Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i Kinn kommune?

Kinn kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Kinn kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i eksisterande næringsliv, og etablering av nye verksemder i kommunen.

Fondet dekkjer i hovudsak tre kategoriar tilskot:

 1. Investeringstilskot – til investeringar i bygg, utstyr og maskiner. Det vert ikkje gitt stønad til oppføring av bygg.
 2. Bedriftsutviklingstilskot – til etablerarstipend, kompetanseheving, produktutvikling, marknadsundersøkingar, planlegging, konsulenttenester og opplæring.
 3. Kunnskapsretta infrastruktur – dette gjeld regionalt samarbeid, etableraropplæring, samarbeid skule/næringsliv, prosjekt og tiltak som kjem til nytte for næringslivet i kommunen/regionen og lokale analysar/utgreiingar.

Alle søknader skal registrerast på www.regionalforvaltning.no for å bli behandla. Her må du opprette ein brukar, og fylle ut eit elektronisk skjema.

Søknadsfrist er 31.12.2020, søknader til fondet vert kontinuerleg behandla gjennom året.

Kommunestyret i Kinn kommune har delegert til Aksello AS å forvalte det kommunale næringsfondet.

Har du spørsmål til søknaden, ta gjerne kontakt med oss!

Generelt om det kommunale næringsfondet

 • Utvikle nye bedrifter i Flora kommune
 • Styrkje og vidareutvikle det eksisterande næringslivet i Flora kommune
 • Støtte prosjekt/tiltak som bidreg til at regionen og lokalsamfunnet blir meir attraktivt å bu i og flytte til.

Stønadstyper

 • Investeringstilskot
  • Investering i bygg, utstyr og maskiner. Det vert ikkje gitt stønad til oppføring av bygg.
 • Bedriftsutviklingstilskot
  • Produktutvikling, marknadundersøking, planlegging, konsulenttenester, opplæring og kompetanseheving.
 • Kunnskapsretta infrastruktur
  • Regionale samarbeid, samarbeid skule/næringsliv, lokale analysar/utgreiingar, prosjekt og tiltak som kjem til nytte for næringslivet i kommunen/regionen.

Målgrupper

 • Gründerbedrifter/nyetableringer
 • Etablert næringsliv
 • Spesielt prioriterte grupper:
  • ungdom (18-35 år)
  • kvinner
  • innvandrarar
 • Prosjekt/forretningsidéar som ikkje fell under anna offentlig stønadsyting

Avgrensninger

 • Investeringstilskot: Samla kapitalbehov inntil kr. 500.000
 • Bedriftsutviklingstilskot: Samla kapitalbehov inntil kr. 200.000
 • Søkjar kan maksimalt motta 50 % av totalt kapitalbehov som stønad frå kommunalt næringsfond. (Unntak er dei prioriterte gruppene ungdom, kvinner og innvandrarar som kan motta opp til 75 % av totalt kapitalbehov.)
 • Stønad kan ikkje nyttast til å finansiere daglig drift eller aksjekapital i selskapet
 • Utløysande effekt – bidra til å realisere prosjekt som elles ikkje vert realisert.
 • Etablering må skje i Flora kommune, eller gje ein positiv effekt til Flora kommune
 • Parallellfinansiering mellom Innovasjon Norge og kommunalt næringsfond skal unngås, dei to stønadane skal utfylle kvarandre.

Korleis søke

 • regionalforvaltning.no
 • Lag ein brukar og opprett «ny søknad»
 • Vel fylke «Sogn og Fjordane»
 • Vel deretter støtteordning «Kommunalt næringsfond 2017-Flora Kommune»
 • Fyll ut skjema med fullstendig informasjon og last opp relevante vedlegg
 • Hugs å trykk «send inn søknad» når du er ferdig

Lone Barkeksten

Dagleg leiar
Aksello AS

Ein del av SIVA sitt program

Aksello er ein del av SIVA sitt inkubatornettverk. SIVA utviklar sterke nyskapingsmiljø i heile landet, og fremmar nyskaping og vekst i nye og etablerte verksemder. SIVA arbeider gjennom eit nettverk av verdiskapingsmiljø frå Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Dette innovasjonsnettverket består av næringshagar, inkubatorar, forskingsparkar og kunnskapsparkar. SIVA koplar disse miljøa saman i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Inkubatoren i Florø er ein av 35 inkubatorar i Norge. Sjå meir på SIVA si heimeside. (legg inn lenke til: http://effekten.siva.no/)