Søk Kinn kommune om næringsfondsmidlar

Er di bedrift råka av Covid-19, eller ser du moglegheit for omstilling eller nye marknadsområde grunna endringane som skjer rundt oss? Har du ein ny ide til etablering av ny verksemd? Då har du moglegheit til å søkje Kinn kommune om næringsfondmidlar. 

Ta kontakt med Aksello for rettleiing, forretningsutvikling og meir informasjon om finansieringsordningar.

Søknadsskjema til Kinn kommune sitt ekstraordinære Covid-19 næringsfond finn du på www.regionalforvaltning.no.

Generelt om det kommunale næringsfondet

 • Utvikle nye bedrifter i Kinn kommune
 • Styrkje og vidareutvikle det eksisterande næringslivet i Kinn kommune
 • Støtte prosjekt/tiltak som bidreg til at regionen og lokalsamfunnet blir meir attraktivt å bu i og flytte til.

Stønadstyper

 • Investeringstilskot
  • Investering i bygg, utstyr og maskiner. Det vert ikkje gitt stønad til oppføring av bygg.
 • Bedriftsutviklingstilskot
  • Produktutvikling, marknadundersøking, planlegging, konsulenttenester, opplæring og kompetanseheving.
 • Kunnskapsretta infrastruktur
  • Regionale samarbeid, samarbeid skule/næringsliv, lokale analysar/utgreiingar, prosjekt og tiltak som kjem til nytte for næringslivet i kommunen/regionen.

Målgrupper

 • Gründerbedrifter/nyetableringer
 • Etablert næringsliv
 • Spesielt prioriterte grupper:
  • ungdom (18-35 år)
  • kvinner
  • innvandrarar
 • Prosjekt/forretningsidéar som ikkje fell under anna offentlig stønadsyting

Avgrensninger

 • Investeringstilskot: Samla kapitalbehov inntil kr. 500.000
 • Bedriftsutviklingstilskot: Samla kapitalbehov inntil kr. 200.000
 • Søkjar kan maksimalt motta 50 % av totalt kapitalbehov som stønad frå kommunalt næringsfond. (Unntak er dei prioriterte gruppene ungdom, kvinner og innvandrarar som kan motta opp til 75 % av totalt kapitalbehov.)
 • Stønad kan ikkje nyttast til å finansiere daglig drift eller aksjekapital i selskapet
 • Utløysande effekt – bidra til å realisere prosjekt som elles ikkje vert realisert.
 • Etablering må skje i Kinn kommune, eller gje ein positiv effekt til Kinn kommune
 • Parallellfinansiering mellom Innovasjon Norge og kommunalt næringsfond skal unngås, dei to stønadane skal utfylle kvarandre.

Korleis søke

 • regionalforvaltning.no
 • Lag ein brukar og opprett «ny søknad»
 • Vel fylke «Sogn og Fjordane»
 • Vel deretter støtteordning «Kommunalt næringsfond Kinn Kommune»
 • Fyll ut skjema med fullstendig informasjon og last opp relevante vedlegg
 • Hugs å trykk «send inn søknad» når du er ferdig

Lone Bareksten

Dagleg leiar
Aksello AS

Ein del av SIVA sitt program

Aksello er ein del av SIVA sitt inkubatornettverk. SIVA utviklar sterke nyskapingsmiljø i heile landet, og fremmar nyskaping og vekst i nye og etablerte verksemder. SIVA arbeider gjennom eit nettverk av verdiskapingsmiljø frå Lindesnes i sør til Nordkapp i nord. Dette innovasjonsnettverket består av næringshagar, inkubatorar, forskingsparkar og kunnskapsparkar. SIVA koplar disse miljøa saman i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Inkubatoren i Florø er ein av 35 inkubatorar i Norge. Sjå meir på SIVA si heimeside. (legg inn lenke til: http://effekten.siva.no/)