Torsdag den 28. februar har Aksello invitert eit 50-tals aktørar frå havbruksnæringa i Sogn og Fjordane til stort møte i Florø. Der vil deltakarane komme tettare på Høgskulen på Vestlandet si havbrukssatsing, Fagskulen sine tilbod og det nye Måløy Marine Ressurssenter.

I tillegg blir det «kick-off» for eit nytt, stort havbruksprosjekt støtta av Flora kommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Prosjektet skal bidra til å løyse den store utfordringa:

Korleis få enda meir verdiskaping og sysselsetting i havbruksnæringa i regionen?

Vi har allereie mykje bra innan næringa, men kan vi bli betre på ting som:

 • Vidareforedling
 • Innovasjon, forsking og utvikling
 • Logistikkløysingar
 • Nye artar innan akvakultur
 • Nye råvare-kjelder
 • Nye/betre utdanningar og studier, og fleire studentar
 • Rekruttering av kompetanse og personell
 • Globalisering
 • og meir?

Svaret ligg truleg mange stadar, mellom anna i eit betre samarbeid mellom næringsaktørane, og mellom dei og lokale myndigheiter, investorar og akademia. Og kanskje meir samlokalisering; skal vil etablere eit «Laksens hus»? Og korleis skal vi ha gode partnarskap med andre aktørar langs kysten, som til dømes dei nye Katapult-sentra både nord og sør for oss?

Prosjektet startar med eit 6-månaders forprosjekt. Aksello vil stille til rådvelde ein prosjektleiar, og det er venta at aktørane vil sette ned ei prosjektgruppe med representantar frå dei ulike bedriftene og organisasjonane som skal delta på møtet den 28.

Dette blir spanande!

Førre veke deltok Aksello og tre av våre inkubatorbedrifter på DEMO DAY i Bergen for å byggje relasjonar på tvers av fylkesgrensene og møte potensielle investorar og samarbeidspartnarar. Over 50 selskap fekk pitche sine idéar for investorar i regionen, og tre av dei var inkubatorbedriftene våre Dimeq, Evoy og FjordAlg.

– Det var eit veldig høgt nivå på bedriftene som deltok, og inkubatorbedriftene våre leverte. Dei har alle tre komme veldig langt i utviklinga av sine prosjekt, og då betyr det så klart mykje for dei å få moglegheita til å delta på ein slik arena der hensikta er å kople gründerar saman med investorar, fortel dagleg leiar Lone Bareksten, som representerte Aksello under arrangementet.

 

DEMO DAY | Aksello
EVOY

ENERGY

Kvar bedrift hadde fem minuttar kvar til å presentere seg og dagen var delt opp i fire ulike sessions. Evoy var første ute i elden av våre i bolken Energy, og gründer Leif Stavøstrand viste korleis dei planlegg å eliminere utslepp frå båtar på verdsbasis med elektrisk framdrift.

– Det var ei ære å bli plukka ut til å vere med på dette blant så mange andre dyktige selskap frå heile Norge. Det var veldig kjekt, og vi møtte mange som det skal bli interessant å snakke vidare med, seier Stavøstrand.

Les også: – Blant 500 startups frå heile verda var det 11 som skilte seg ut. Ein av dei var Aksello si inkubatorbedrift Evoy

 

DEMO DAY | Aksello
DIMEQ

OCEAN

Dimeq og FjordAlg deltok i kategorien OCEAN. Dimeq presenterte sitt digitale armband som kan redde liv på sjøen, og FjordAlg sin produksjon av mikroalgar i lukka system på land.

Etter presentasjonane var det gjort klart eit mingleområde der dei ulike selskapa stod på stand og kunne komme i kontakt med potensielle interessentar.

– Arrangementet var veldig bra og mange interessante bedrifter pitcha i løpet av dagen. For vår egen del så synes eg at presentasjonen av Dimeq gjekk fint, men då vi stod på stand var det vanskeleg å identifisere kven investorane var. Vi kom dessverre ikkje i kontakt med investorar under minglinga, men vi får berre håpe at nokon av dei tek kontakt med oss på eit seinare tidspunkt, seier ein optimistisk Audun Bakken frå Dimeq.

Gabriel Ossenkamp frå FjordAlg seier seg einig i Dimeq sitt resonnement:

– Med over 50 bedrifter som deltok vert det nok mykje å ta inn for dei som sat i salen, men sjølv om vi reiser heim utan ei konkret avtale, så er det i alle fall fleire som veit om oss. Så håpar vi så klart at vi høyrer frå nokon som var der. Uansett så kjem vi til å jobbe vidare med å perfeksjonere pitchen til neste sjanse byr seg. For ein kan alltids bli betre, og øving gjer meister som dei seier, smiler han.

 

 

Les også: – Verda venter

 

FRAMTIDIGE VESTLAND

DEMO DAY var arrangert for andre gong, og det var første gong Aksello deltok med bedrifter frå vår inkubator. Arrangementet var i regi av VIS (Tidlegare Bergen Teknologioverføring) i samarbeid med fleire sentrale partnarar innan nyskaping i Norge, mellom anna SIVA, Innovasjon Norge, Connect Norge, og regionale næringslivsselskap som Aksello og Kunnskapsparken Sogn og Fjordane.

– Vi er avhengig av å styrkje miljøet vårt på tvers av fylkesgrensene og spele saman med dei gode kreftene som finst i Hordaland. Dei har bygd opp eit solid miljø og nettverk av businessangels og investorar som vi kan lære mykje av i Sogn og Fjordane. Så det er utruleg viktig at vi får til gode samarbeid med dei, og spesielt med tanke på framtidige Vestland, konkluderer Bareksten.

 

 

DEMO DAY

Hensikta med DEMO DAY er at lovande selskap som er på jakt etter nye samarbeidspartnarar eller investorar får vist seg fram på ein 5-minuttars presentasjon. VIS (tidlegare Bergen Teknologioverføring) har over 100 selskap i porteføljen sin, og i 2017 bestemte dei seg for å lage eit ordentleg konsept for ein slik dag. Det vart ein stor suksess. Som i fjor, samarbeider dei med fleire aktørar som til dagleg jobbar opp mot ulike innovasjons og investeringsmiljø:

DNB, Innovasjon Norge, Connect Norge, Sparebanken Vest, VIS, NCE Media, NCE Seafood, NCE Finance Innovation, GCE Ocean Technology, NCE Maritime CleanTech, X, Innoventus Sør, Startup Lab, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, Inven2, SINTEF, Atheno, Industriutvikling Vest, Bergen Works, Accel og Aksello.

Meir info om DEMO DAY

Kvar første torsdag i månaden arrangerer Aksello frukostsamling i vårt lokale på Kvartalet, Magnus Thingnesgate 1!

Samlinga er ein inspirerande møteplass der du treffer nye og gamle kjente, samtidig som du får eit innblikk i alt det spennande som skjer innanfor næringslivet og startupmiljøet i fylket vårt.

Følg med på Facebooksida vår og hald deg oppdatert på våre arrangement her!

Siste nytt frå Aksello får du også i vårt nyheitsbrev

Saman med Nye Kinn kommune ynskjer Aksello og Måløy Vekst velkommen til ei fellessamling for næringslivet i Kinn den 1. mars 2019. Føremålet med dagen er at du som næringsaktør er med å påverke kva for næringsstrategiar Kinn kommune skal ha.

Tid: 01. mars, 08.00 – 12.00.
Stad: Quality Hotel Florø.

Program

 • 08.15 Kaffi og litt mat
 • 08.45 Velkommen og litt om Kinn prosjektet
 • 09.00 Status næringslivet i Kinn v/ PwC
 • 09.30 Pause
 • 09.45 Næringsselskap i Kinn, korleis har vi tenkt å løyse det? v/ Aksello og Måløy vekst
 • 10.00 Innspel til næringsstrategiar for Kinn
 • 11.15 Slutt
 • 11.30 Lunch (for dei som vil)

Påmeldingsskjema her!

HVL: Øyvind Østrem

Årets første Frukostsamling gjekk av stabelen med fullt hus, eit innhaldsrikt program og livestreaming på vår Facebookside. Opptak av streaminga kan de sjå her.

Høgskulen på Vestlandet – Nye studentar v/ Øyvind Østrem

Øyvind Østrem frå Høgskulen på Vestlandet starta dagens frukostsamling. Han prata om korleis Høgskulen jobbar aktivt for å sikre rekruttering til framtidige arbeidsplassar i fylket, t.d.  innan oljebransjen no når pilene igjen peikar oppover.

– Det vil vere eit sterkt behov for ingeniørar i mange bransjar, og kompetansebarometeret til NHO bekreftar behovet for arbeidskraft i framtida, understreka Øyvind.

Høgskulen håper på nye studentar innan havteknologi (tradisjonell undervassteknologi eller havbruksteknologi)  til hausten, og poengterte at det er viktig at næringslivet engasjerer seg for å vise studentane at her er jobb å få etter fullført utdanning.

– Næringslivet må komme på bana og vise at dei har jobbane.  


Cargill/Ewos sin nye leiar i Florø: Tor-Erik Røynesdal

Tor Erik Røynesdal frå Cargill Aqua Nutrition kom kjapt på bana allereie under neste presentasjon og kunne bekrefte at dei ser etter arbeidskraft. Han spår gode framtidsutsikter for havbruksnæringa og produksjon av fiskefôr, som er Cargill sitt domene. Bedrifta produserer fôr til fisk i alle stadium av livssyklusen og tek ei leiande rolle innan innovasjon i sin bransje.Tor-Erik, som er opprinneleg bergensar, ser fram til å jobbe i Florø i tida som kjem.

Cargill/Ewos: Tor Erik Røynesdal

Widerøe – Cecilie Grendahl, salsansvarleg bedriftsmarknaden

Cecilie Grendahl frå Widerøe haldt innlegg om den oppdaterte flyflåten til Widerøe og det nye rutetilbodet, med vekt på tilbodet til og frå Florø. I Florø  har Widerøe fått ei teknisk forsterking, og ny tidstabell som startar 31. mars med fleire direkte ruter. Widerøe har også utvikla eit rutetilbod via Bergen der Florø vert kopla til 18 forskjellige destinasjonar i inn- og utland.

Widerøe: Cecilie Grendahl

 

Marianne Grytten

Kommunedelplan Florelandet – Brandsøy v/ Marianne Grytten

 

 

Marianne Grytten gav ein kort introduksjon av Kommunedelplan Florelandet – Brandsøy, og presenterte eit utval av utfordringar innan tema næringsliv, fortetting, utbygging, vegsamband og regulering. Planen skal vere klar 5. september, og Marianne ynskjer innspel frå næringslivet. Så ta gjerne kontakt om du har gode forslag eller meiningar.

IdéLAB-deltakar og barnebokforfattar Siv Jannicke Refvik

Siv Jannicke Refvik er barnebokforfattar og ny deltakar i idéLaben vår. Ho har tidlegare jobba som lærar i over 22 år, og har tatt ei pause frå draumejobben sin for å følgje ein anna draum: å skrive barnebok. Boka blir til i idéLaben og Siv Jannicke fortalde om prosessen og støtta ho har fått her på huset.  

Siv Jannicke Refvik

Det har vore heilt avgjerande å vere her på idéLaben. Det har vore så positivt å komme hit, og eg er glad for at denne støtta finst.

Publikum fekk også høyre eit utdrag frå boka til Siv Jannicke. Vi gler oss til å følgje arbeidet hennar vidare, og kanskje vil ho inspirere andre som har ei bok eller ein idé dei vil setje ut i livet.  

Næringsdagane 2019 v/ logistikkansvarleg Per Øyvind Helle

Per Øyvind Helle informerte om Næringsdagane 2019 som i år går av stabelen  7. og 8. mai i Førde. Hovudtema er Vi og Verda, og Per Øyvind gav oss nokre smakebitar frå programmet som er under arbeid. Noter dykk datoane og følg med på www.naringsdagane.no for meir info. Påmelding opnar straks.

Ordet Fritt

Fleire tok ordet under Ordet Fritt. Blant dei var Jørn Lasse Refsnes som informerte om at han no har etablert seg med advokatpraksis som del av Advokat Vest AS.

Christiane Ulriksen frå Enivest rosa Øyvind Østrem sitt innlegg om rekruttering ved Høgskulen på Vestlandet. Christiane fortalde om korleis Enivest er med å vidareformidle bodskapet til Høgskulen, samt korleis dei legg til rette for sine tilsette å ta vidareutdanning ved sidan av jobb. Ho oppfordra fleire bedrifter i regionen til å snakke fram utdanningstilbodet til Høgskulen.

Per Øyvind Helle

 

Lone Bareksten frå Aksello kom med ei melding på vegne av Rolf Bjarne Sund frå Kinn kommune. 1. mars kl. 9 held dei eit opent fellesmøte på Quality Hotell der ein får moglegheita til å komme med innspel til næringslivspolitikken i nye Kinn kommune. Meir info kjem, så hald av datoen om du ynskjer å vere med.

Neste frukostmøte vert torsdag 7. mars. Alle er hjarteleg velkomne, og følg med på nyheitsbrevet vårt og Facebook for program og invitasjon.

Frå venstre: Tor Erik Røynesdal, Arne Olsen, Siv Jannicke Refvik, Marianne Grytten, Cecilie Grendahl og Øyvind Østrem.

Aksello inviterer til årets første Frukostsamling torsdag den 7. februar. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.


Programmet ser slik ut:
– Widerøe – Rutetilbod mm. v/Cecilie M. Grendahl
– Høgskulen på Vestlandet – Nye studentar v/Øyvind Østrem
– Cargill/EWOS sin nye leiar i Forø: Tor-Erik Røynesdal
– Ny Kommunedelplan for Florelandet nord/Brandsøy v/Marianne Grytten
– IdéLab-deltakar og barnebokforfattar Siv Jannicke Refvik
– Næringsdagane 2019 v/Per Øyvind Helle


Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Innovasjon Norge vil som vanleg vere til stades heile dagen. Sigrid Alice Hovland kjem denne gongen, og er tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med ho, så send ei melding til arne@aksello.no.

Cecilie frå Widerøe vil også vere til stades utover dagen etter Frukostmøtet, og om du ønsker eit separat møte med ho, så send ei melding til arne@aksello.no.

VELKOMMEN!

26. januar set vi kursen mot Oslo for å delta på Framtidsfylket si karrieremesse og nye Kinn kommune sin stand. Karrieremessene er ein kjempegod arena for å vise fram fylket vårt, for stundentar og potensielle arbeidstakarar, slik at dei får sjå alle dei spennande moglegheitene som vi har her.  

Vi håpar å treffe mange frå næringslivet under messene, og at de grip sjansen til å byggje nettverk og finne den beste kompetansen som de treng for framtida.

Om de ikkje er i Oslo, er det mogleg å delta på karrieremesse i Trondheim 31. januar og Bergen 13. februar.

Aksello stiller også på desse messene, og om det er slik at di bedrift vert forhindra i å dra, så ta kontakt med oss dersom det er noko de ynskjer at vi skal meddele på dykkar vegne.

Meir info om Framtidsfylket sine karrieremesser: https://www.framtidsfylket.no/sider/framtidsfylket-karrieremesser

Det går fort framover for inkubatorbedrifta Evoy og gründerane Leif og Gunnar Stavøstrand som har vore tilknytta Aksello sitt inkubatorprogram sidan mars 2018. Evoy er ein av 11 utvalde blant over 500 startups frå heile verda som skal vere med i Katapult Ocean Program. I tillegg, har også avgjerande investeringar begynt å rulle inn.

­– Å få delta i Katapult Ocean Program er kjempeviktig for oss i den fasen som vi er i no og vi har lagt inn utruleg mykje arbeid i søknadsprosessen fordi vi innsåg kor unik denne moglegheita var for oss, smiler Stavøstrand.

Gjennom Katapult Ocean Program vil Evoy få tett oppfølging i bedriftsutvikling, og den veksten ei bedrift vanlegvis oppnår på eitt til to år skal skje i løpet av tre intense månadar. Katapult Ocean går også inn som medeigar i selskapet med ei investering på 1,7 millionar.

– Dette er avgjerande for oss om vi skal vekse og nå dei måla som vi har satt oss, fortel Stavøstrand.

 

Tre nye arbeidsplassar

Visjonen til Evoy er å eliminere utslepp frå båt verda rundt, og for å nå dette målet får dei no også støtte frå ni lokale investorar som til saman går inn med to millionar kroner.

– Dette kombinert med støtta frå Ocean Katapult Program er grunnen til at vi no kan rekruttere og få fleire dyktige folk ombord.

Evoy lyste nyleg ut tre stillingar og er på jakt etter CMO CMO – Marknads- og salsleiar, CTO – Teknisk leiar/ Elektroingeniør og Trainee elektroingeniør.

Vekstkurva til det unge selskapet er på god veg oppover, og det under eitt år etter at Stavøstrand slutta i jobben sin som administrerande direktør i Saga Fjordbase for å satse på draumen om ein stillegåande og miljøvennleg elektrisk båt.

 

Noko må ein ofre

– Draumen hadde eg hatt ei stund, men det var umogeleg for meg å jobbe med den parallelt med jobben på basen. Eg har aldri vore kjent for å jobbe lite i mitt liv, men eg har aldri jobba så mykje som eg har dei siste 10 månadane, innrømmer han.

Sjølv om tida framover no vert endå travlare, med pendling mellom Katapult Ocean Program i Oslo og bygging av protoype i Trondheim, så trivst han i den hektiske gründertilværa.

– Noko må ein jo ofre, men det er utruleg kjekt å jobbe med noko som eg brenn for og som eg ser også engasjerer andre, seier han og gir
eit døme:

­– Eg hadde nettopp ein veldig god samtale med ein potensiell kunde som var heilt euforisk på telefonen og kom med utruleg positive tilbakemeldingar. Det er skikkeleg herleg å få slike tilbakemeldingar og vite at du har ei løysing og eit produkt som dei vil ha. Så eg ser verkeleg fram til å jobbe vidare med dette.

Vi i Aksello ser også fram til å følgje Evoy vidare og fortelje meir om framgangen dei gjer.

Følg med på Facebook og i nyheitsbrevet vårt.

 

Inkubatorbedrift hos Aksello

Evoy har vore med i Aksello sitt inkubatorprogram sidan mars 2018. Gjennom inkubatoren får bedrifta tilgang på kontorplass, eigen dedikert rådgjevar og eit innovativt gründarmiljø. Tilbodet er subsidiert via SIVA, og som gründer betalar ein kun ein eigenandel på 25 % for å delta i programmet.

– Noko av det viktigaste for oss har vore å få hjelp til å angripe idéen vår for å utvikle den til å bli ei bedrift. Dette er det vanskeleg å lese seg fram til. Det å ha nokon å snakke med og som kan gi oss råd har ein stor verdi. Aksello har også eit veldig godt nettverk som har gitt oss mange gode kontaktar. Ein må ikkje undervurdere kor viktig nettverk er, fortel Stavøstrand.

Ynskjer du å vite meir om Aksello sitt inkubatorprogram?

Kontakt oss

Vil du arbeide i eit innovativt og spennande utviklingsmiljø?

Aksello treng ein person som kan ta ansvar for å sikre eit godt og strukturert arbeid i høve førstelinjeteneste for kommunal næringsutvikling langs kysten.

Aksello AS er eit innovasjonsselskap med hovudmerksemd på å skape og sikre arbeidsplassar på kysten av Sogn og Fjordane.

Aksello har fire forretningsområder; kommunal næringsutvikling, inkubasjon, næringsutviklingsprosjekt og gode møteplassar for næringslivet, det offentlege og akademia.

Aksello har vore næringsutviklingsaktør og handtert førstelinjeteneste for Flora kommune i 15 år. Ein ser no moglegheita til å utvikle dette samarbeidet til å gjelde fleire kommunar langs kysten. Aksello ynskjer å legge til rette for lokal næringsutvikling og sikre regionalutvikling på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

Vi treng no ein person som kan handtere og sikre godt utviklingsarbeid i høve kommunane sine planar og næringslivets behov.

Viktigaste arbeidsoppgåver:

Sikre og utvikle førstelinjetenesta; eit felles hjelpeapparat, for gründerar i kystkommunane. Vidareutvikle idelab’en; ei dør inn for gründerar, og sikre eit innovativt miljø.

Vere eit kontaktpunkt og ein pådrivar i skjæringspunktet mellom kommunal planlegging og næringslivets behov, følgje opp planverk og fange opp aktuelle moglegheiter.

Gjennomføre møter med nyetablerarar og rettleie dei vidare gjennom verkemiddelapparatet.

Forvalte Kommunalt Næringsfond, herunder saksbehandle innkomne søknader.

Legge til rette og få gjennomført aktuelle kurs og samlingar for gründerar i kystkommunane.

Gjennomføre aktivitetar som styrkar rekruttering til regionen.

Samarbeide, rapportere og sikre «best practice» saman med Aksello sitt øvrige team og andre strategiske samarbeidspartar.

Kven er du?

Vi søker ein person med høgare relevant utdanning og helst erfaring frå næringsutvikling og offentleg forvaltning. Kjennskap til verkemiddelapparatet er nyttig. Vi ynskjer at du er resultatorientert og jobbar systematisk og godt – både sjølvstendig og i samarbeid med andre.

Vi ser etter deg som har eit heva blikk og kan sjå nye moglegheiter. Samstundes er det viktig at du skapar tillit til dine omgjevnader. Du er ein person som trivast med å forholde deg til ulike roller og mennesketypar, og du er systematisk og har stor gjennomføringskraft.

Du er blid og positiv!

Vi kan tilby: Innovativt miljø, fleksitid, konkurransedyktige vilkår og gode pensjonsvilkår

Stilling: Fast, heiltid

Kontorstad: Florø

Ynskje om snarleg tilsetjing.

For meir informasjon om Aksello, sjekk ut heimesida vår eller kontakt dagleg leiar Lone Bareksten på telefon 47262635.

Send Søknad og CV til lone@aksello.no innan 14. februar.

Søknadane vert behandla fortløpande.

Vi i Aksello ynskjer alle våre forbindelsar ei riktig god jul og eit godt nyttår! 

Kontoret vårt vil vere opent torsdag 27. og fredag 28. desember frå 09.00-15.00.  Ta gjerne turen innom om du har eit spørsmål, ein idé eller noko anna på hjartet.

Vi håpar du får ei fin og kreativ juletid, og at det kjem inn nye og spennande idear på nyåret.

Stor juleklem frå Heidi, Trine, Arne og Lone.