Har du erfaring innan havbrukssektoren og ønsker å arbeide i eit innovativt og spennande miljø?

Då har Aksello ei stilling som bør interessere deg.

 Aksello AS er eit innovasjonsselskap med hovudmerksemd på å skape og sikre arbeidsplassar på kysten av Sogn og Fjordane. Havbruk er ei næring for framtida, og vi ynskjer å styrke teamet vårt med ein erfaren medarbeidar innan dette viktige området.

Havbruksaktørane i regionen ønsker meir samarbeid, både mellom bedrifter, lokale styresmakter og akademia. Målsettinga er større verdiskaping og berekraftig utvikling gjennom samhandling mellom dei mange kompetente einskildaktørane i næringa.

Aksello etablerer no eit prosjekt for å legge til rette for dette. Til å leie arbeidet søker vi ein person med erfaring innan både havbruk og offentleg forvaltning.

 

Arbeidsoppgåver:

Formulere og gjennomføre «Havbruksprosjektet», inklusive:

 • Sikre deltaking i prosjektet frå relevante og gode aktørar.
 • Sikre samarbeid med eksterne partnarar nasjonalt og internasjonalt
 • Sikre finansiering til prosjektet sine ulike aktivitetar
 • Koordinere framdrifta i prosjektet og rapportere til finansierings­partnarar og andre
 • Framsnakke havbruksektoren og moglegheitene der i både interne og eksterne fora

Prosjektleiaren må rekne med å delta i løysing av oppgåver innan Aksello sine øvrige forretningsområde, som rådgjeving til inkubatorverksemder, arrangering av møteplassar osv.

 

Kven er du?

Vi søker ein person som:

 • Har høgare relevant utdanning
 • Har kunnskap og nettverk innan havbruksnæringa i Sogn og Fjordane
 • Har erfaring frå prosjektleiing
 • Har kjennskap til verkemiddelapparatet og offentleg sektor
 • Er resultatorientert og jobbar systematisk og godt – både sjølvstendig og saman med andre

Vi ser etter nokon som har kommersiell forståing og samtidig kan sjå havbruksnæringa frå lokale styresmakter sin ståstad, samt evne til å skape tillit og gode relasjonar.

 

Vi kan tilby:

 • Ei svært spanande og sjølvstendig stilling der du kan gjere ein stor skilnad
 • Stor kontaktflate mot næringslivet, offentlege styresmakter og andre
 • Innovativt miljø og moderne kontorlokaler i Florø sentrum
 • Konkurransedyktige vilkår, inklusive fleksitid og god pensjonsordning

 

Stilling: Fast, heiltid

Kontorstad: Florø

Må rekne med ein del reiseverksemd.

 

Ynskje om snarleg tilsetjing.

Vi tek atterhald om fullfinansiering av stillinga før endeleg tilsetting.

 

For meir informasjon om Aksello eller stillinga, utforsk heimesida vår eller kontakt dagleg leiar Lone Bareksten på telefon 47262635.

Send søknad og CV til lone@aksello.no innan 25. november.

 

Andre ledige stillingar hos Aksello:

Korleis byggje ein juicebåt på åtte månader, kva er next for Nekst og Florø Fotball sin kommande skjebnekamp var tema under morgondagens Frukostsamling hos Aksello.

Første mann ut var Gustav Johan Nydal frå Polarny Maritime, eit engineeringsfirma som utviklar nye skip og driv med ombygging av skip. Gustav Johan fortalde om eit av dei verkeleg store prosjekta dei har haldt på med i Kina det siste året: Å byggje ein juicebåt for Citrosuco i Brasil på åtte månader.

– Å lage ein heilt ny båt ville ta for lang tid, så her måtte vi finne eit skip vi kunne byggje om.

Båten, eit åtte år gamalt kontainerskip, fann dei utanfor kysten av Tanzania og derifrå gjekk den via Singapore til eit verft i Kina. Der vart den ribba for 600 tonn stål og forsterka med 1900 tonn nytt stål. Vidare vart den utrusta med 15 nye tankar og lastesystem for appelsinjuice, og som ferdig båt skal den frakte juice frå Brasil til USA. Gjennom ein serie av bilde fekk alle eit inntrykk av det massive arbeidet som har vore lagt ned i ombygginga fram til det endelege resultatet.

– Dette er desidert det raskaste prosjektet eg har vore med på og det har vore eit kjempeviktig prosjekt for Polarny Maritime, seier Gustav Johan og legg til at dei har fleire prosjekt for Citrosuco framfor seg.

Nekst – berekraftig vekst

Martin Ramsdal frå Nekst kom med siste status for prosjektet deira etter at dei fekk tilsegn om to konsesjonar til merdanlegg, men avslag på 14.

– Korleis bomma vi så grundig?, spør han innleiingsvis og viser mellom anna til at endringane i spelereglane for konsesjon har hatt ein negativ effekt.

Trass avslaga, er han positiv til vidare utvikling av prosjektet.

– Både fylkesmannen og Fiskeridirektoratet er positive til prosjektet og ser at vi har ein teknologi som kan hjelpe oppdrettsnæringa å vekse på ein berekraftig måte, understrekar han.

Martin forsikrar om at han ikkje vil gje opp med det første, men fortsette med å vidareutvikle konseptet:

– Det er ei stor nasjonal interesse for dette prosjektet. Vi har allereie passert eit trongt nålauge i havbruksnæringa si historie, så vi kan ikkje gje opp, avsluttar han.

Å lære i motgang

Terje Rognsø innleia sin presentasjon med å innrømme at han gjerne skulle ha stått der for å skryte av at dei vann førre kamp, men når det ikkje vart slik var den kommande skjebnekampen tema.

– Florø Fotball må vinne neste kamp visst ikkje er det direkte nedrykk.

Om dei vinn ligg også skjebnen deira i andre hender då plasseringa deira er avhengig av resultata i den aller siste runden.

Terje tok oss med bak kulissane til Florø Fotball og fortalde om korleis dei jobbar fram mot neste kamp og kva ein kan lære av å møte motgang.

– Motgang er også noko som kan gjere deg betre og som du kan lære av som leder. Ender dette med nedrykk, så har eg betre erfaring som trener, men ein dårlegare CV.

Vi heier på Florø Fotball og er stolte og kry uansett!

Ordet fritt

Under Ordet Fritt informerte dagleg leiar i Aksello, Lone Bareksten, om at vi har ei ledig stilling som forretningsutviklar hos Aksello. Del gjerne bodskapet vidare og hjelp oss å finne vårt nye tilskot til Aksello sitt team! 🙂

Maritim Forening minna om Nettverkssamlinga deira 14. november og Audun Erik Sunde minna om at dagen etter går petroleumskonferansen Vekst i Vest av stabelen i Flora Samfunnshus.

Neste Frukostsamling

Neste Frukostsamling er torsdag 6. desember.

Har du innspel til innhald eller foredragshaldarar som vi bør få med på Frukostsamlingane våre?

Då vil vi gjerne høyre frå deg! Tips Arne arne@aksello.no.

FRUKOSTGJENGEN: F.v. Arne Olsen (Aksello), Gustav Johan Nydal (Polarny Maritime), Trine Vederhus (Aksello), Martin Ramsdal (Nekst) og Terje Rognsø (Florø Fotball).

Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 1. november. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Innhaldet denne gongen vil spenne frå korleis det kan vere å drive prosjekt i Kina, kva som kan skje med det mykje omtala prosjektet til Nekst i Flora, Askvoll og Solund, til en pep-talk frå Florø Fotball-trenar Terje Rognsø før dei siste og avgjerande kampane i årets OBOS-liga.

Programmet ser slik ut:

– Erfaringar med prosjekt i Kina v/Gustav Johan Nydal, Polarny Maritime

– Nekst og utviklingskonsesjonar – kva no? v/Martin Ramsdal

– FSK Florø Fotball – skjebnekampar v/Terje Rognsø

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Innovasjon Norge vil som vanleg være til stades heile dagen. Jørgen Berg kjem denne gongen, og han er tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med han, så send ei melding til arne@aksello.no.

VELKOMMEN!

Peter Hollevik (18) frå Florø held på å utvikle ein digital plattform som skal gjere det mogleg for alle som vil å dra på språkreise.

– Visste du at norsk er blant dei mest lærte språka i Duolingo?, spør han engasjert.   

– Tenk deg at du sit her heime i Norge og har veldig lyst til å lære deg spansk, medan Frida i Colombia ynskjer å lære seg norsk. Gjennom Orenda kan dei verte ein match der dei kan reise, bu hos kvarandre og utveksle språk utan at det vil koste for mykje. Tanken er at dei byttar med det dei har; ein plass å bu, lokal kunnskap og gjestevenskap. Slik lærer dei seg både språket og kulturen å kjenne, forklarar han.

Plattformen vil mellom anna bruke algoritmer for å skape best mogleg match basert på interesser. Idéen fekk Hollevik medan han sjølv var på utveksling hos EF Academy i Oxford i England.

– Då eg studerte der la eg merke til at fleirtalet av dei som var på språkutveksling kom frå vestlege land. Om dei kom frå andre kontinent som var underrepresenterte, til dømes Asia og Afrika, så var dei blant dei rike. Draumen min er at alle i heile verda skal ha moglegheit til å reise på språkutveksling, fortel Hollevik.

Under utvikling

Tilbake i Norge er han komme godt i gang med utviklinga av Orenda, som han starta saman med studiekameraten sin Adam Abu Ras under utvekslinga. Samstundes som han går siste året i studiespesialisering på Flora Vidaregåande skule er han med i Aksello sin idélab for å realisere draumen.

– Det krev utruleg mykje eigen innsats å skape noko, og vi har gjort utruleg mykje sjølv. Aksello har vist oss vegen. Dei er fantastiske motivatorar, veldig profesjonelle og gir kloke råd. Dei har eit utruleg godt nettverk og har hjelpt oss å finne ein programmerar til prosjektet vårt. I tillegg har dei også hjelpt oss å søkje om midlar til prosjektet.   

Orenda har fått 100 000 kr i støtte frå Kommunalt Næringsfond og håpar å få med seg fleire støttespelarar og investorarar på laget.

– Framover vil vi nå ut til investorar for å fullt oppnå potensialet i prosjektet og utvikle idéen vår vidare. Programmeringa er allereie sette i gang og vi håpar å ha produktet klart for marknaden om kort tid, seier han.

Gründar og student: Peter (18) utviklar Orenda i idélab samstundes som han går siste året på Flora Vidaregåande skule.

Følg draumen din

Orenda har vore med i idélab i to månader og skal no inn i ei ny fase der dei skal teste ut om idéen er klar for inkubator. Eit av krava er at idéen må ha potensiale for internasjonal vekst, noko Hollevik har trua på at den har.

– Vi ser eit kjempepotensiale til å skalere og nå ut internasjonalt.

– Kva råd har du til andre som går rundt og tenkjer på å starte noko sjølv?

– Ikkje la det bli verande med draumen, men set i gang!

Realiser din idé!

Aksello har ansvar for Flora kommune si næringsutvikling. Det betyr at om du er busett i Flora Kommune kan du få gratis kontorplass hos Aksello i inntil tre månadar, samt rettleiing og svar på dei spørsmåla du lurer på i forhold til å starte eige selskap. Er du frå ein annan kommune? Høyr med din kommune om eit liknande tilbod for første fase. På Driftig.no finn du ei oversikt over nettverket i Sogn og Fjordane.  

Om du er godt i gang med din idé, den har ei høg innovasjonsgrad og eit internasjonalt potensiale, kan du søkje om opptak i vår inkubator. Inkubatortilbodet hos Aksello er opent for alle som held til i Sogn og Fjordane. Les meir om inkubatortilbodet vårt her. 

Er du i startfasen? Slik går du fram:

1. Fyrste møte, uforpliktande og gratis. Du tek kontakt med Aksello, og presenterer din idé
2. Vi gjer ei vurdering av idé/konsept, og finn saman med deg eit forslag til ditt neste steg
3. Om idélab er aktuelt, vil du få tilbod om å bli idélab-verksemd

I idélab får du mellom anna  hjelp til å velje selskapsform, utvikle ein solid forretningsmodell og marknadsføringsstrategi, skaffe finansiering og komme i kontakt med dei rette personane.

Aksello har tru på at det å vere ein del av eit innovativt miljø vil gjere det lettare for deg å realisere din idé. Du må vere klar til å gjere jobben, medan vi rettleiar deg på vegen.

Les meir om å starte eiga bedrift

Vil du arbeide i eit innovativt og spennande utviklingsmiljø?

Har du lyst til å hjelpe våre gründerar med å skape framtidas arbeidsplassar?

Er du vår nye forretningsutviklar?

Våre gründerar er svært kompetente innan sine forretningsområde og bransjar, men vi treng di hjelp for å sikre deira suksess!

 

Kven er vi? 

Aksello AS er eit innovasjonsselskap med hovudmerksemd på å skape og sikre arbeidsplassar på kysten av Sogn og Fjordane. Vi ynskjer no å styrke teamet vårt med ein dyktig og initiativrik forretningsutviklar i vår inkubator.

Aksello har vore inkubator gjennom Siva sitt inkubatorprogram frå 2010 og har avtale fram til 2022. Vi har p.t 20 verksemder i inkubasjon.

 

Arbeidsoppgåver:

Bistå nystarta verksemder og etablert næringsliv med strukturering og utvikling av forretningsidear gjennom ein systematisk prosess. Dette inkluderer strategisk arbeid, teambygging, forretningsmodellering, IPR-aspekt, investorklargjering, avtaleverk, teknologisk forståing og forhandlingskompetanse.

Vere rettleiar, gje tilbakemeldingar og følge opp inkubasjonsprosessen med kvart enkelt selskap.

Kunne sjå kva behov inkubatorverksemda har og dekke desse saman med kompetanse og nettverk tilgjengeleg internt og eksternt.

Samarbeide, rapportere og sikre «best practise» saman med Aksello sitt øvrige team og strategiske samarbeidspartnarar.

 

Kven er du?

Vi søker ein person som:

• Har høgare relevant utdanning (gjerne innan entreprenørskap, økonomi eller IT)
• Gjerne har erfaring med leiing av verksemder
• Har erfaring frå forretningsutvikling
• Er resultatorientert og jobbar systematisk og godt – både sjølvstendig og saman med andre
• Kan kombinere strategiske evner med operativ tilnærming
• Har kjennskap til verkemiddelapparatet og relevante kapitalmiljø.

Vi ser etter nokon som har sterk kommersiell forståing og evne til å skape tillit og gode relasjonar. Ein person som trivast med å forholde seg til ulike roller og mennesketypar og som er systematisk og har stor gjennomføringskraft.

 

Vi kan tilby:

• Innovativt miljø
• Konkurransedyktige vilkår, inkl. fleksitid og gode pensjonsvilkår
• Stor kontaktflate mot næringslivet, offentlege styresmakter og andre
• Moderne kontorlokaler i Florø sentrum

 

Stilling: Fast, heiltid
Kontorstad: Florø

Ynskje om snarleg tilsetjing.

 

For meir informasjon ta kontakt med dagleg leiar Lone Bareksten på telefon 47262635.

Send Søknad og CV til lone@aksello.no innan 18. november.

 

Andre ledige stillingar hos Aksello:

Det var fullt hus hos Aksello 4. oktober, då det månadlege frukostmøtet tok til kl 08:00. Det lokale næringslivet var som vanleg godt representert, og saman med både tilreisande og lokale interesserte vart det eit stort publikum for innleggshaldarane.

Svein Bjørkedal, INC-Gruppen
Svein Bjørkedal, INC-Gruppen

Lone Bareksten, dagleg leiar i Aksello, ynskja velkomen til forsamlinga, og ga ordet vidare til fyrste innleggshaldar; Svein Bjørkedal frå Fjord Base, INC-gruppen. Bjørkedal presenterte INC-gruppen og kunne fortelle mykje om deira miljøfokus, og konkrete tiltak som landstraum, innkjøp av kran med elektrisk drift, og ikkje minst miljøsamarbeidet på basen, Lean and green.

Vidare kunne Bjørkedal dele tankar om hydrogenproduksjon, og landbaserte produksjonsanlegg for akvakultur ved Fjord Base.

Trond-Atle Asphjell, Niprox
Trond-Atle Asphjell, Niprox

Trond-Atle Asphjell frå Niprox/Enerin var neste ut, med tema Knoppskyting innan energieffektivisering. Han kunne fortelle om Enerin AS, ei ny verksemd med fokus på energieffektivisering. Asphjell presenterte Thermonitor, som er eit system som målar energi i vannbårne- og dampenergisystemer. Thermonitor kan nyttast til blant anna å optimalisere styring i energisentralar, måle effekt, og utnytte kapasiteten betre i varme- og kjølesystem. Enerin har fått støtte frå både PetroFlora og det kommunale næringsfondet i Flora kommune.

Sten Ingve Hellevang, Senseye
Sten Ingve Hellevang, Senseye

Senseye AS er den nyaste inkubatorverksemda hos Aksello, og vart presentert av co-founder og styremedlem Sten Ingve Hellevang.

Les meir om Senseye i denne artikkelen.

Mot slutten i det tettpakka programmet denne torsdagen kunne Enivest v/ Christiane Ulriksen fortelle om TelecomWorld 2018, som avholdast i Førde 17.-18. oktober, og la til at Enivest sponsar rabatterte billettar til eit visst tal deltakarar – fyrst til mølla. Meir info på telecomworld.no/forde18.

Til slutt fekk forsamlinga sjå spennande bileter og planar for nye Comfort Hotel Florø, som vart presentert av Agnes Berntsen, administrerande styreleiar i driftsselskapet bak hotellet.

Aksello inviterar til ny Frukostsamling torsdag den 4. oktober. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Programmet ser slik ut:

– Hydrogen på Fjord Base v/Svein Bjørkedal
I høve den pågåande Hydrogen-konferansen set vi òg fokus på dette viktige temaet.
Prosjektleiar Svein Bjørkedal frå INC kjem for å snakke om deira satsing på hydrogen på basen (eit prosjekt støtta av PetroFlora).

– Knoppskyting innan energieffektivisering – Thermonitor v/Trond-Atle Asphjell, Niprox
Nytt produkt frå den dyktige Niprox-gjengen (også støtta av PetroFlora).

– SensEye v/Sten Ingve Hellevang
Den nyaste verksemda i Aksello sin inkubator presenterer seg. Spennande, digitale løysingar innan m.a. fergetrafikk.

– Telecom World Førde 2018 v/Christiane Ulriksen, Enivest
Etter LAN-suksessen står Telecom World for tur.

– Comfort Hotel Florø og vinnarkultur v/Agnes Berntsen
Hotellet skal gjennomgå eit løft, og styreleiaren har også noko å seie om vinnarkultur.

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Innovasjon Norge vil som vanleg være til stades heile dagen. Rune Henjesand og Kjell Haganes kjem, og Rune er tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med han, så send ei melding til arne@aksello.no.

VELKOMMEN!

Redde liv: Under pitchinga forklarte Lars Johan Frigstad korleis Dimeq skal redde liv på havet.

Lovnadane var ikkje små då oppstartsselskap frå Sogn og Fjordane fekk presentere seg for investorar under pitcherunde på Kapitaldag som vart arrangert i Førde. Fleire inkubatorbedrifter frå Aksello deltok, og ei av dei var Dimeq frå Bremangerlandet.

– Dimeq skal redde liv på havet, proklamerer styreformann Lars Johan Frigstad som pitcher på vegne av Dimeq.

I løpet av sju minutt skal han presentere selskapet, teamet, produktet, marknaden og kapitalbehovet. Helten til Dimeq er eit armband som lokaliserer personell og passasjerar ombord på maritime fartøy og plattformer når det oppstår ein naudsituasjon (til dømes brann eller mann-over-bord).

– Dette er eit skalerbart produkt som kan tilpassast alle skip og plattformer, forklarar Frigstad og legg til (utan eit hint av tvil i stemma):

– Verdsmarknaden ventar.

I salen sit potensielle investorar og lyttar, blant dei Lasse Viken Kjønstad frå Novela, Roald Brekkhus frå Tripod Capital Collective og Johnny Haugsbakk frå Atlantis Vest AS og Elcap Invest. Etter kvar presentasjon får ein av dei ordet. Dei gir tilbakemeldingar og får stille pitcharane tilleggsspørsmål. Kva er risikoelementa? Kven er konkurrentane? Etterspør marknaden produktet?

–  Marknaden skriker ikkje etter dette produktet enno for det finst ikkje i dag, men dette er noko vi trur at mange vil etterspørre og forsikringsselskap og myndigheiter vil nok krevje det i framtida, svarar Frigstad og minner om ulykka som nyleg fann stad i Middelhavet der ei kvinne fall over bord frå eit Norwegian Cruise Line-skip og vart først funne i live etter 10 timar i vatnet.

Inkubatorbedrift Dimeq
Dimeq: F.v Audun Bakke, CMO og Co-founder og Lars Johan Frigstad, styreformann.

Framtidig investering

Etter Kapitaldagen følgjer vi opp med Dimeq for å høyre korleis dei følte at det gjekk under pitchinga, og ikkje minst kva respons har dei fått etter presentasjonen?

–  Vi  har berre fått positive tilbakemeldingar. Vi hadde også eit møte med ein av investorane etter at programmet for Kapitaldagen var avslutta. Der vart vi einige om å presentere produktet vårt ved ei seinare anledning, så snart investorpresentasjonen vår er ferdigstilt, fortel Audun Bakke, som er CMO og Co-founder saman med sonen Ronny Bakke.

Det er akkurat denne vidare dialogen mellom oppstartsselskap og investorar som vi ynskjer å leggje til rette for ved å arrangere Kapitaldag. Ein av dei største utfordringane til oppstartsselskap er å hente inn kapital, og utan kapital så kjem dei ingen veg. Å skape slike møteplassar der oppstartsselskapa får komme i kontakt med interessentar og skaffe kapital er noko av det viktigaste vi gjer som inkubator og næringsselskap, understrekar inkubatorleiar Vanja Viken frå Aksello.

For å få maks ut av dagen hadde fleire av inkubatorbedriftene som deltok førebudd seg godt på førehand ved å delta på pitchekurs med SeedForum i regi av inkubatorane Aksello og Kunnskapsparken Sogn og FjordaneArrangementet var ein del av Innovasjonsuken OPP og vart arrangert av inkubatorane saman med Innovasjon Norge Vestland, Sogn og Fjordane Næringsråd og NHO Vestland.

– Tilbakemeldingane etter arrangementet har vore fleire og positive. Eg trur mange ikkje er klar over kor mykje spennande som skjer på startup-scena her i fylket. Vi i Innovasjon Norge er opptatt av å setje kapitaltilgong på dagsorden og vere med å skape møteplassar kor både nye selskap og kapitalmiljø kan få vise seg fram, seier Kristine Kopperud Timberlid, avdelingsleiar Sogn og Fjordane hos Innovasjon Norge Vestland.

Kapitaldag
Feedback: Investor Roald Brekkhus frå Tripod Capital Collective sat i dommarpanelet under pitchinga.

Investoren sitt perspektiv

Lean entrepreneur og investor Roald Brekkhus frå Tripod Capital Collective hadde tatt turen frå Bergen til Førde for å få ei betre oversikt over oppstartsselskap i Sogn og Fjordane. Primært ser investorselskapet etter skalerbare teknologiselskap og gründerteam som har sterk kompetanse og eit solid nettverk innanfor bransjen dei jobbar mot.

Dette var eit godt arrangement med ei bra samansett deltakarliste og program. Her har arrangørane gjort en god jobb, roser Brekkhus.

Eg var positivt overraska over kvaliteten på selskapa som pitcha og på sjølve pitchinga. Det var lett å sjå at dei var blitt coacha på førehand, men det er uansett berre bra at dei er godt førebudd. Det er likevel ikkje slik at alle har eit “first mover advantage” slik veldig mange hevda i pitchane sine. Eg kunne gjerne sett at selskapa hadde meir fokus på korleis dei skal vinne fram i konkurranse med andre aktørar, for det finst alltid konkurrentar.

Kom du over oppstartsselskap eller spennande prosjekt som kan vere aktuelt for Tripod Capital Collective å investere i?

– Det var to til tre selskap som verkar lovande og som kan vere aktuelle å følgje opp med tanke på investering på sikt. Det viktigaste for selskap som ønsker investeringar er at dei viser at dei leverer på dei planane dei har. Ein bør difor vere tidleg ute med å kontakte investormiljøa og fortelje om ambisjonane ein har. Deretter kan ein komme tilbake nokon månader seinare og vise at ein har oppnådd måla sine og helst har komme endå lenger. Då byggjer selskapa tillit hos investorar og demonstrerer gjennomføringskraft, avsluttar Brekkhus.

Desse inkubatorbedriftene til Aksello fekk presentere seg under Kapitaldagen:

Bulandet Miljøfisk

Dimeq

Evoy

FjordAlg

Norwegian Seaweed Productions

Retrams

Team Senseye: F.v Knut Eikeland, John Inge Langedal, Per Christian Engdal og Sten Ingve Hellevang.

Senseye AS har blitt tatt opp i inkubatoren til Aksello og har fleire interessante prosjekt på gang innan satsingsområde vårt smarte samfunn. Bedrifta har mellom anna signert ein utviklingsavtale med Fjord1 for å utvikle konseptet EasyCrossing.

– Det finst ingen løysingar på marknaden for dei utfordringane SensEye skal løyse saman med Fjord1, så det vert utruleg spennande å utvikle dette prosjektet. Løysinga består av fleire element som har internasjonalt potensiale, understrekar med-grunnleggjar Sten Ingve Hellevang.

Graden av digitalisering forbundet med lasting og lossing på bilferjer i dag vurderast som svært lav. Samtidig har det de siste årene blitt utvikla og tilgjengeleggjort sensorteknologi, som opnar for nye moglegheiter. Senseye skal jobbe saman med Fjord1 sin organisasjon for å utvikle og teste nye konsept innan desse områda.

Skipa hos Aksello

I tillegg til Hellevang består teamet til Senseye av John Inge Langedal, Knut Eikeland, og Per Christian Engdal som alle er med-grunnleggjarar i selskapet. Dei har alle solid kompetanse og lang erfaring innanfor områda automasjon, systemutvikling og leiing. Alle fire er også operativt aktive i selskapet og vil representerer Senseye sitt kjerneteam i utviklingsprosjektet gjennom 2018 og 2019.

– Fleire av oss har jobba saman før, men det var faktisk gjennom Aksello sine møteplassar og prosjekt at vi begynte å diskutere å starte ei bedrift i lag. Både Per Christian og Knut har jobba med fleire prosjekt i Aksello og har sett kor viktig deltaking i Inkubator er for å utvikle både idé og selskap. Her har vi eit fellesskap med andre i same situasjon som vi kan lære av og dele vår kompetanse med, og Aksello representerer eit stort nettverk innan kompetansefeltet vårt som vil vere viktig for Senseye framover, seier Hellevang.

Den nyetablerte bedrifta har så langt mottatt finansielle støtte frå Innovasjon Norge, Kommunalt Næringsfond – Flora kommune og Sparebanken Vest sitt næringsfond.

Tøffe greier

– Senseye er enno i ein tidleg fase og er svært heldige som får jobbe med Fjord1 sin organisasjon om innovasjon og nyskaping. Det blir knallhard jobbing for å møte Fjord1 sine forventningar og det har prioritet nummer 1. I tillegg jobbar vi med ein forretningsmodell for neste fase, fortel Hellevang.

Selskapet jobbar også med andre nyskapande konsept og lovar at vi vil høyre meir frå dei seinare.

Alle som har starta selskap for å utvikle nye produkt veit at det er tøffe greier. Det er ingen lett sak å spå kven eller kva produkt som vert ein suksess,  men vert det ein suksess så verte Senseye eit nytt og spennande selskap i Sogn og Fjordane, og det håpar vi sjølvsagt.

Foto: David Bowen, Black Star Journal

I 2017 fekk Aksello inn 25 søknadar om midlar frå Kommunalt Næringsfond. 19 av desse fekk løyva midlar til prosjekta sine, og ein av dei heldige var Vesle Kinn.

Vesle Kinn er ein ølkafé som vart opna i 2017 og er eit samarbeid mellom Kinn Bryggeri og Lille Marked. På kort tid har den blitt eit trekkplaster i Strandgata i Florø, og på Facebook vert Vesle Kinn rata med 5 stjerner basert på 115 omtaler.  Allereie etter litt over 1 år i drift har Vesle Kinn skapt 1,5-2 årsverk fordelt på 8 tilsette.

Lokalet som Vesle Kinn held til i er det same som Kinn Bryggeri starta sitt eventyr i i 2009. Etter kvart som salsvolumet auka, måtte dei flytte inn i eit større lokale. Det gamle lokalet vart nytta til eksperimentering av nye ølsortar og det vart fundert på kva ein kunne gjere for å nytte heile potensiale til lokalet. Etter ein samtale mellom Espen Lothe frå Kinn Bryggeri og Eirik Villand frå Lille Marked, kom dei fram til at dei ville starte ein bar med fokus på Kinn øl.

I følgje dagleg leiar Eirik Villand var målet med Vesle Kinn å fokusere på kvalitet, eit lokale som skil seg ut frå andre uteplassar i Florø ved å ha eit urbant preg på interiøret og ved å arrangere ulike temakvelder som er attraktive for målgruppa på 25 år og oppover.

– Vi hadde eit ynskje om å tiltrekkje oss eit anna publikum enn dei andre uteplassane i Florø. Dei som tidlegare kanskje ikkje har funne sin plass ute på byen, fortel Villand.

Foto: Tarjei Langeland

Vesle Kinn har mottatt 150.000 kr frå Kommunalt Næringsfond på det grunnlag at dei hadde eit nytt konsept som ikkje eksisterte i Florø frå før. Dei hadde ikkje eit ynskje om å konkurrere med dei eksisterande tilboda, men heller komplettere desse, og i samarbeid vere med på å skape eit levande Florø sentrum. Det at Vesle Kinn har valt å stengje kl. 24.00 fredag og laurdag, kan auke pågangen til dei andre uteplassane i Florø etter stengetid, spesielt Hjørnevikbua som ligg rett over gata og held open til kl. 02.00. Arrangement som «bli kjend-kveld på Vesle Kinn» kan bidra til at det blir meir attraktivt for tilflyttarar, heimflyttarar, men og innbyggjarar.

Foto: Jannicke Skorpeide

Det at viktige aktørar som Kinn Bryggeri og Lille Marknad inngjekk eit samarbeid for å skape eit konsept som ikkje eksisterte i Florø frå før, talte positivt for ein stønad til Kommunalt Næringsfond. Mykje kan skapast av å samarbeide med andre aktørar for å gi eit best mogleg tilbod som aukar trivselen og attraktiviteten i kommunen, utan å konkurrere ut eksisterande tilbod.

Stønaden frå Kommunalt Næringsfond var avgjerande for oss fordi det gjorde det lettare å skaffe nok finansiering frå banken til å starte, utan at vi sjølve måtte ta opp alt i lån og ta pant i privat eigedom, seier Villand.

Etter sitt første driftsår kan Vesle Kinn vise til eit lite overskot. Det er fortsatt positive utsikter for bedrifta og det blir stadig vekk diskutert nye ting som kan leggast til konseptet Vesle Kinn. Vi er spente på kva framtida bringer og ynskjer dei lykke til vidare.

Ynskjer du å søkje Kommunalt Næringsfond?

Det er fortsatt midlar igjen frå Kommunalt Næringsfond og du kan søke gjennom  www.regionalforvaltning.no.

Ta kontakt med rådgjevar Trine Vederhus, på trine@aksello.no om du har spørsmål og ynskjer meir informasjon.