Oppføringer av Avent Digital

Bli med på Kapitaldagen Sogn og Fjordane 2020

For fjerde året på rad arrangerer vi Kapitaldagen – ein arena for vekst og verdiskaping på vestlandet. 19. november får du ein unik moglegheit til å møte investormiljø, spennande oppstartsbedrifter og etablert næringsliv frå heile fylket på Sunnfjord Hotell i Førde. Spanande grunderar skal pitche sin forretningsidé, og det blir høve til individuelle møter med […]

Ny inkubatorbedrift – Akkommod

Akkommod held til i Svelgen, og utviklar ein prosess og ei teknologisk løysing som skal forhindre sjukemelding og tilrettelegge for at sjukemeldte kjem raskare tilbake i jobb. Ein ser eit stort potensiale mot yrker med mange ansatte og høg sjukemeldingsgrad, eks pleie- og omsorgssenter, barnehagar og andre arbeidsplassar i helse- og sosialsektoren, nasjonalt og internasjonalt. […]

No kan du søke på kommunalt næringsfond i Kinn kommune 2020

Treng du støtte til investering eller bedriftsutvikling i di bedrift? Eller har du eit prosjekt som profilerer fleire bedrifter i Kinn kommune? Kinn kommune sitt Næringsfond skal vere eit verkemiddel i arbeidet for å styrke næringsliv og busetting i Kinn kommune. Løyvingar av fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping og innovasjon i […]

Aksello ynskjer alle ein riktig god sommar

Det er motiverande å sjå at utfordrande tider og kriser kan resultere i nye innovative idear og fortgang i omstillingsprosessar i næringslivet vårt. Gjennom Vestland fylkeskommune og Sparebanken Sogn og Fjordane har Aksello fått finansiering til å bistå nettopp dette viktige arbeidet i tida som kjem, og vi ser fram til å kome i kontakt […]

Nye bedrifter i inkubator

T.v. Bjørn Dahl, ePoint – T.h. Stein-Asle Øvrebotn, Retrams Aksello ynskjer ePoint AS og Retrams AS velkomne inn i inkubator. ePoint held til i Stryn, og utviklar ei innovativ løysing som skal gjere boring av petroleumsbrønn meir effektiv og miljøvennleg, samt bidra til forbedra HMS-forhold. Grunder Bjørn Dahl har 20 års erfaring frå olje og […]

Kapital til oppstartsselskap

Det å lukkast med prosessen for å skaffe kapital er ein av dei viktigaste vegane til framgang og vekst for gründerselskap. Å kommunisere effektivt med potensielle investorar som er villige til å satse på selskapet, er avgjerande. Rådgjeving og tilgang til nettverk for finansiering og kapital er noko av det viktigaste inkubator skal bidra med […]

Ordninga for lønskompensasjon er på plass

Lønskompensasjonsordninga er no tilgjengeleg, og du som arbeidsgjevar har eit par viktige pliktar å følgje opp. NAV si lønnskompensasjonsordning skulle opprinneleg vere på plass i mai, men har blitt noko forsinka grunna mellom anna manglande automatiseringsfunksjonar. No har NAV ei løysing på plass! Den utbetalar både refusjon til arbeidsgjevarar som har forskottert løn og lønskompensasjon […]

BIO-midlar til iVest Consult AS

Bedriftsintern opplæring = Så enkelt og så kjekt! I samband med koronaviruset har Vestland fylkeskommune lyst ut midlar til bedrifter som vart særleg råka av situasjonen. Midlane skal gå til såkalla bedriftsintern opplæring (BIO) for dei som har fått redusert aktiviteten kraftig som følgje av covid-19 og oljeprisfallet. Ein kan få innvilga inntil kr. 200 000,- […]

Strategiske endringar i Aksello

Det siste halvåret har gitt betydelege endringar i rammevilkåra for Aksello, og selskapet må dessverre møte utfordringane med å ta nokre store strategiske grep framover, mellom anna redusere tal tilsette.  Dei siste åra har ein vore særs optimistisk i høve auka satsing på næringsutvikling og tydelege signal gjennom regionsreformarbeid om at dei nye regionane ville […]

Avgjerande tid for havbruksprosjektet Blå horisont 2030

Havbruksnæringa venter i spenning på klarsignal til prosjektstart Forprosjektet for havbruk, i regi av Aksello, er ferdigstilt. No ventar ein spent på svar på søknadane om medfinansiering for iverksetting av det utarbeida hovudprosjektet, som har fått namnet Blå Horisont 2030. Blå horisont 2030 er eit samarbeidsprosjekt for havbruksnæringa, på tvers av verdikjeda, som legg FN […]