Om PetroFlora

Utviklingsforum vart etablert som eit partnarskap mellom Flora kommune, Statoil, Maritim Forening Sogn og Fjordane og Aksello i april 2014. Siktemålet med PetroFlora er å auke verdiskapinga i oljenæringa i Flora og regionen rundt. Dei enkelte prosjekta under PetroFlora-
paraplyen blir normalt drivne fram av anten Maritim Forening Sogn og Fjordane eller Aksello med økonomisk støtte hovudsakleg frå Statoil.

Døme på prosjekt der Aksello har henta støtte frå PetroFlora:

  • Newton-rommet i Florø
  • Hydrogensatsinga på Fjord Base
  • Utvikling av Høgskulen på Vestlandet
  • Støtte til Aksello sine inkubatorverksemder som Remb og Vestnes Land si utvikling av digitale skap
  • Utviding av skipsleia til Westcon
  • Niprox si satsing innan energieffektivisering
  • Styrking av redning og beredskap i Flora og Sogn og Fjordane

Arne Olsen

Seniorrådgjevar
Aksello AS