Skip to content Skip to footer

Velkommen til lunsjmøte – gjennomgang av Torvik-utvalget sin rapport 

Skatteutvalet og konsekvensar for næringslivet 

Aksello invitere saman med PWC  til lunsjmøte onsdag 18. januar. Samlinga vert i våre lokaler i Peak Florø. Vi startar med innlegg kl.11.00 -12:00, og så vert det lunsj frå kl.12:00 til 12.30.(for dei som ønsker det)

19. desember legg Torvik-utvalet fram sin gjennomgang av det norske skattesystemet. Utvalet har gjennomført den mest omfattande vurderinga
av skattesystemet på fleire tiår, og skal gje sine forslag til endringar.

Vi inviterer til ein gjennomgang av Torvik-utvalget sin rapport der vi ser nærmare på:

  • Kva dei mest sentrale forslaga inneber
  • Kva konsekvensar dette kan få for næringsliv og eigarskap
  • Kva skjer fremover

Innlegg vert presentert av: revisor Joakim Knapstad og advokat Bodil Myklebust 

Om Skatteutvalget

Utvalet, leia av Ragnar Torvik, vart sett ned sommaren 2021 av Solberg-regjeringa. Seinere kom finansminister Vedum med eit tilleggsmandat der utvalet blant anna fekk i oppgåve å vurdere korleis skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskatten si rolle.

Utvalet si hovudoppgåve har vore å vurdere korleis dei samfunnsøkonomiske kostnadane ved skattesystemet kan haldast låge i lys av nasjonale og internasjonale utviklingstrekk. Tema som er vurdert er mellom anna personbeskatning, selskaps- og kapitalbeskatning, beskatning av multinasjonale selskap, skatt på forbruk, miljø- og ressursbeskatning og omfordeling. 

Lunsj er uten kostnad for deg – men vi treng påmelding for berekning av mat.
Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet