubatoren hjelper blant annet bedriftene med store og små utfordringer, fasiliterer investormøter, tilbyr et unikt nettverk, samt gir bedriftene legitimitet overfor investorer og finansinstitusjoner. Dette gjør at bedriftene kan fokusere på andre sentrale problemstillinger i forbindelse med kapitalinnhenting.” (2018:74).

Bedriftene opplev også ei form for synergieffekt av å vere del av eit inkubatormiljø der ein kan dele kunnskap og erfaring med dei som er på same stadiet som dei sjølv. “Ved at bedriftene sitter samlokalisert får de utnyttet hverandres og andres kompetanse og kunnskap gjennom nettverket inkubatoren tilbyr. Den fysiske nærheten som samlokalisering i inkubator fasiliterer gjør at bedriftene kommer tett på finansinstitusjoner og andre viktige aktører som kan tilby finansiell støtte,” forklarar Bjørkås og Mjelde (2018:17).

Når bedriftene er lokalisert i inkubator får dei oppfølging og ein nærleik til viktige aktørar som dei gjerne ikkje ville fått på same måte om dei hadde jobba eksternt utan hjelp frå inkubator.

Geografisk og kognitiv nærleik

I begge byane er den geografiske nærleiken eit viktig aspekt for å få tilgang til kapital.

Hovudforskjellen mellom dei to regionane er at den kognitive og sosiale nærleiken er viktigare for bedriftene i Florø enn bedriftene i Bergen.

“Denne typen nærhet kompenserer i stor grad for at kapitalmarkedet i Florø er betydelig mindre enn i Bergen. Sosial og kognitiv nærhet fører til at aktører som besitter kapital i Florø gjerne ønsker å investere i det lokale næringslivet.” (Bjørkås og Mjelde 2018:74)

For bedriftene i Florø er det å vere ein del av det lokale næringslivet avgjerande for deira suksess i og med at det ikkje eksisterer like mange forsking- og utdanningsinstitusjonar eller finansielle institusjonar.

Når det kjem til den kognitive nærleiken er kunnskapsdelingen mellom bedrifter i Bergen i stor grad generell og handlar om korleis prosesser i Innovasjon Norge er gjennomført eller bør gjennomførast. Den kognitive nærleiken i Florø er i utgangspunktet større fordi bedriftene opererer innanfor same eller liknande næring. «Alle bedriftene i Aksello har ein tilknytning til havbruk og kunnskapsdelingen vil derfor være knyttet til en felles forståelse av mange konsepter som man ikke finner blant bedriftene i Bergen» poengterer Bjørkås og Mjelde (2018:57).

 

Kjelde: “Kapitaltilgang for oppstartsbedrifter i Florø og Bergen” (2018) av Mathilde Bjørkås og Kristine Larsen Mjelde.[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1519236331883{background-color: #59a5c1 !important;}”][vc_column css=”.vc_custom_1519236372822{margin-top: 20px !important;margin-right: 20px !important;margin-bottom: 20px !important;margin-left: 20px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1537971211219{margin-right: 30px !important;margin-left: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”]

Kort oppsummering frå Aksello

Funna til Bjørkås og Mjelde er interessante og bekrefter kor viktig Aksello si rolle er som koplingsaktør mellom gründerar, oppstartsbedrifter, næringsliv og investormiljø. At vi har ein tett dialog med etablert næringsliv kombinert med eit bransjeretta fokus på havrommet, smarte samfunn og fornybar energi, teller positivt for inkubatorbedriftene. Undersøkinga viser også at deltaking i inkubator aukar sjansen for tilgang på kapital. Gjennom inkubator kan bedriftene dele kunnskap og lære av andre i samme bransje eller situasjon, og dei får tett oppfølging for å nå måla sine og sikre viktig kapital.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet