Velkomen til Havbrukskonferansen 2019

 

Onsdag 4.desember kl 1200-1600, samlast heile havbruksnæringa i Sogn og Fjordane på Quality hotell, Florø.
Vi inviterer til ein spennande dag med innlegg og foredrag om grøne tilnærmingar i ei blå næring, rekruttering, og ikkje minst presentasjon av Havbruksprosjektet.

Dette er ein dag kor du kan være med å påverke vegen vidare.
Meld deg på i linken under, innan 29.nov.

Agenda

11.30: Registrering og noko å bite i.
12.05: Velkommen
12.10: Johannes Idsø, HVL: Oppdatert verdiskapingsanalyse av havbruksnæringa i Sogn og Fjordane.
12.20: Lindsey Pollock, Sustainability Manager, Cargill.
12.35: Michael Niesar, Dagleg leiar, Sulefisk – Biosikkerheit i semilukka anlegg
12.50: Mari Bjordal, Rådgjevar havbruk, Bellona – Bellona sitt havbruksarbeid
13.05: Pause, frukt og kaffe
13.25: Lene Torgersen, Sustainability Project Manager, Mowi – Bærekraft i Mowi; hvordan jobber vi
13.40:Trond Teigene, Adm.dir., Sparebanken Sogn og Fjordane – Kampen om arbeidskraft
13.55: Linn Nekkøy, Prosjektleiar, Aksello – Havbruksprosjektet
14.25: Spørsmål og diskusjon i plenum.
15.30: Oppsummering.

Møtet passar med båtrutene, både sørgåande og nordgåande.

Avgang Måløy: 10.20. Ankomst Florø 11.50
Avgang Florø : 1605. Ankomst Måløy: 17.45

Avgang Bergen: 08.00 Ankomst Florø 11.30
Avgang Florø: 17.00. Ankomst Bergen 20.45

Vel møtt til Havbrukskonferansen!

 

Har du spørsmål eller innspel, ta gjerne kontakt.

Linn Nekkøy
Prosjektleiar, Havbruk 

Tlf: +47 95820063
Epost: Linn@aksello.no

Aksello er i gang igjen med nytt vekstprogram for etablert næringsliv. Vi har gjennomført vekstprogram i fleire periodar heilt tilbake til år 2004. Gjennom programma har vi analysert og bistått ca 60-70 dyktige bedrifter med vekststrategiar og hjelp til å løfte blikket i desse åra.

Aksello arbeider mykje med heilt nystarta bedrifter og gründerar i etableringsfasen, men like viktig er det å gje eit tilbod til dei etablerte bedriftene som har vilje og evne til vekst. Bedrifter som har nådd ei modningsfase der omsetningsgrafen begynner å flate ut, dei treng ofte ei analyse for å sjå kva
strategiske val ein skal ta for å sikre vidare berekraftig verdiskaping. Det er denne analysa vi fokuserer mest på i Vekstprogrammet.

No i haust kom det inn påmelding frå fleire interessante bedrifter innan fristen som var sett til 1. september. Vi enda opp med 8 bedrifter i frå fire av kystkommunane og det ser vi i Aksello på som godt dekkande i høve vårt nedslagsfeltet.

Dei deltakande bedriftene i denne omgang er:

 • Brødrene Larsen
 • Viktoria Hotell
 • Hydraulikk og Motor
 • Helle Knivfabrikker
 • Bistro to Kokker
 • Allbygg
 • Kontorpunkt
 • Norwell

Vi har gjennomført første møte med bedriftene og dette er veldig inspirerande og kjekt! Vi har som tidlegare med oss PwC i gjennomføringa og ser at vi saman har utvikla eit godt program som treff i høve bedriftene sitt behov.

Dei etablerte bedriftene rundt oss er så viktige at vi håpar no på at vi kan finne finansiering til å tilby vekstprogrammet som eit kontinuerleg tilbod til bedrifter. Vi jobbar for eit næringsliv som evnar å sjå moglegheitene og har vilje til å fortsette å skape berekraftige verdiar langs kysten vår.

Vil du ha meir informasjon om Vekstprogrammet vårt? Ta kontakt med oss i Aksello, kontakt informasjon finn du her.

Næringslivet tek miljøansvar og ser moglegheiter. Saga Fjordbase, Karstensen Fiskeoppdrett, Bulandet Miljøfisk

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 7. november. Frukost blir servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Denne gongen har vi ikkje ein raud tråd. Vi har ein grøn tråd!
Vi kan difor by på følgande program:

 • Saga Fjordbase tek miljøansvar og ser moglegheiter v/Ingvild Hovland
 • Korleis tek vi miljøansvar? Karstensen E. Fiskeoppdrett/Marø Havbruk v/Øyvind Mjønerud
 • Status og plan for byggefasen. Bulandet Miljøfisk v/ Hans Haddal
 • Nytt frå Aksello, inkl. status Havbruksprosjektet
 • Ordet Fritt
Innovasjon Norge v/ Jørgen Berg vil være til stades på Frukostsamlinga. Han vil også være tilgjengeleg for møter i
etterkant. Om du vil ha eit separat møte, så send ei melding til arne@aksello.no.Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).
VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

Påmelding finn du her.

Aksello startar no arbeidet med Rekrutteringsprosjektet – eit 3-årig prosjekt som har til føremål å auke tal tilflyttarar til vår region. Som ein del av prosjektet skal behov og ynskjer hos både til- og fråflyttarar, og næringslivet definerast, og vi skal planlegge og til dels iverksette konkrete tiltak. Desse tiltaka skal ha positiv effekt på graden av rekruttering for både lokalsamfunnet og det lokale næringslivet. Det skal mellom anna produserast ein film der ein kan bli introdusert til det attraktive næringslivet vårt, som eit verkty for bedriftene i deira rekrutteringsarbeid. Det er og lagt fokus på å ivareta dei som allereie er tilflytta, ved å utarbeide  ei “startpakke” som skal gjere det enklare å finne seg til rette. Meir informasjon om tiltaka og framdrifta vil bli presentert hjå Aksello i tida framover.

“Det er viktig at vi ser på dei konkrete behova og ynskja til både tilflyttarar og næringsliv, slik at vi kan lage gode løysingar som adresserer desse rekrutteringsutfordringane direkte. Vi har og ein god dialog med Distriktssenteret, som bistår med nyttige data og erfaringar frå ei lang rekkje relevante og liknande prosjekt frå andre stader i landet” – Allan Madsen, prosjektleiar.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Aksello, Flora kommune, og prosjekteigar Flora Industri- og næringsforening. Prosjektleiar for rekrutteringsprosjektet er tidlegare rådgjevar i Aksello, Allan Madsen.

Er du nyleg tilflyttar, eller kanskje fråflyttar? Eller har di bedrift konkrete rekrutteringsbehov?
Då høyrer vi gjerne frå deg!

Kontaktinformasjon
Prosjektleiar Allan Madsen
allan@avent.no
mob: 47 28 30 01

Det er utruleg kjekt å sjå og høyre at lokale bedrifter i vår region når opp og fram. Spesielt hyggeleg er det og når det er bedrifter som har fått positive effektar av dei programma som Aksello tilbyr. Vi gratulerer Bulandet Miljøfisk AS!

Bulandet Miljøfisk AS har fått innvilga søknad om 20 mill. i innovasjonslån og 23 mill. i tilskudd fra Innovasjon Norge. Selskapet er nå klar for første byggetrinn og en treårig pilotfase for å dokumentere selskapets miljøteknologi.

Samarbeidet med Innovasjon Norge er direkte utløsende for realisering av prosjektet. Vi har tidligere fått tilsagn om banklån under forutsetning av risikoavlastning. Nå kan vi for alvor starte opp arbeidet med neste fase, sier styreleder Hans Haddal. Selskapet skal nå rigges for pilotfasen med blant annet rekruttering av driftsleder i Bulandet. Styrelederen påpeker at både selskapet og prosjektet står på skuldrene til et bredt kompetansemiljø innen akvakultur.

– Vestlandet er i ferd med å utvikle et godt økosystem innen marin innovasjon. Vi har fått fantastisk hjelp både fra Aksello i Florø, hvor vi er tilknyttet som inkubatorbedrift, og fra Vis Innovasjon på Marineholmen Bergen. Akvahub AS i Leirvik i Sogn er ansvarlig for FoU-arbeidet som skal utføres, og vil ha et tett samarbeide med Universitetet i Bergen og Norce i pilotperioden, sier Haddal.

I pilotprosjektet skal det utføres omfattende forskning- og utviklingsarbeid med mål om å dokumentere miljøeffekten til Bulandet-modellen. I piloten skal man i tillegg til effekt på lakselus, se på blant annet semi-intensiv resirkulering av sjø uten bruk av biofilter, og trening av postsmolt for å øke robusthet særlig mot de økende problemene med CMS (Hjertesprekk) og andre hjertelidelser.bulandet miljøfisk - aksello.no

– Bulandet Miljøfisk sitt pilotanlegg representerer en unik mulighet til å dokumentere en ny oppdrettsmodell basert på norske fortrinn. Sammen med Akvahub skal vi dokumentere fiskevelferd og utarbeide en driftsprotokoll for produksjon av en svært robust postsmolt og matfisk, sier Sigurd Handeland, forsker ved Universitetet i Bergen.

Selskapet er godt i gang med prosjektering og skal rekruttere driftsleder

Fakta om Bulandet Miljøfisk AS

 • Tatt opp som inkubatorbedrift hos Aksello i 2018
 • Stiftet i Askvoll kommune i september 2015 for å realisere Bulandet-modellen for landbasert akvakultur.
 • Sendte søknad om landbasert konsesjon i juli 2016
 • Fikk tildelt landbaserte konsesjon i august 2017
 • Samarbeider med NORCE og UiB innen FoU.

Lurar du på noko i samband med Aksello sine utviklingsprogram og tenester, ta kontakt med oss – vi vil gjerne høyre om ditt prosjekt!