Kystvegen og den digitale tida

Foto: Styreleiar Reidar Sandal frå Kystvegen Måløy-Florø AS.

Dei frammøtte på dagens frukostsamling fekk med seg siste status for kystvegane Måløy-Florø og Ålesund-Bergen, og innsikt i korleis Volda-bedrifta Shipadmin og Aksello sin nyaste inkubatorbedrift Dimeq spelar på lag i den digitale tida.

Kystvegen Måløy – Florø

Styreleiar Reidar Sandal frå Kystvegen Måløy – Florø AS starta dagens samling med å oppsummere prosessen med Kystvegen Florø-Måløy fram til i dag. Han la fram styret sine tilrådingar til traséval, rekkefølge etc., samt Fylkeskommunen sine ulike tilrådingar. Deretter presenterte han vedtaka frå gårsdagens møte i Fylkestinget der det blei vedtatt oppstart av Svelgen/Indrehus og bru frå Tongane til Biskjelneset. Vidare blei det bestemt at vegen vil gå til Grov og ikkje over Terøya, i strid med kystvegstyret si tilråding. Sandal innrømde at dette var ein stor skuffelse for dei, ettersom styret meiner at alternativet via Terøya vil utløyse nærleik til store og viktige næringsområde. Men sidan 2 av dei 3 tilrådingane deira gjekk igjennom, konkluderte han likevel med at dei er eit viktig steg vidare i prosessen.

Reidar sin presentasjon kan du sjå her: 171207 Aksello Frokostmøte – Reidar Sandal

 

Kystvegen Ålesund – Bergen

Når vi først var innom temaet kystvegen, passa det også bra med ei oppdatering på Kystvegen Ålesund-Bergen som har fått lite mediemerksemd samanlikna med Kystveg Måløy-Florø den siste tida. Styreleiar Jan Henrik Nygård presenterte prosjektet sitt formål og gav ei oversikt over delprosjekta som Kystvegen Ålesund-Bergen støtter oppom. Det neste som står på agendaen for prosjektet er Kystvegkonferanse i Ulsteinvik i mars 2018, og Nygård har trua på at dette prosjektet vil bli lettare å realisere når vi blir eit større fylke i 2020.

 

Foto: Stian Færøy, dagleg leiar frå Shipadmin.

Shipadmin

Dagleg leiar for Shipadmin, Stian Færøy, introduserte selskapet Shipadmin som spesialiserer seg på digitale, administrative løysingar for skipsfartøy og riggar. Selskapet er også ein viktig digitaliseringspartnar for fleire av inkubatorbedriftene til Aksello. Dei har levert skyløysing og software til Vestnes Land sitt smartskap Safe Control Cabinet og utviklar også software for Remb Technologies og Dimeq.

 

Dimeq  

Dimeq er den nyaste inkubatorbedrifta i stallen vår. Dei er ei far og son-bedrift frå Kalvåg som har utvikla eit digitalt armband for offshore-marknaden. Audun Bakke var til stades under dagens samling for å fortelje meir om idéen deira og armbandet som dei har patent på. I det neste nyhendebrevet vårt kan du lese meir om denne spennande bedrifta.

I nyhendebrevet vil du også få meir informasjon om neste Frukostsamling. Det er mogleg at det blir ei samling rett over nyttår, 4. januar. Men dette kjem vi tilbake til, så følg med i innboksen din for siste nytt.

 

Har du ikkje meldt deg på nyhendebrevet vårt?

Då kan du gjere det ved å trykke på lenka under.

 

 

,

Kjempeoppmøte for nye og gamle gründerar

Femti grundere og andre nysgjerrige var samla hos Aksello onsdag kveld. Det var ein samankomst der målet var å inspirere og engasjere, og å bringe folk saman. Det er viktige å bli kjende, å dra nytte av andre sine erfaringar og å gjere kvarandre gode, råda Heide Felle i si innleiing.

Erfaringar og inspirasjon

Grunderbedriftene stod i fokus og det var Geir Arne Solheim som var først ute. Solheim representerer bedriftene Frequency, Hydrowave og Havkraft, men sjølv introduserte hans seg først og fremst som ein optimist. Ein eigenskap han trakk fram som særs viktig for ein gründer.

Han tok for seg dei utfordringane og erfaringane han hadde støtt på i si tid som optimistisk gründer, og pakka beskjeden inn i eit leikande bildespråk der han drog parallellar mellom alt ifrå bølgekraft, yoga, og det å trene eit gutelag i fotball. Forsvare, sentre til lagkameratar og skyte på mål. Ein gründer er definitivt ein del av eit team, og for Solheim var balanse og energi nøkkelord, hos ein sjølv, i organisasjonen og i forhold til marknaden og kunden.

Neste innlegg kom ifrå Gabriel Ossenkamp og hans verksemd Fjordalg som er basert i Svelgen. Han er i startfasen, men kunne likevel fortelje litt om korleis han gjekk fram for å produsere mikroalgar, kva nytta var, og kor viktig det var med støtta han hadde fått frå dei forskjellige partane – Sparebanken Vest Næringsstifting, Aksello, Innovasjon Norge, Skattefunn og Bremanger Kommune. Det vart delt ut smaksprøver av drikken Norwegian Energy, med spirulina-algar, ein såkalla supermat, grunna høge verdiar av vitamin, protein og mineral.

Det å produsere micro-algar er ikkje nødvendigvis unikt, men Ossenkamp poengterte at innovasjonen ligg i finne gode system, og han kunne vise til at ein kan nytte næringsstoff ifrå slam frå fiskeindustrien i produksjonen av algar. Han fortalde også om spennande framtidsutsikter for mikroalge-produksjon, og kor viktig kongen av antioksidantar – astaxanthin – vil kunne bli i framtida. Astaxanthin er 6000 gangar kraftigare enn C-vitamin og blir brukt som fargestoff i lakseoppdrett, men i Norge er det enno berre 5 prosent som brukar den naturleg framstilte varianten. Resten er syntetisk, og det fører eksempelvis med seg at den ikkje like lett blir tatt opp kroppen. Moglegheitene er gode og visjonen er stor – det gjeld berre å bryte dei ned i små skritt slik at det blir overkommeleg, var Ossenkamps råd.

Tredje post på programmet, eit innlegg ifrå Edgeir Vårdal frå Tibber i Førde, blei dessverre avlyst. Dei blei demed litt ekstra tid til å mingle over god tapasretter laga av Aroma Café.

Vi håpar at du blir med på neste samling. Meld deg på vårt nyhendebrev, så sørger vi for at du får beskjed når neste samling skal skje!

Frukostsamling 7. desember

Kystvegen og nye inkubatorbedrifter

Aksello ønsker velkommen til ny Frukostsamling den 7. desember. Frukost og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30; innlegg blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Vi får ei oppdatering om status på Kystveg-prosjektet etter fylket sitt vedtak dagen før, det kjem nye inkubatorbedrifter for å presentere seg, og selskapet Shipadmin vil snakke om korleis dei samarbeider med fleire av Aksello sine inkubatorbedrifter om digitalisering:

  • Kystvegen Måløy-Florø, status og vegen vidare, v/ Reidar Sandal
  • Kystvegen Ålesund-Bergen, v/Jan Henrik Nygård
  • Shipadmin AS – ein partnar i digital utvikling, v/Stian Færøy
  • Nye inkubatorbedrifter presenterer seg
  • Ordet fritt

Samlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).
Kom og høyr, diskuter og utvid din horisont!

PS. Innovasjon Norge v/Jørgen Berg vil være i Florø denne dagen. Om nokon ynskjer separat møte med han, så gje melding til arne@aksello.no.

Å skape noko saman som er større enn oss sjølv

Malawi-prosjektet: Elevane Ingeborg Vik og Johanne Grønnevik presenterte Malawi-prosjektet til Flora vgs. 

 

Det var mange som fekk ein god start på torsdagen sin på Frukostsamlinga vår i dag der den raude tråden var å skape noko saman som er større enn oss sjølv. Innlegga frå  Malawi-prosjektet v/Flora vgs. og Sogn og Fjordane Næringsråd v/ Leon Bakkebø handla nemleg om kva ein kan få til i lag.

Malawi-prosjektet v/ Johanne Grønnevik, Ingeborg Vik og Knut Clausen frå Flora vgs.

Elevane Johanne Grønnevik og Ingeborg Vik frå Flora vgs. var på frukostsamlinga saman med rektor Knut Clausen for å fortelje om engasjementet deira i Nkhotakota District i Malawi. Skulen har over lengre tid hatt eit prosjekt der som ein på mange måtar kan beskrive som eit nettverk og ei klynge, poengterte Clausen.

Malawi-prosjektet bind saman mange viktige aktørar for å skape moglegheiter, arbeidsplassar og eit betre liv for innbyggjarane i Nkhotakota. Dette gjer dei gjennom å fokusere på berekraftig yrkesopplæring, sosialt entreprenørskap og fornybar energi. Dei har mellom anna eit nært samarbeid med Nkhotakota Youth Organisation (NYO) og Fredskorpset, og kan saman med dei vise til positive utviklingseffektar.

Fram til 2017 har 550 elevar utdanna seg innan yrkesfag i Nkhotakota gjennom prosjektet, og så langt er 70 personer i lønna arbeid. Gjennom initiativet Kumudzi Kuwale har dei også gitt strøm til tusenvis av hushaldningar i distriktet. Det gode arbeidet dei gjer vekker nasjonal interesse blant politikarar her heime og i Malawi, der prosjektet blir trekt fram som ein rollemodell for vellykka utviklingsarbeid.

Presentasjonen hausta velfortent og stor applaus blant dei frammøtte.

Sogn og Fjordane Næringsråd v/Leon Bakkebø

Leon Bakkebø frå det nyetablerte Sogn og Fjordane Næringsråd trekte parallellar mellom tenkemåten deira og Malawi-prosjektet for kor viktig det er å samle seg for å skape noko saman.

      Noko som er større enn oss sjølv, understreka han.

Dette er intensjonen til Sogn og Fjordane Næringsråd som ønsker å skape eit betre samarbeid mellom næringsaktørar på tvers i fylket. Bakkebø viste til Framtidsfylket si karrieremesse og sitt traineeprogram som sterke eksempel på kva ein kan få til når ein samlar næringslivet. Maritim Forening, som er ein samlande aktør for sine medlemsbedrifter, fekk også ros for sitt arbeid.  

Guleslettene Vindpark v/ Olav Rommetveit

Olav Rommetveit skulle ut i frå programmet vere med på dagens frukostsamling via videosamtale, men på grunn av tekniske problem måtte vi dessverre utsette presentasjonen hans til eit seinare høve, sannsynligvis neste frukostmøte, den 7. desember.

Ordet Fritt

Under ordet Fritt informerte inkubatorleiar Vanja Viken om eit tilbod Aksello har til etablerte bedrifter for å hjelpe dei å auke konkurransekrafta si. Aksello køyrde eit liknande program i fjor med gode resultat og gjentek det i år. Om bedrifta di har planar om utvikling av nye produkt, nye tenester og nye marknader, så kan du ta kontakt med Vanja for å høyre meir om tilbodet: vanja@viken.no / +47 41 57 03 06.  

Neste Frukostsamling

Neste, og siste frukostmøte for dette året, er torsdag den 7. desember. Vi håper å sjå deg der!

Her er mange som melder seg på i siste liten, så vi ber om at de er litt tidlegare ute med å melde dykk på slik at vi kan forsikre oss om at alle får frukost.

Meld deg på nyhendebrevet vårt ved å trykke på knappen under, og få invitasjon til neste frukostsamling rett i innboksen din.

Frukostsamling 2. november med variert program

Aksello ønsker velkommen til ny Frukostsamling den 2. november. Frukost og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30; innlegg frå kl. 08.00 til 09.00.

Fagleg skulle det være noko for ein kvar smak:

• Flora Videregåande sitt Malawi-prosjekt, v/elevar og lærar
• Guleslettene Vindkraft status v/Olav Rommetveit
• Sogn og Fjordane Næringsråd v/Leon Bakkebø
• Ordet fritt

Samlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Kom og høyr, diskuter og utvid din horisont!

PS. Innovasjon Norge v/Reidun Aasen Nesheim vil vere i Florø den same ettermiddagen, den 2. Om nokon ynskjer separat møte med ho, så gje melding til arne@aksello.no.

 

Endeleg er Newton-rommet her!

Endeleg kom dagen då vi skulle få gleda av å opne det nye Newton-rommet i Florø. Eit rom vi håpar skal vere med å vekke interessa for realfaget blant barn og unge som skal vere med å skape framtidas arbeidsplassar.

– Dette er eit prosjekt Aksello har jobba med i tre år, saman med Flora kommune, FloraFauna Byakavariet, PetroFlora, Maritim Forening Sogn og Fjordane, Statoil, det lokale næringslivet og First Scandinavia, som er konsepteigar av Newtonrom. Det er utruleg stas å sjå kva vi har fått til i lag, seier Arne Olsen, som har vore i prosjektleiinga på vegne av Aksello.  

Alle involverte, samt lokale politikarar og andre frå næringslivet var invitert til den offisielle opninga på Byakvariet. Fylkesordførar for Sogn og Fjordane, Jenny Følling hadde æra av å klippe snora. Etter ei rekke innlegg som alle presiserte kor viktig Newton-rommet er for dei unge som skal løyse framtidas utfordringar, fekk dei frammøtte sjå rommet i full aksjon.

Elevar frå Brandsøy skule, Florø barneskule og Flora ungdomsskule var med på opninga, og hadde slik dei skal i eit Newton-rom blitt forvandla til ulike forskarteam som forska på vindenergi, plommelarvar, programmering og datastyring. Monicha Landøy, som driv Byakvariet og skal ha ansvar for den daglege drifta, viste fram det nye akvariet.

–  Eg gler meg skikkeleg til å komme i gang, seier ho.

–  Det er no det heile begynner, legg Tone Aasrud til. Ho er prosjektleiar for Newton-rommet  og oppvekstfagleg ansvarleg i Flora kommune.

Nye berekraftige arbeidsplassar

Opninga markerer ei storsatsing på realfag og teknologi i Flora kommune. Alle barnehagane og skulane i Flora kommune får no dette tilbodet, i tillegg er det ope for besøk frå nabokommunar, og Newtonrommet blir sjølvsagt på sikt eit positivt tilbod i heile Kinn kommune. Undervisningsopplegget startar opp i oktober, med modulen Salmo salar, for 7.klasse i første omgang.

– I framtida skal desse ungdommane vere med på å skape nye berekraftige arbeidsplassar. Gjennom opplevingar i Newton-rommet kan elevane bli inspirerte til vidare engasjement, og til yrkesval innanfor teknologi og realfag. Dette vil bidra til å sikre energibransjen, havbruksnæringa og anna næringsliv kompetent arbeidskraft i framtida, seier Aasrud.

Takkar for alle bidrag

Trond Strømgren frå Maritim Forening Sogn og Fjordane og GCE Subsea, Arne Olsen frå Aksello og Tone Aasrud frå Flora kommune, har som prosjektgruppe jobba fram mot det som no har blitt ein realitet.

– Vi har vore heilt avhengige av støtte frå næringslivet og takkar alle for gode bidrag, seier Trond Strømgren og Arne Olsen.

– Etableringa av Newton-rommet vil sikre rekruttering til næringar som kjem til å oppleve aukande vekst i framtida. Det er framleis mogleg for fleire å bli med å bli med, Newtonrommet blir under stadig utvikling, avsluttar dei to.

 

Les også:  – Det blir ei wow-oppleving for ungane

 

Viktige bidragsytarar

Det er Flora kommune som har stått for ombygginga og som vil eige og drive Newtonrommet. Mange gode krefter og sponsorar har gjort dette mogleg. Etablering av Newton-rommet har eit samla budsjett på nesten 4 millionar kroner.  Statoil ved Morgendagens helter er største sponsoren med ei løyving på 1,2 millionar, noko som dannar grunnlag for den offisielle nemninga Newton ENGIA-Statoil Energirom. Det er mange viktige bidragsytarar:

Botnaneset Industriselskap

Marine Harvest

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Vest

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Karstensen Fiskeoppdrett AS

Marø Havbruk AS

Sulefisk AS

Flokenes Fiskefarm

Steinvik Fiskefarm AS

Laksens dag

Svanøy Havbruk AS

Salmon Group

Sogn og Fjordane Energi

Opplæringskontoret for Fiskeri- og Havbruksfag i Sogn og Fjordane

Den ideelle organisasjonen First Scandinavia eig konseptet Newton-rom. Dei har vore med i heile prosessen,  og har utforma ei løysing som inneheld laboratorium, arbeidsstasjonar og eit amfi. Dette gir ein svært god og inspirerande læringsarena.

Innhaldsrik frukostsamling

Det var ei ekstra innhaldsrik frukostsamling hos Aksello i dag. Med eit lengre program enn vanleg fekk dei mange frammøtte med seg ei rekke interessante innlegg: frå Soldalen Besøksgård, Vestnes Ocean, Bulandet Miljøfisk og Kinn kommune.

Soldalen​ ​Besøksgård​ ​v/gründerbonde​ ​Tonje​ ​Terøy

For å kunne leve som bonde i dag må ein tenke nytt og det har Tonje Terøy gjort med Soldalen Besøksgård. Ho har hatt god hjelp av Aksello, Innovasjon Norge og andre. Med mange flotte bilde frå den nyoppussa garden fortalde ho om alt som skjer og rører seg der.
Gardsbedrifta hennar tilbyr aktivitetar til både private og kommunale kundar, og kvar søndagar er garden open for dei som vil hygge seg i lag med familien på generasjonsdagen.

Du​ ​kan​ ​lese​ ​meir​ ​om​ ​Soldalen​ ​Besøksgård​ ​her:​ ​ – Dette har eg aldri gjort før, så det klarer eg sikkert

 

Vestnes​ ​Ocean​ ​i​ ​medvind​ ​v/​marknadssjef​ ​Morten​ ​Eriksen​ ​og​ ​Kjetil​ ​Bollestad

Vestnes Ocean er i medvind for tida og gjer det bra på den internasjonale marknaden. Marknadssjef Morten Eriksen presenterte bedrifta og viste film frå nokon av dei spennande prosjekta dei jobbar med ute i den store verda. Blant anna Salmar si gigantiske havmerd bygd i Kina og cruiseoperatøren Celebrity Cruises.

 

Bulandet​ ​Miljøfisk​ ​v/prosjektleiar​ ​Ola​ ​Sveen​ ​og​ ​Hans​ ​Haddal

Etter gladnyheita om at Bulandet Miljøfisk fekk konsesjon til det landbaserte oppdrettsanlegget sitt på Bulandet var inkubatorbedrifta med som eit ekstra innslag på programmet. Ola og Hans presenterte prosjektet og gav dei frammøtte eit innblikk i korleis
anlegget skal fungere i praksis. Dette blir eit spennande prosjekt som opnar for mange moglegheiter for samarbeid med andre innovative prosjekt og leverandørar i fylket.

 

Moglegheiter​ ​i​ ​Kinn​ ​Kommune​ ​v/​ ordførarane​ ​Kristin​ ​Maurstad​ ​og​ ​Ola​ ​Teigen

Ordførarane Kristin Maurstad (Vågsøy) og Ola Teigen (Flora) avslutta samlinga med eit innlegg om den nye Kinn Kommune. Dei snakka mellom anna om kva betydning kommunesamanslåinga vil ha for næringslivet og kva moglegheiter som ligg i den nye
kommunen. Som tyngdepunkt langs kysten mellom Bergen og Ålesund vil det vere naturleg at den nye kommunen får oppgåver utover det som tradisjonelt ligg til dagens kommunar. Organisering av utviklingsarbeidet, herunder næringsutvikling, vart og diskutert.

 

Ordet​ ​fritt

Her var mange gode innspel under Ordet fritt. Blant dei:

Martin Malkenes, som er fylkesaksjonsleiar for TV-aksjonen i Sogn og Fjordane, informerte om årets TV-aksjon som skal gå til inntekt for Unicef og barns utdanning. Aksello sitt bidrag er å huse Martin og aksjonen fram til kringkastinga 22. oktober.

Prosjektansvarleg for Newton-rommet, Tone Aasrud, kunne fortelje at Newton-rommet endeleg opnar i morgon fredag. Frå kl. 15-17 er det opent for alle som vil komme innom å sjå det fantastiske tilbodet som no er på plass til barn og unge i Flora og nabokummunane
for å auke realfagsinteressen. Tone takka både Aksello, Maritim Forening og sponsorane med Statoil i spissen. Newton-rommet er hos Florafauna – Byakvariet i Florø sentrum.

Arne Olsen minna også forsamlinga om Temposeminaret den 3. november, som har mange gode innleiarar.

 

 

Neste​ ​Frukostsamling

Neste frukostsamling er torsdag den 2. november. Vi håpar å sjå deg der.

Meld deg på vårt nyhendebrev, så får du invitasjon til samlinga rett i innboksen.

 

Frukostsamling 5. oktober med Kinn kommune, Vestnes Ocean og Soldalen Besøksgård!

Etter eit herleg møte med Fjord1 og Helle Fabrikker sist månad, er vi klare til å ønske velkommen til ny Frukostsamling den 5. oktober. Frukost og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30; innlegg frå kl. 08.00 til 09.30.

Program:

  • Moglegheiter i Kinn kommune v/ordførarane Kristin Maurstad og Ola Teigen
  • Vestnes Ocean i medvind v/marknadssjef Morten Eriksen
  • Soldalen Besøksgård v/Tonje Terøy
  • Ordet fritt (her kjem litt om UNICEF, Haavetunet, Newton-rom og sikkert mykje anna)

Etter gladnyheita sist veke ønsker vi også Ola Sveen og Hans Haddal velkomen for ei orientering om denne inkubator-verksemda på torsdagens Frukostsamling. Difor vert samlinga noko utvida, så vi avsluttar først kl. 09.30. Velkomen alle!

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Kom og høyr og diskuter; nytt høvet til å treffe gamle og nye kjende!

 

 

Verdas største dugnad flyttar inn

TV-aksjonen: Rådgjevar Heidi Felle og fylkesaksjonsleiar Martin Malkenes oppfordrar alle til å vere med å følge eit barn til skulen.

 

Martin Malkenes frå Florø er fylkesaksjonsleiar for TV-aksjonen i Sogn og Fjordane og flyttar inn hos Aksello for å jobbe med aksjonen til den går på lufta 22. oktober.

– TV-aksjonen er verdas største dugnad og ei hending som har lange tradisjonar i Noreg. Eg håpar årets TV-aksjon vidarefører tradisjonen, og at vi nok ein gang kan vise verda at vi vil hjelpe der dei treng det. Eg vil i alle fall gjere mitt for at vi skal få ein feiande flott TV-aksjon i Sogn og Fjordane og eg oppmodar alle til å bidra, seier Malkenes engasjert.

Som fylkesaksjonsleiar er Malkenes ansvarleg for koordinering, tilrettelegging og gjennomføring av bøsseinnsamlinga i Sogn og Fjordane.

– Hovudoppgåva blir å sjå til at vi får nok bøsseberarar. Det skjer til dømes gjennom å bidra til at TV-aksjonskomiteane i kommunane får den hjelpa dei treng, og inspirere lag og organisasjonar til å bidra, forklarar han.

Aksello sitt bidrag til årets TV-aksjon er å huse Malkenes sitt viktige arbeid fram mot TV-aksjonen.

– Eg har diskutert ulike prosjekt med Aksello og visste litt frå før om korleis dei nyttar lokalene for gründerar og andre og tenkte at dei kanskje hadde plass til Unicef og TV-aksjonen. Det hadde dei, og det er stas, fortel Malkenes.

– Det er kjekt å kunne vere med å bidra til slik ei god sak, understrekar Heidi Felle, rådgjevar hos Aksello.

– Kva fordelar ser du ved å vere ein del av kontorfellesskapet og miljøet her?

– Først og fremst er det det sosiale. Det er stor forskjell mellom Aksello og heimekontor. I tillegg skjer det mykje spennande hos Aksello og ein treffer mange forskjellige folk som kanskje kan bidra på ein eller annan måte i min jobb, så kan eg kanskje bidra i deira, avsluttar Malkenes.

 

Årets TV-aksjon:

TV-aksjonen 2017 går til UNICEF og skal gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan tilgang på læring. Aksjonen arrangerast søndag 22. oktober.

Eit av fem barn i krigs- og konfliktområde står i dag utan skulegang. UNICEF arbeider hardt og målretta for at barn ikkje skal få øydelagt framtida si på grunn av vaksne sine krigar og konfliktar. Skulegang gir barn som lever i konfliktområde moglegheit til å lære, leike og å vere saman.

 

 

 

 

Finansier ditt prosjekt med støtte frå Kommunalt Næringsfond

Det er framleis midlar igjen i potten til Kommunalt Næringsfond 2017. Dette er ein unik moglegheit til å få støtte til din idé, så om du har eit spennande prosjekt på gang vil vi gjerne høyre frå deg.

Kven kan søke?

Du kan søke som bedrift, organisasjon eller privatperson. Alle kan søke, men vi oppfordrar spesielt dei prioriterte gruppene unge, kvinner og innvandrar til å søke.

Kva kan eg få støtte til?

Midlar frå fondet kan nyttast til utvikling av ein ny idé eller prosjekt. Til dømes marknadsavklaring, produkt- eller konseptuvikling, investeringar, kompetanseheving eller andre kostnader knytt til oppstart eller utvikling. Det er eit viktig moment at støtta skal vere utløysande for prosjektet, altså føre til gjennomføring av prosjekt som elles ikkje har økonomiske musklar til å stå på eigne bein. Ein kan maksimalt få tilskot på 50 % av det totale kapitalbehovet. Ein kan ikkje få støtte til ordinære driftskostnader.

Lurer du på om fondet er aktuelt for deg?

Ta kontakt med sakshandsamar Heidi Felle hos Aksello på e-post heidi@aksello.no eller ring 482 22 791. Sjølve søknaden til Kommunalt Næringsfond sender du via nettsida www.regionalforvaltning.no. Vedtak om tildeling av midlar skjer i eit utval satt saman av rådmann, ordførar, varaordførar samt administrasjonen i Aksello AS.

 

 

Kommunalt Næringsfond 2017

Flora kommune mottar kvart år midlar frå Fylkeskommunen til Kommunalt Næringsfond. Dette er eit fond der formålet er å opprette og utvikle nye arbeidsplassar, samt styrke og vidareutvikle det eksisterande næringslivet i kommunen. I 2017 fekk Flora kommune ei tildeling på kr. 747.849.

 

Les også: 

Desse fekk støtte frå Kommunalt Næringsfond 2016 

Florø Husflid har blitt ny