Det har vore ein hektisk vinter og vår med mykje spanande på gang og vi gler oss til ein haust og vinter med nye utfordringar og ikkje minst nye, kjekke kollegaer! Vi ynskjer Frode, Kari og Linn velkommen om bord og tek sats for næringsutvikling i Kinn, langs kysten og på lag med Vestland i åra som kjem.

Satsingane våre til hausten er fleire,  men for å nemne nokon du kanskje bør sjekke ut nærare er det:

 • Vekstprogrammet som vi gler oss veldig til å komme i gang med. Her inviterer vi etablerte bedrifter til å delta for å finne nye moglegheiter for vekst og auka verdiskaping. Les meir om Vekstprogrammet her.
 • Rekruttering – det er avgjerande at vi finn gode metodar for å tiltrekke oss og behalde tilflyttarar som skal utvikle framtidas næringsliv i regionen, og vi vil gjere det vi kan gjennom rekrutteringsprosjektet.
 • Havbruksprosjektet tek til for fullt no, med nytilsett prosjektleiar Linn som allereie er kome godt i gang. Les meir om Linn her.
 • Internasjonalisering vert sett ekstra fokus på til hausten og vi vil arbeide konkret med utveksling i næringslivet og kva moglegheiter dette gjev bedriftene både nasjonalt og internasjonalt. Sjå meir her.

Vi held sommarstengt veke 28, men elles er vi på plass på kontoret resten av sommaren. Så har du ein ide, treng du rådgjeving i høve bedriftsutvikling, ynskjer du å søkje kommunalt næringsfond, eller treng meir informasjon, ta kontakt!

Neste frukostmøte vert 5. september, agenda og påmelding kjem i august.

 

GOD SOMMAR

Helsing Arne, Heidi, Frode, Vanja, Linn, Kari og Lone

Linn Theres Reksten Nekkøy i spissen for Havbruksprosjektet!

Linn er nytilsett i Aksello som prosjektleiar. Ho kjem frå øya Nekkøy utanfor Florø, men har dei siste fire åra budd i Bergen og studert ved universitetet. Derifrå har ho blant anna med seg ein Bachelor i Pedagogikk og ein i Administrasjon og organisasjonsvitskap. Gjennom studiemiljøet i Bergen vart ho introdusert for Youngfish som ho synes er en spennande organisasjon som har gitt mykje fagleg påfyll om havbruksnæringa. Samstundes har ho mønstra av og på det lokale kystnot fartøyet M/S Bluefin som fiskar. Gjennom dette arbeidet har ho danna seg fleire erfaringar innan fiskerinæringa. Ho har blant anna vore med på å tilrettelegge for makrellstørjeprosjektet for fartøyet i 2017. Gjennom dette arbeidet fekk ho blant anna være med den norske delegasjonen på ICCAT møte i Marokko. Elles har ho og bakgrunn frå jobb og studiar i New York.

«Etter å ha budd vekke så ser eg at det har våre ei spennande utvikling innan dei ulike næringane her heime, og eg synes det er kjekt å flytte heim i ei slik tid.» No har ho tatt med seg fosterkatten, Tuva og flytta i Norddalsfjorden med sambuaren, som er derfrå.

Linn brenn oppriktig for dei ulike næringane som tar i bruk havet. «Det blir vel kanskje slik når man er oppvaksen i fjæra» seier Linn med eit smil. Ho gler seg til å få leie prosjektet på vegne av næringa. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom ulike aktørar i havbruksnæringa for auka verdiskaping og sysselsetting i regionen.

Det kjem til å bli veldig spennande og eg gler meg til å lære mykje nytt! Eg har hamna midt i ei klynge med utruleg dyktige menneskjer, både i Aksello-teamet og i prosjektgruppa. Eg trur at prosjektet har eit enormt potensial og eg trur at min kombinasjon av praktisk erfaring, teori og interesse kan komme til nytte for prosjektet. Florø og regionen sit med høgt kompetente menneskjer og bedrifter, og eg gler meg til å snakke fram næringa, seier Linn.

Dagleg leiar i Aksello, Lone Bareksten, seier at det har teke tid å finne den rette kandidaten, men når Linn no er på plass ser ho at dei har funne ei med fisk i blodet. «Eg er overtydd om at Linn er den rette personen til å leie Havbruksprosjektet!»

 

Havbruk er ei næring som har utvikla seg over tid og har blitt ei av dei viktigaste næringane for landet og vår region. Det finnes mange kompetente aktørar, likevel ser vi eit behov for meir samarbeid og synergiar mellom dei ulike aktørane i næringa, utdanning og forvaltning. 

Etter ei tid med planlegging er Havbruksprosjektet no etablert. Linn Nekkøy er tilsett som prosjektleiarar, og ei prosjektgruppe er etablert. Den består av:

 • Elin Tveit Sveen, Marø Havbruk.
 • Halvar Hovland, Havlandet Marin Yngel.
 • Tor-Erik Røynesdal, Cargill/Ewos.
 • Frode Hovland, Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 • Solveg Willis, Pixelwerk.
 • Ingrid Kassen, Norwell.
 • Øyvind Østrem, Høgskulen på Vestlandet.
 • Arne Olsen, Aksello.

Havbruksprosjektet er støtta økonomisk av Flora kommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. No er forprosjektet i gang. Prosjektet si langsiktige målsetting vil være å auke verdiskaping og sysselsetting innan havbruksektoren i regionen. Næringa gjer i dag mykje bra, men man kan blir betre på å skape tydlege synergiar og gjere næringsklynga i regionen kjend. Samstundes kan ein utvikle seg på områder som: 

 • Rekruttering av kompetanse og personell
 • Vidareforedling
 • Innovasjon, forsking og utvikling
 • Logistikkløysingar
 • Nye artar innan akvakultur
 • Nye råvare-kjelder
 • Nye/betre utdanningar og studiar, og fleire studentar
 • Globalisering
 • Kanskje blir det samlokalisering av mange i eit «Laksens hus»? 
 • og meir?

Framover blir det eit fokus på å velge kva for satsingsområde som næringa ønskjer å fokusere på.

Tradisjonen tru inviterer Aksello i slutten av juni sine inkubatorbedrifter, rådgjevarar og styremedlem med på sin årlege sommaravslutning. Årets samling hadde fått tittelen Golf & Gumbo og gav ein tydeleg indikasjon på temaet for kvelden!

Samlinga starta i Aksello sine lokalar, der Lille Marked leverte nydeleg fingermat, og deltakarane fekk ein god innsikt i Aksello sitt arbeid og satsingsområde framover, så vel som ein presentasjon av dei spennande og innovative inkubatorbedriftene i Aksello sin “stall”.

Etter det faglege innslaget gjekk turen til Florø Golfklubb i Brandsøya der gjengen fekk instruksjon frå dyktige medlemmer frå golfklubben (for ikkje å nemne Aksellos eigen Arne Olsen som stod i spissen for putteundervisninga) i tre ulike teknikkar innan golf; putting, chipping og driving (utslag).

Konkurransar blei sjølvsagt arrangert for å kåre den beste i dei ulike teknikkane. Vinnarane av kveldens konkurransar blei Gabriel Ossenkamp frå FjordAlg med kveldens lengste slag i herregruppa, Aksellos eigen Heidi Felle slo lengste slag i kvinnegruppa og i tillegg vann ho konkurransen som beste putter. Med spekulasjonar i om konkurransen var rigga eller ikkje, blei ein av premiane vidareformidla til Sten Ingve Hellevang frå Senseye som imponerte med kveldens einaste Hole-in-one! Gratulerer til alle, vi forventar å sjå dykk på bana igjen innan kort tid!

Sommaravslutning hos Aksello
Sommaravslutning hos Aksello

Utan mat og drikke duger (golf)helten ikkje, og etter golfinga serverte Siri i frå Siri’s Soulfood i Naustdal nydeleg Gumbo frå New Orleans med verdas beste heimelaga sandwich-is til dessert. God stemning og ein super kveld!

Aksello kan med glede og ikkje så reint lite stoltheit melde at Dimeq AS har lukkast med å hente inn frisk kapital og nye industrielle partnarar til si vidare satsing.

Dimeq AS har sitt utgangspunkt på Novelandet i Bremanger der far og son, Audun og Ronny Bakke, med sin årelange erfaring på dei sju hav, satsa på å utvikle eit teknologisk nyvinnande tryggleiks-system. Systemet har potensiale til å redde liv og redusere risiko innan mange ulike bransjar i den maritime sektoren over heile verda!

I desember 2016 blei Dimeq ein del av Aksello sin inkubator, og bedriftsutviklinga skaut fart. Etter 2 ½ år i Aksello-systemet går bedrifta frå 1. juli over i ei ny spennande fase der dei blir knytt opp mot Kongsberg Innovasjon. I Kongsberg-miljøet finst det mange moglegheiter og spennande selskap å samarbeide med innan den maritime sektoren. 

I tilknyting til denne viktige milepælen har dei allereie henta inn frisk kapital og arbeider også vidare med Bergen-baserte Connect Vest for å vurdere ytterlegare investorar.  

Personleg finn eg ikkje ord til å takke for hjelpa og mottakinga vi har fått frå Aksello.  Å ha dei med på laget er blant dei beste strategiske avgjerda vi har tatt i selskapet, seier Audun Bakke. 

Aksello gleder seg over suksessen til våre dyktige gründerar, i tillegg til at vi med glede registrerer at verkemiddelapparatet arbeider saman for å sikre gründerbedriftene sine behov og interesser.

Vi ønsker Dimeq lukke til vidare på ferda!

Torsdag 6. juni var næringslivet nok ein gong samla til Frukostmøte i lokala til Aksello, for siste gong før sommaren sig utover kystbyen.

Arne Olsen opna samlinga, og dagleg leiar i Aksello, Lone Bareksten, gav eit opningsinnlegg for samlinga ved å presentere VEKST-programmet som startar opp att i år. Om du er eller representerer ei bedrift som har potensiale til å vokse eller utvikle seg, les meir her eller ta kontakt med oss for meir informasjon.

Sturle Sunde og Bitmynt er Aksello sitt nyaste selskap i pre-inkubasjon. Han kunne fortelle om selskapet sine planar om arbeid med kryptovaluta. Tilset snart sin første medarbeidar, og jobbar med utvikling av bruksområder for kryptovaluta. Mykje å spare for butikkar osb.

Slakteriet v/ Kristin Bergstøl Hansen holdt eit engasjerande innlegg om bedrifta, historikken og om vegen vidare. Med sine 110 tilsette er Slakteriet ein av pillarane i havbruksnæringa i regionen vår.

NOREC og Aksello startar samarbeid om internasjonal utveksling av personell – eit spennande prosjekt med stort potensiale. NOREC var representert med Tormod Nuland. Vi kjem attende med meir konkret info og tilbod til bedriftene etter sommaren.

PEAK Florø vart presentert av initiativtakar Allan Madsen, som fortalde om bakgrunn, konsept og framtidsplanar for det nye næringsmiljøet i gamle sparebankbygget.

Samlinga vart avslutta med ei fantastisk nyheit – Sparebanken Sogn og Fjordane løyvar gåvemidlar pålydande kr 500 000,- til Aksello, for å jobbe vidare med frukostmøte og inkubator, og for at vi skal fortsette å vere eit samlingspunkt for næringslivet. Tusen takk til banken og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane!