Skip to content Skip to footer

Grøn Vekst 

Vekstprogrammet Grøn Vekst

I vårt Grøn Vekstprogram får etablert næringsliv individuell strategisk analyse og rådgjeving med fokus på berekraftig utvikling.

Grøn Vekst programmet tek føre seg etablerte bedrifter innan næringar som har stort potensiale om å omstille seg til verdiskaping innan grøne verdikjedar. Kompetanse, forsking og innovasjon er viktig for å sikre omstillingsevne og moglegheiter for å skape ny vekst.

Programmet går under namnet Grøn Vekst og er eit program vidareutvikla basert på Aksello sitt tidlegare Vekstprogram. 

Ta kontakt med oss for å få svar på om Grøn Vekst kan gje di bedrift moglegheiter i nye marknader, sjå utvikling av ny teknologi, internasjonalisere, og utvikle nye forretningsmessige innovasjonar.

Aksello har i vinter gjennomført eit nytt Grøn Vekst-program. Programmet har fokus på omstilling til det grøne skiftet, og seks bedrifter var med denne gangen. Det kom i stand i…

Det var godt oppmøte frå dei deltakande bedriftene som no nærmar seg sluttfasen av vekstprogrammet.  Bedriftene fekk presentasjonar frå mellom anna Klimapartner Vestland, ved Truls-Einar Johnsen. Han fortalte om den…

Med støtte frå Vestland fylkeskommune og Sparebankstiftinga har vi satt i gang prosjekt Grøn Vekst. Dette er eit vekstprogram for etablerte bedrifter med Trond Økland som prosjektleiar. – Vestland fylkeskommune har…

Go to Top

Få siste nytt frå Aksello og det regionale næringslivet