Prosjekt

Aksello har til ei kvar tid fleire prosjekt under arbeid. Det kan vere for ulike bransjar, for enkeltbedrifter, for politiske styresmakter eller andre. Dei siste par åra har særleg havbruksnæringa og PetroFlora-samarbeidet vore mykje fokus på.

Aksello satsar no framover mykje på å støtte bedrifter som ynskjer å satse på FoU-aktivitetar, både med finansiering og rådgjeving.

Aksello har mellom anna eit prosjekt på Forsking og Utvikling innan havbruk, der mange aktørar i heile verdikjeda deltek. Det er ei målsetting å trekke til oss FoU-institusjonar (og – personar) som ikkje er etablert i fylket i dag.

Aksello har vore involvert i arbeidet med å skaffe fleire politiarbeidsplassar til Florø, vore vertskap for Kystvegen Ålesund-Bergen, og forsøkt å tiltrekke fleire flyselskap til Florø Lufthamn.

Aksello støttar dei bedriftene i regionen som ønskjer å internasjonalisere seg; altså eksportere meir, etablere verksemd i utlandet, eller på annan måte utvide den marknaden dei har hatt til no.