Kva tenker lokale verksemder om Korona-utfordringane?

Korleis kan Kinn kommune bidra?

Kva for ein av Aksello sine inkubatorverksemder har hatt sitt million-gjennombrot denne månaden?

Kva seier Kristin Maurstad om si nye stilling som kommunalsjef for innovasjon og utvikling; kva ser ho som viktige prosjekt framover, og er næringslivet einige?

Aksello sitt digitale Frukostmøte på fredag den 15. kl. 08.30 gir deg svar på alle desse spørsmåla. Lone Bareksten leiar oss gjennom 45 minutt med nærings-tema, der du også møter Gustav Johan Nydal, Rolf Bjarne Sund, Gabriel Ossenkamp og Thor Arne Ullaland i tillegg til nemnde Kristin.

Sett av tida på fredags morgon. Link til arrangementet blir publisert på Aksello si nettside og på Facebook ein time før møtet startar.

Følg gjerne Aksello på Facebook, så vil du få beskjed når sendinga startar.

Velkommen!

I samband med permitteringar er det viktig at arbeidsgjevar avklarer kva reglar som gjeld for dei ansatte generelt.

Eit eiga punkt er det som gjeld pensjons- og forsikringsordningar i permitteringstida. Dei fleste bedrifter har slike avtalar på plass, men stadig fleire endrar på desse grunna likviditetsskvis.

Om eit selskap vil endre på pensjons- og forsikringsordningar for arbeidstakarar, må dei ta eit aktivt val. Då krev lova òg at ein aktivt informerer om dette til sine arbeidstakarar. Koronaviruset har gjort at Stortinget har godkjend foreløpige nokre forslag som får påverknad.

Vedrørande pensjon skriv DN (22.02.2020) følgjande:

«Finansdepartementet hadde derfor et godt incentiv til rask behandling av ønsket om et tredje alternativ for bedrifter som har permittert ansatte. Forslaget som ble vedtatt av Stortinget i påsken og godkjent i statsråd fredag, gjør at bedriftene kan la de ansatte bli værende i pensjonsordningen, men de trenger ikke å fortsette og betale inn. Regelendringen gjelder i første omgang for seks måneder. For den ansatte betyr det like fullt at pensjonsinntekten i fremtiden blir litt lavere, men fordelen er at det er bedriften som tar kostnadene ved forvaltningen. Hadde det blitt utstedt pensjonskapitalbevis måtte den enkelte betalt selv.»

To faktorar regulerer om permitterte skal vere med i bedrifta si pensjonsordning eller tas ut:

  • Pensjonsavtala med forsikringsselskapet
  • Avtalar mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar (tariffavtaler og arbeidsavtalar/-kontraktar)

Pensjonsavtala med forsikringsselskapet kan overstyre avtalar mellom arbeidsgjevar og arbeidstakar. Då er det imidlertid arbeidsgjevar som har ansvaret, ikkje forsikringsselskapet.

 

Vedrørande forsikringsavtalar har bedriftane fleire alternativ. Kvar bedrift må finne ut kva som passar ein best. Det viktige er å vere bevisst på at det er arbeidsgjevar som har ansvaret for dei aktive vala, og for at alle ansatte er klar over kva som er bestemt endra.

Ta gjerne kontakt med Aksello ved spørsmål.

Søndag 19. april fekk myndigheitene endeleg publisert det nye elektroniske søknadsskjemaet om kompensasjonsordninga for næringslivet.

Føretak som har blitt pålagd av staten til å stengje eller føretak som har hatt vesentleg omsetjingssvikt som følgje Covid-19, kan søkje om tilskot gjennom ordninga.

Du finn informasjon og søknadsskjema her.

Er du i tvil, ta gjerne kontakt med en av Aksello sine rådgjevarar.

Regjeringa går nå ut og seier at offentlege myndigheiter vil satse meir på å få nordmenn til å feriere i Norge. Næringsminister Iselin Nybø vil aktivt arbeide for å marknadsføre innanlandsferiar.

Offentlege reiselivsmidlar mot utanlandske turistar vil no kanaliserast meir mot nordmenn. Dette blir gjort samstundes med løpande vurderingar av offentlege råd om unødvendige fritidsreiser. Så snart det lempes på dei råda, vil ein kunne sjå økte tiltak mot reiseliv. I tillegg vil det blir fleire marknadsføringsmidlar å søke på mellom anna frå Innovasjon Norge. Det er venta ei meir tydeleg avklaring over helga på størrelsen av pengepotten.

Les meir her

Det er mange digitale tenester som webinarer om dagen. Her er eit knippe av dei som er mest aktuelle akkurat no.

Innovasjon Norge
Webinar 15. april: Fra ide til marked
Webinar 16. april: Innspill til utslippsfri maritim transport

 PWC
Webinar 6. april: Offentlige støttetiltak – oversikt og praktisk tilnærming

Connect Vest
Webinar 8. april: Koronakrisehjelp – kontantstøtte og juridiske spørsmål

Forskningsrådet
Webinar 22. april: Skattefunnkurs

NB: prosjektverkstaden vil bli gjennomført digitalt

Har du planar om å utvikle eit nytt produkt, ei ny teneste eller har du ein idé om korleis bedrifta di kan produsere på ein smartare måte? Forskingsrådet arrangerer denne våren digitale SkatteFUNN-kurs med ein-til-ein samtalar i heile landet. Saman med Aksello, Hub for Ocean og Ocean Hyway Cluster inviterer vi til ein digital SkatteFUNN-dag onsdag 22. april.

På grunn av situasjonen med korona blir vårens SkatteFUNN-kurs, som var planlagt gjennomført i Florø onsdag 22. april, erstatta med eit digitalt kurs og ein-til-ein samtalar. Arrangementet er gratis, men du må melde deg på kurset og bestille ein-til-ein samtale med rådgjevar i Forskingsrådet om du ønskjer det.

Du får lære meir om SkatteFUNN og om korleis forsking og utvikling kan bli ein del av innovasjonsprosessen i bedrifta di. Kursdagen er todelt, og består av ein informasjonsdel og ein-til-ein møter. Vi går gjennom kva type utviklingsaktivitetar som er omfatta av ordninga, og du får eksempel på SkatteFUNN-prosjekt. Du får informasjon om kva du kan få økonomisk støtte til gjennom SkatteFUNN, og kva du må leggje vekt på i søknaden for å få godkjent prosjektet ditt. Det vert òg informert om endringar i ordninga frå nyttår 2020.

I ein-til-ein samtalane møter du rådgjevarar frå Forskingsrådet. Du kan få råd om korleis du set opp eit godt prosjekt og fyller ut eit søknadsskjema. Om du ikkje har idéen til SkatteFUNN-prosjektet ditt heilt klar, kan du lufte den med rådgjevarane. Du må krysse av for ein-til-ein samtale i påmeldingsskjemaet om du ønskjer individuell rådgjeving.

SkatteFUNN er ei skattefrådragsordning for bedrifter som utviklar nye eller betre varer, tenester eller produksjonsprosessar som er til nytte for bedrifta. Søknadar til ordninga har problemstillingar innanfor alle fagområde. SkatteFUNN vert administrert av Forskingsrådet, i samarbeid med Skatteetaten. Du finn meir informasjon om ordninga her: SkatteFUNN

Meir informasjon om programmet 22. april finn du i påmeldingslenka. Frist for påmelding er 17. april.

Meld deg gjerne på i dag! Meld på

Velkommen!

Tusen takk til PwC, Innovasjon Norge og Vestland fylkeskommune for eit interessant og innhaldsrikt webinar i dag.

Webinaret vart filma og videoen vil bli lagt ut så snart dette er klart.

Foilsettet som vart vist under webinaret finn du her: WEBINAR.3.4 Aksello_PwC

I din kommune er det eit apparat av personar som vil hjelpe deg og di bedrift i denne vanskelege situasjonen. Ta kontakt med din kommune eller direkte med oss her i Aksello.

I desse koronatider er det viktig å ikkje gløyme at nokon postar fortsatt går nokolunde normalt. Vestland fylkeskommune lyser no ut tilskot til innovasjon og næringsutvikling.

Er du i planleggings- eller gjennomføringsfasen for utviklingsprosjekt, er dette ein fin kjelde til finansiering. Tre fristar gjeld fir å søkje om midlar, den første er  15. april. Les meir her

Vi inviterar til webinar

fredag 03. april kl. 09.00 – 10.00

Korleis leie i krisetider

COVID-19 råkar mange bransjar og på ulikt vis. Fleire har allereie permittert tilsette, andre
vurderar dette. For mange er det ein uoversiktleg arbeidssituasjon.

Webinaret gir deg praktisk, nyttig og oppdatert informasjon om korleis du kan vere ein god
bedriftsleiar. Innovasjon Norge og Vestland Fylke orienterar om krisetiltak som kan vere
aktuelle for di bedrift

Webinaret er gratis og ope for alle.

Agenda:

  • Orientering og velkomen v/ Lone Bareksten, Aksello
  • Arbeidsgiver i korona-tider: Kva må du tenkje på, v/Linn Terese Nyhamn Engvik, PwC
  • Korleis vere ein trygg kriseleiar v/Bjørg Espe, PwC
  • Orientering om virkemiddel, v/Kristine Kopperud Timberlid, avdelingsleiar Innovasjon Norge
  • Orientering om tiltak frå Vestland Fylke, v/Bård Sandal, fylkesdirektør innovasjon og næringsutvikling

Vi minnar om at grunna koronaviruset kan vi dessverre ikkje gjennomføre vårt faste frukostmøtet første torsdag i månaden. Så, det blir altså ikkje noko frukostmøte torsdag 2. april.

Følg med oss på nett og i sosiale medier for informasjon.