Kva prosjekt jobbar vi med?

Aksello har til ei kvar tid fleire prosjekt under arbeid. Det kan vere for ulike bransjar, for enkeltbedrifter, for politiske styresmakter eller andre. Dei siste åra har det vore mykje fokus på havbruksnæringa og PetroFlora-samarbeidet .

Framover satsar Aksello på å støtte bedrifter som ynskjer å jobbe med FoU-aktivitetar, og som treng finansiering og rådgjeving.

Vi jobbar mellom anna med eit prosjekt på Forsking og Utvikling innan havbruk, der mange aktørar i heile verdikjeda deltek. Gjennom dette prosjektet ynskjer vi å samarbeide med FoU-institusjonar (og – personar) som ikkje er etablert i fylket i dag.

Aksello har vore involvert i arbeidet med å skaffe fleire politiarbeidsplassar til Florø, vore vertskap for Kystvegen Ålesund-Bergen, og forsøkt å tiltrekke fleire flyselskap til Florø Lufthamn.

Vi støttar dei bedriftene i regionen som satsar på internasjonalisering; til dømes dei som ynskjer satse på eksport, etablere verksemd i utlandet, eller på annan måte utvide den marknaden dei har hatt til no.

Arne Olsen

Seniorrådgjevar
Aksello AS

Følg Aksello på Facebook