Skip to content Skip to footer

Vil kjempe blant dei store aktørane

Etter at petroleumsnæringa gjekk inn i rolegare farvatn har dei marine næringane blitt eit viktig satsingsområde for nyskaping og næringsutvikling. Det er ikkje utan grunn at den blå åkeren har blitt kalla for den nye olja, og at der er optimisme å finne merker vi også her hos oss i Aksello. Både gjennom førstelinjetenesta og inkubatoren vår kjem mange nye idear og prosjekt som rører seg i havrommet.

Dette viser vi gjennom artikkelserien: “Havrommet”. Den tek mellom anna for seg spennande startups, interessante tema som forsking og utvikling innan akvakultur, og sentrale spørsmål som “Kva skjer med Pelagia-anlegget?”.

I denne utgåva er det JTSE Automation AS i Eikefjord som står for tur.

 

JTSE Automation AS

JTSE Automation AS er ei oppstartsbedrift som satser på automasjon, med ei spissing mot fiskeoppdrett. Gründer John Inge Langedal har utvikla eit styresystem for oksygenering av landbasert fiskeoppdrett som gir best mogeleg kontroll av oksygenkonsentrasjonen i vatnet utan for store kostnader.

– Vi har også utvikla styresystem for ein type fórautomater. Saman med oksygenstyringa, eller kvar for seg, kan systema ta seg av anna nødvendig overvaking og registrering av data, samt utsending av alarmer for anlegget, fortel Langedal.

Dette gir betre utnytting av oksygenet, ein jevn oksygenkonsentrasjon for fisken, færre alarmer, betre kontroll og gjer det lettare å rapportere lovpålagt data.

I tillegg leverer bedrifta også fullintegrerte SCADA løysingar. SCADA er ei forkorting for Supervisory Control And Data Acquisition, og er ein nemning som ein brukar på system for styring og overvaking, både for automasjons-, og kontrollsystem.

– Eg brukar SCADA-system på bedrifter som mellom anna ønsker databaseloggingar. SCADA blir brukt på alle store maskiner og prosessanlegg, forklarar Langedal.

Opplev aukande interesse

Målet på sikt er å vere blant dei seriøse aktørane på marknaden som kjempar om kontrakter saman med dei store aktørane. Bedrifta er i oppstartsfasen, men har allereie levert tenester til ein del kundar som er interessert i produkta.

– Sjølv om vi er i startgropa med å iverksette ei marknadsundersøking, så opplev JTSE Automation AS ein aukande ordretilgang som lovar godt for framtida til bedrifta, seier Langedal optimistisk.

 

Andre artiklar i Havrommet-serien:

– Eg møter ikkje lenger skeptikarar 

Vil løyse utfordringane til oppdrettsnæringa

Havrommet: Ser nye moglegheiter i taren

 

 

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet