Gründersamling 11. april!

Aksello ynskjer alle interesserte velkommen til spennande gründersamling i våre lokaler i Magnus Thingnesgate 1, 4. etasje, onsdag 11. april kl. 18:00 – 21:00. Gjer oppmerksam på at samlinga er flytta frå torsdag 12. april til onsdag 11. april.

Mål for kvelden er å bidra til inspirasjon, motivasjon og nettverksbygging blant gründerar og idéskaparar i vår region.

På programmet har vi:

LocalHost / Lefdal Mine

Sindre Kvalheim er ein av gründerane bak selskapet LocalHost AS frå Måløy, eit leiande selskap innan datarelaterte tenester med primærområda drift og konsulenttenester. Han er og eit av dei kloke hovuda bak Lefdal Mine, “Europa sitt grønnaste datalagringssenter”. I 2015 var Sindre kåra til “Norges enestående unge person” og i 2016 var han ein av 20 kandidatar som vart nominert i den internasjonale kåringa “Ten Outstanding Young Persons”. Vi er glad for at Sindre kjem for å dele sine erfaringar som gründer med oss!

Villa Åmot

Steinar Sørli er ein av gründerane bak Villa Åmot i Bygstad, som er ein del av “de historiske hotell og spisesteder”, “Historic hotels of Europe” og “Norsk kulturarv”. Garden kombinerer luksuriøse rammer med landleg idyll og har skapt ei nasjonal scene for kulturopplevingar i verdsklasse. Steinar skal fortelje om sine opplevingar som gründer i reiselivsbransjen. Vi gler oss!

Askvoll Sjømat og Delikatesser

Askvoll Sjømat & Delikatesser er lokalisert på gamlekaia i Askvoll. I eit koseleg restaurert hus finn du kvalitetsrik, handlaga og ekte mat som du kan handle over disk, eller bestille som catering. I 2013 kom dei på andre plass i kåringa “Årets Gründer i Sogn og Fjordane”, og same året vart dei kåra til “Askvolls beste ambassadør”. I tillegg til å servere tapas til samlinga, vil dei fortelje historia bak delikatessebedrifta si og dele sine erfaringr. Dette vert spennande!

Næringsstiftinga i Sogn og Fjordane

Sparebanken Vest si allmennyttige verksemd har sett av tre millionar kroner til ei næringsstifting i Sogn og Fjordane. Midlane frå stiftinga skal i fyrste rekkje gå til gode næringsidéar i ei tidleg prosjektfase. Vi får vite meir om kva som skal til for å søkje midlar frå stiftinga og korleis ein går fram.

Etter presentasjonane vil det bli lett servering og tid for mingling og prat.

Samlinga er gratis og open for alle – og du kan melde deg på her!

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Trine Vederhus, tlf 94816624 eller trine@aksello.no

Frukostsamling 5. april!

Aksello ynskjer alle velkommen til ny Frukostsamling den 5. april. Frukost og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30; og innlegg frå kl. 08.00 til 09.00.

Tema for samlinga er Kinn kommune og vi kjem med fleire detaljer på Facebook når vi nærmar oss frukostmøte, så følg med her. 

Samlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Kom og høyr, diskuter og treff gamle og nye kjende!

 

Knalltall frå Siva sine inkubatorar og næringshagar

Stadig fleire norske bedrifter får hjelp av Siva, melder Siva i ei pressemelding. Talet på nye bedrifter som vert tatt inn næringshagar og inkubatorar støtta av Siva har auka kraftig viser ferske tall for 2017.

Siva sitt inkubasjons- og næringshageprogram gir bedriftene tilgang til kunnskap, kompetanse og eit nasjonalt nettverk. 40 næringshagar og 35 inkubatorar over heile landet drifter programmet, og i Sogn og Fjordane er Aksello, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane, Gulen og Masfjorden Næringshage, Gulen og Masfjorden Utvikling, Sognefjorden Næringshage, Nordfjordeid Næringshage og Stryn Næringshage ein viktig del av dette nettverket. Sjå Siva-effekten i Sogn og Fjordane her.

8,6 mrd. i verdiskaping 

På landsbasis er 3.600 bedrifter knytt til Siva sine inkubatorar og næringshagar, noko som er ei auke på 11% frå 2016.

Bedriftene genererer 8,6 milliardar i verdiskaping kvart år. Analysane fortel også at bedrifter som er ein del av Siva sin innovasjonsinfrastruktur presterer betre enn andre.

I 2017 vart heile 949 nye bedrifter tatt opp i inkubasjonsprogrammet og 529 nye bedrifter i næringshageprogrammet.

– Siva sitt samfunnsoppdrag handlar om å utløyse næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmiljø i heile Norge. Vi er nøgde med at så mange bedrifter får hjelp av Siva sine inkubatorar og næringshagar, seier innovasjonsdirektør for Siva Kjerstin Spjøtvoll.

Les heile pressemeldinga frå Siva her 

Innovasjonsdirektør for Siva Kjerstin Spjøtvoll.

Auka verdiskaping i fylket

– Tala frå Siva viser at det samla tilbodet som vi gir til gründerarar og etablert næringsliv har ein klar effekt, seier Vanja Viken, inkubatorleiar for Aksello.

I 2017 var 22 nyskapande bedrifter med i inkubatorprogrammet hos Aksello, og 8 av desse var nye bedriftsopptak. Gjennom inkubatorprogrammet får selskapa tilgang til eit innovativt miljø med støtte til prosjektleiing, forretningsutvikling, tilgang til nettverk, finansiering og andre verkemiddel.

– Vi opplev eit aukande behov for bistand både hos nye gründerar og etablerte bedrifter for utvikling av innovative produkt og tenester. For å møtte det veksande behovet inngjekk vi i fjor ei samarbeidsavtale med Kunnskapsparken Sogn og Fjordane for sikre eit heilskapleg tilbod på inkubasjon i fylket. Dette styrkjer den samla kompetansen vår og det regionale innovasjonsmiljøet som skal løfte fram gründerar og nyskapande bedrifter for auka verdiskaping i fylket vårt, seier Viken.

Les meir om samarbeidet til Aksello og Kunnskapsparken her

Inkubatorleiarane Vanja Viken frå Aksello og Roger Ulvestad frå Kunnskapsparken.

Kort om Siva

Siva fyller 50 år i 2018 og har gjennom alle sine år bygd opp ein nasjonal infrastruktur med internasjonalt etterspurt kompetanse.
I budsjettavtala for 2018 har Siva fått fornya tillit med 115 millionar i auka bevillingar. Desse skal mellom anna verte brukt til å styrke inkubasjons- og næringshageprogrammet.

Siva sitt Inkubasjonsprogram er retta mot oppstartsbedrifter i tidleg fase. Tenester som vert gitt er til dømes forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering. Bedriftene får tilgang til relevante nettverk, finansiering og eit sterkt utviklingsmiljø. Siva har 35 inkubatorar i Norge som drifter programmet.

Næringshageprogrammet er retta mot meir etablerte bedrifter og har eit spesielt fokus på distrikta. Tenester som vert gitt er til dømes bedriftsrådgjeving, hjelp til utvikling av forretningsidéar og marknadsplanlegging. Det å kople bedriftene opp til relevante FoU-miljø, investeringsmiljø, samt offentleg verkemiddelapparat er også ein del av programmet. Siva har 40 næringshagar som drifter programmet

– Dette ynskje har eg hatt i to år

Ingvild Andersen seier at fylket vårt er verdsleiande når det kjem til mangfald og verdiskaping i næringslivet, men det er det mange som ikkje veit. Ho lærer stadig noko nytt om ting som skjer i fylket, og har lyst til å vite meir. No reiser ho på næringsturné for å bli betre kjend med næringslivet i Sogn og Fjordane. Første stopp er Aksello.

– Dette ynskje har eg faktisk hatt i to år. Sidan eg begynte i jobben min i Fylkeskommunen har eg hatt lyst til å reise på ein næringsturné for å bli betre kjend med næringslivet i Sogn og Fjordane, fortel Ingvild, rådgjevar for nærings- og kulturavdelinga til Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Ingvild er opphavleg frå Oslo, har ein mastergrad i Innovasjon og Entreprenørskap får NMBU, og har tidlegare jobba som butikksjef for Norrøna. Då ho bestemte seg for å flytte til Sogndal i Sogn og Fjordane var det først og fremst naturen som lokka.

– Å kunne kombinere naturopplevingar med jobb var noko eg verkeleg hadde lyst til, seier ho.

Saman med kjærasten hadde ho besøkt Sogndal sommar og vinter for å sykle og stå på ski. Dei var sikre på å treffe mange andre med same interesser om dei flytta dit. Alle dei relevante jobbmoglegheitene kom derimot som ei positiv overrasking.

Verdsleiande næringsliv                                                                     

Jobbmoglegheitane i Sogn og Fjordane er noko vi må snakke meir om. Alt for få kjenner til at fylket er verdsleiande på fleire område i næringslivet. Og dessutan vil du som tilsett i ei bedrift her få meir ansvar og meir fagleg tyngde raskare enn i ei tilsvarande stilling i byane, understrekar ho.

For ei veke har Ingvild bytta ut kontorplassen sin i Leikanger med kontorplass hos Aksello for å bli betre kjend med næringslivet på kysten.

– Eg møtte Pixelwerk for første gang i dag og blei imponert over omfanget av oppgåver dei kan løyse med sin softwareutvikling. Dei begynte for nokre få år tilbake som eit fullproduksjonsselskap innan digitale, interaktive medieløysingar, design og såkalla «augmentet reality», men har no fått auga opp for havbruksnæringa og utviklar skreddarsydde verktøy til store kundar i denne bransjen, fortel Ingvild.

Angrar ikkje eit sekund

I tillegg til Pixelwerk har ho også besøkt elevar på Flora Vidaregåande skule som har entreprenørskap som valfag, NHO Vestlandet, og Maritim Forening Sogn og Fjordane. Før ho reiser heim rekk ho også ein tur til Fjordbase og INC Gruppen, og innimellom besøka er ho her på huset for å bli betre kjend med Aksello sine inkubatorbedrifter og gode naboar.

– Eg angrar ikkje eit sekund på at eg tok denne turen, seier ho entusiastisk og legg til: 

Det er utruleg verdifullt å komme seg ut og møte samarbeidspartnarar og bedrifter personleg og lære meir om kva det offentlege kan bety for dei og korleis vi kan vere gode hjelparar. Etter kvart håper eg å få moglegheit til å reise andre stader i Sogn og Fjordane for å sjå alt det spennande som skjer innan næringslivet i regionen vår.

Fylkeskommunen på besøk hos Aksello
Ingvild har bytta ut kontorplassen sin i Leikanger med kontorplass hos Aksello denne veka. F.v Vanja Viken, Lone Bareksten, Ingvild Andersen, Trine Vederhus og Arne Olsen.

Driftig

Som rådgjevar i nærings- og kulturavdelinga i Sogn og Fjordane fylkeskommunen har Ingvild mellom anna ansvar for nettsida Driftig som har som føremål å samle tilbodet til gründerar i Sogn og Fjordane. Gjennom dette initiativet arbeider Fylkeskommunen tett saman med kommunane, næringsselskap, inkubatorane og Innovasjon Norge. Saman ynskjer vi å fange opp gode idéar og initiativ og vere gode hjelparar for gründerar og nyskaparar i fylket vårt.

,

Industri-fokus i Frukostmøtet 1. mars

Mens temperaurmålaren viste minus 10 i dei tidlege morgontimane på torsdag 1.mars, samla rundt 40 personar seg til frukost, kaffi og mingling i dei varme og nylig ommøblerte lokala våre. På programmet var presentasjonar frå verfts- og plassjef Arne Werge-Olsen frå Elkem Bremanger og Jonny Bjørnset frå Fjordpanel. I tillegg fortalde Audun Erik Sunde og Arne Olsen om planane for Offshore Northern Seas 2018 i Stavanger.

Arne Olsen var i det spøkefulle hjørnet når han inviterte sin nesten perfekte namnebror Arne Werge-Olsen frå hjørnesteinsbedrifta Elkem Bremanger. Werge-Olsen la merke til oppmøte av kvinner, og var stolt av å kunne fortelje at det i Elkem Bremanger no er 25 % kvinner i det som typisk har vore ei mannsdominert bransje. Eit vikitig poeng med tanke på arbeidsmiljø, heilheita, mangfoldet og utviklinga framover.

 

Status og mogligheiter i Elkem Bremanger

Med bare tre år i Svelgen er Werge-Olsen relativt ny i bedrifta, men bak seg har han 27 år frå Hydro. Han har gått gradene som kjemiingeniør, og no er leiing hans virke. Han viste ein film frå verftet, som synlegjorde dei store endringane dei har fått til den seinaste tida, med ny parkeringsplass, nye fasadar og garderobeanlegg og ei 350 lang «strandlinje» av naturstein, og han konstaterte at dei no har tatt verftet inn i 2018, og at dei har tenkt langsiktig i utforminga.

– Kvifor skal Elkem vere i Svelgen, spurte han retorisk, og svara:

Arne Werge-Olsen

– Eit utruleg godt miljø. Og 3000 millimeter nedbør, smilte han.

Verftet brukar kraft tilsvarande Ålesund, totalt 750 GWh, og har 200 tilsette med totalt 240 arbeidande på anlegget. Dei har greve ut fjorden slik at større båtar kan legge til og dei tar imot gjennomsnittleg ein båt for kvar verkedag. Sjølv om mesteparten av leveransane kjem sjøvegen, er og blir den største er utfordring tilkomsten via veg. Det er ein god del pendlare blant dei tilsette, og spesielt lærlingar. I tillegg kjem mange firma med utanlandske sjåførar, som ikkje er vandt med å krysse Magnhildskaret i vinterføre. Ei anna utfordring han traff fram er å få inn kompetanse på ingeniørsida.

– Vi får inn utruleg mange flinke og flotte lærlingar, men å få inn ingeniørar har vist seg å vere ei utfordring, understreka Werge-Olsen, og trakk spesielt fram elektro-, maskin- og automasjonsingeniørar.

 

Status og moglegheiter var tema for innlegget til Werge-Olsen, og det er store moglegheiter i det dei produserer. Blant anna nemnet han silgrain, som er eit høgreint silisium. Det er patentert og blir berre laga i Svelgen. Det er 3 gram silgrain frå Svelgen i kvar smarttelefon over heile verda. Det er ganske spesielt. Stoffet blir òg vidareforedla og brukt i solcellepanel, i batteri, og meir.

– The sky is the limit, sa Werge-Olsen på godt norsk, og påpeika at utviklinga er utruleg artig sjå, og svært viktig økonomisk. Det er grøn energi i fast form.

ONS 2018 – ein felles regional stand og Florø-teltet

27–30. august vert det arrangert Offshore Northern Seas (ONS) 2018 i Stavanger. ONS er ein global møteplass for internasjonale aktørar innanfor petroleum og for andre havroms-relaterte aktørar. Audun Erik Sunde, seniorrådgjevar i Sogn og Fjordane fylkeskommune, og også kjent oljekonsulent, fortalde om planane under årets ONS-veke i Stavanger.

I år samarbeider fylkeskommunane Sogn og Fjordane og Hordaland om ein felles regional stand på messeområdet, med eit ønske om å senke terskelen for mindre aktørar, som kanskje ikkje ønsker ein eigen stand. Det vil vere ei felles promotering av kompetansemiljøa, leverandørindustrien og andre institusjonar knytt til petroleum- og energiretta næringsliv i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dei som er interesserte kan finne meir info og melde seg til www.westernnorway.no

Arne Olsen fortalde om teltet som skal representere oljebyen Florø og oljeregionen Sogn og Fjordane under festivalen. Der vil Bistro To Kokker servere sjømatbuffet, og det vil vere musikkinnslag utover kvelden. Der vil det vere gode moglegheiter for å profilere og synleggjere bedrifta, og drive nettverking. For påmelding, prisar og anna informasjon kan ein kontakte Arne på e-post: arne@aksello.no

Fjordpanel – stort potensiale 

Sist ut var Jonny Bjørnset frå inkubatorbedrifta Fjord Panel AS, som er eit knoppskytingsprosjekt ut av bedriftene Fjorddesign i Lavik, Ortnevik Tre i Sogn og Florø-bedrifta Vestnes Norway. Dei har sikra seg rettigheitene på eit silikatmateriale og produserer paneler med ei ubrennbar kjerne. Det kan dekkast med forskjellige overflater og er både dekorative og brannsikra.

I januar var dei i Sverige og testa produktet. Det bestod alle testar av struktur og utslepp av farlege gassar. Dei har eit tett samarbeid med Brødrene AA, og Bjørnset kunne fortelje at panelet veg 300-500kg per kubikk, avhengig av bruksområde, medan stål til samanlikning veg 8000 kg. Det er med andre ord eit produkt som er høgst aktuelt i produksjon av maritime fartøy.

Dei er no i første fase og har i år starta med å levere ferdig produkt. Dei har budsjettert med å levere 9000 kvm i 2018, og har allereie nådd 3000 kvm. Produksjonen av materialet går føre i Torsby i Sverige, og gründeren håpar å etter kvart å flytte produksjon av skap, gulv, møblar og liknande til fylket vårt.

– Vi kan ikkje få produsert nok for å møte etterspørselen, poengterte Bjørnset, og avslutta under spørjerunda:

– Det er eit produkt som har mange bruksområder, men vi fokuserer på å ta det steg for steg.

 

Fritt ord

Under fritt ord grep Torleif Hjerman sjansen til å fortelje at Nærtenesten no har kurs kvar veke, året rundt, og at dei kunne levere spesialsydde løysingar for kursing til bedrifter om ønskeleg, det vere seg truckførarkurs, kursing i løftereiskap, kraner og så vidare. Han poengtere viktigheita av å bygge lokal kompetanse og sørge for utvikling ved hjelp av opplæring, og oppfordra dei som er interesserte til å finne informasjon om kurs og ta kontakt via nettsida deira.

 

Neste frukostmøte

Neste frukostmøte vert 5. april. Vi håpar å sjå dykk alle der og ver gjerne tidleg ute med å melde deg på. Om du ikkje allereie tek imot invitasjon og nyhendebrev frå oss, kan du melde deg på mottakarlista vår her.

,

– Idéen er ein ting, men du må forstå marknaden

Foto: Helle Frogner

Sødermann AS deltok på kurset “Frå idé til marknad” våren 2014 før bedrifta hadde fått sin første kunde og søkt støtte frå Innovasjon Norge. På den tida var dei berre ein tilsett, gründeren sjølv: Peter Sødermann. I dag er dei 19 tilsette på Nordfjordeid og jobbar med fleire spennande kundar innanfor kommunal sektor over heile landet.

Eg hadde aldri fått igjennom ein søknad hos Innovasjon Norge eller søkt støtte hos dei om eg ikkje hadde delteke på idé til marknad. Det var først i dialog med Innovasjon Norge at eg forstod kva moglegheiter dei hadde til å hjelpe meg, fortel Sødermann.

Sødermann AS tilbyr rådgjevingstenester, digitale produkt og verktøy til kommunal sektor, og er ein spin-off av eit prosjekt Sødermann gjennomførte som avdelingsleiar i helse- og sosialsektoren i Eid kommune.

Eg såg at vi jobba med mange gode idéar og tankar som kunne fungere andre stadar, og eg ville utforske korleis eg kunne gjere det og kva moglegheiter eg hadde for å få det til, seier han.

Innovasjon Norge Aksello

Gründer: Peter Sødermann. Foto: Helle Frogner

Frå idé til marknad

For å utforske idéen sin melde han seg inn i Næringshagen på Nordfjordeid og blei ein del av gründermiljøet der. Nordfjordeid Næringshage arbeider, på same måte som Aksello, for å hjelpe gründerar og etablerte bedrifter med å realisere nye idéar, produkt og tenester. Det var gjennom dette nettverket at han deltok på kurset i regi av Innovasjon Norge.

Etter kurset søkte eg om støtte og fekk innvilga etableringsstøtte frå Innovasjon Norge. Denne finansielle støtte gjorde det mogleg for meg å reise rundt for å bli betre kjend med marknaden som eg skulle jobbe i. Eg fekk ei større forståing av kven kunden min var, og sikra dei tre første kundane mine, forklarar Sødermann. 

Raskare vekst

Han peiker på kurset og støtta frå Innovasjon Norge som avgjerande for at selskapet hans har vakse så fort. I 2014 var han den einaste tilsette i Sødermann AS, og i dag er dei 19 tilsette med ulik bakgrunn frå kommunal og privat sektor.

Støtta frå Innovasjon Norge og Nordfjordeid Næringshage gjorde det mogleg for meg å vekse mykje fortare enn eg ville gjort på eigenhand. Idéen er ein ting, men du må forstå marknaden du jobbar i. Ein skapar ikkje gode idéar i eit vakuum, men er avhengig av kompetanse og kunnskap frå andre, fortel han.  

På kurset til Innovasjon Norge vart Sødermann også kjent med ordninga Innovasjonskontrakter (tidlegare IFU og OFU) der bedrifta utviklar nye produkt og løysingar i samarbeid med kunden.

– Dette er ein fin veg for mange gründerar å gå då ein får utvikle idéen sin saman med kunden. Det er då ein lærer mest, seier han.

Smarte råd

Han trur difor at det ikkje berre er ferske gründerar som vil ha nytte av kurset idé til marknad, men at det passer godt for etablerte bedrifter som vil skape noko nytt og utforske nye marknader.

Mange bedrifter der ute har gode idéar som dei ikkje har tid eller pengar til å realisere. På kurset blir dei kjend med mange verkemiddel som vil vere nyttig for dei i næringslivet. Det er også lettare for etablert bedrifter og skyte knopar enn ei som startar heilt frå botn, så eg tenkjer at det vil ville vere smart av dei å delta.

– Av det du har lært så langt – kva er det beste rådet du kan gje til andre gründerar og etablerte bedrifter?

Gå ut og snakk med kunden! Det einaste som hjelper er å prate med kunden. Og den ideelle kunden er ikkje den som seier nei eller ja, men den som seier nja! Det er den kunden som gir deg ei større forståing, utfordrar deg og idéen din, som gjer deg betre. Slike kundar er det kjempegøy å jobbe med, avsluttar Sødermann.

Kurs: Frå Idé til marknad hos Aksello 20. mars

Men før du snakkar med kunden din: bli med på “Frå idé til marknad” for å bli betre kjend med støtteapparatet og Innovasjon Norge, og få ei innføring i korleis du kan forstå marknaden og kunden din betre. Kurset er gratis og arrangerast av Innovasjon Norge Sogn og Fjordane hos Aksello 20.mars kl. 11-14, Magnus Thingnes gate 1, Florø.

,

Kom til oss i Vågen under ONS 27.-29. august!

Offshore Northern Seas 2018 er ein viktig møteplass for petroleums- og andre havroms-relaterte aktørar. Vi i Aksello vil også i år legge til rette for ein spanande arena i Vågen, for nettverksbygging på ettermiddag/kveldstid. Når du ynsker å samle leverandørar, kundar, media og andre samarbeidspartar, bør du tenkje på Florø-paviljongen.

Aksello vil med dette invitere deg til å nytte desse lokalitetane.

Vi tilbyr: 

 • Sentral plassering i Vågen med alt som skjer der
 • 108 m2 telt med eige kjøkken
 • 55 m2 hage utanfor teltet, med bord, planter, parasollar etc.
 • Gode moglegheiter for synleggjering/profilering
 • Bistro To Kokker er på plass med førsteklasses sjømatbuffet
 • Musikk som bidrar til god stemning utover kvelden.

Store, lokale verksemder har allereie meldt sin ankomst. Høyrest dette interessant ut også for deg og di bedrift? For påmelding, prisar etc. kontakt: arne@aksello.no

VELKOMMEN!

Nye moglegheiter i Vest

Foto: Øyvind Østrem frå Høgskulen på Vestlandet.

Det var ein kjempegod start på årets frukostmøter med eit fullsatt lokale hos Aksello i dag. Vi måtte i forkant stengje påmeldinga til arrangementet då det vart fullbooka, og det er utruleg kjekt for oss å sjå at det er stor interesse for å vere med på frukostsamlinga vår. Det var trainee Trine Vederhus som leia frukostmøte i dag. Ho gav alle ein morgonboost med litt humor og oppvarming før dagens innlegg. Vi håpar også at det gjennomgåande tema for programmet: “nye moglegheiter” var med å gi alle ein god start på dagen sin her hos oss. Eit betre tema kan ein vel neppe begynne med når eit nytt år og nye moglegheiter ligg framfor oss.

Høgskulen på Vestlandet v/Øyvind Østrem

Øyvind Østrem frå Høgskulen på Vestlandet starta dagens innlegg med å informere om den nye studieretninga havteknologi der studentane kan velje å spesialisere seg i tradisjonell undervassteknologi eller havbruksteknologi. No når den nye linja er på plass har dei fullt fokus på å rekruttere nye studentar til dette studiet, og til Allmenn Maskin-studiet, gjennom prosjektet RekrutterING Sogn og Fjordane. Fleire og fleire vel utdanning som dei veit vil sikre dei ein jobb, og gjennom å samarbeide tett med næringslivet ynskjer dei å få ungdommen ut i relevante traineestillingar og sommarjobbar som vil auke sjansen deira for å lande draumejobben etter endt utdanning. Her har mellom anna Framtidsfylket vist veg med traineeprogrammet sitt, og Gro Rukan, avtroppande dagleg leiar for Framtidsfylket, er ein del av teamet som skal rekruttere ungdommen til Sogn og Fjordane og Høgskulen på Vestlandet.

 

Frukostsamling Aksello

 

INC Gruppen v/Roald Førde  

Roald Førde frå INC Gruppen snakka om moglegheiter i det nye arealet vest på basen. Utviklinga hos dei er drive av det grøne skiftet og dei ynskjer å byggje vidare på den kompetansen og ressursane som dei har in-house frå Havlandet Marin Yngel, Havlandet Forskningslaboratorium og andre bedrifter i Gruppen. Det nye prosjektet INC planlegg er eit landbasert oppdrettsanlegg og eit hydrogenanlegg der dei ser moglegheiter for synergiar mellom dei to. Prosjektet vert kalla Green Atlantic Salmon, og Førde illustrerte korleis anlegget og testmodellen kan sjå ut. Ein viktig premiss for det nye prosjektet er det faktum at Florø-området inneheld så og seie alt som trengs i verdikjeden for fiskeoppdrett.

 

Frukostsamling Aksello

                                            

Innovasjon Norge Sogn og Fjordane v/ Kristine Kopperud Timberlid

Samanslåingar er for tida eit heitt tema, og den nye avdelingsleiaren for Innovasjon Norge Sogn og Fjordane, Kristine Kopperud Timberlid, var til stades for å fortelje om Innovasjon Norge og samanslåinga av Hordaland og Sogn og Fjordane til Innovasjon Norge Vestlandet. Vidare snakka ho om endringar og trendar som skjer i kjølvatnet av industri 4.0, den digitale revolusjonen, der digitalisering er eit svært viktige satsingsområde for Innovasjon Norge. Timberlid oppmuntra til at ein ikkje må la seg skremme av desse endringane, men gripe moglegheitene som dei er med på å skape.

Avslutningsvis oppfordra ho dei frammøtte til å delta på dei kursa som Innovasjon Norge arrangerer for gründerar og etablerte bedrifter. Frå idé til marknad som arrangerast hos Aksello den 20. mars, og kurs i styreutvikling, innovasjonsleiing og samfunnssansvar med samling i Loen 27.-28.februar og Førde 9.-11.april. 

 

Ordet Fritt

Frukostsamlinga vart som vanleg runda av med ordet fritt.

Gro Rukan introduserte Linda Hovland som no tek over stafettpinnen som dagleg leiar i Framtidsfylket etter Gro. Karrieremessa som dei arrangerer er ein fantastisk arena for å vise fram alle dei spennande moglegheitene som finst i fylket vårt, og dei oppfordra næringslivet til å melde seg på karrieremessa i Bergen 13. februar.

Neste frukostmøte

Neste frukostmøte vert 1. mars. Vi håpar å sjå dykk alle der og ver gjerne tidleg ute med å melde deg på. Om du ikkje allereie mottek invitasjon og nyhendebrev frå oss, så kan du melde deg på mottakarlista vår her.  

Frukostsamling 1. februar

Aksello ynskjer velkommen til frukostsamling torsdag 1.februar. Frukost og kaffi vert servert som vanleg frå kl. 07.30; innlegg frå kl.08.00-09.00.

Vi startar vårt første frukostmøte i 2018 med eit spennande og innhaldsrikt program.

Høgskulen på Vestlandet kjem for å orientere om det nye studietilbodet, havteknologi og diskutere korleis dei skal rekruttere studentar. Roald Førde frå INC Invest skal snakke om det nye prosjektet Green Atlantic Salmon, og vi får besøk av den nye avdelingsleiaren, Kristine Kopperud Timberlid, i Innovasjon Norge Sogn og Fjordane. Ho skal fortelje om satsingsområde i 2018 og omorganisering i Innovasjon Norge.

Program:  

 • Aksello v/Lone Bareksten
 • Høgskulen på Vestlandet v/Øyvind Østrem
 • Green Atlantic Salmon v/Roald Førde INC Invest
 • Innovasjon Norge v/Kristine Kopperud Timberlid
 • Ordet fritt

Samlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Kom og høyr, diskuter og utvid din horisont!

Innovasjon Norge v/Kristine Kopperud Timberlid er igjen i Florø etter frukostmøtet. Om nokon ynskjer separat møte med ho, så gje melding til trine@aksello.no.

 

Startar på nytt som Kinn Hage og Trepleie

Same veka som dei slo selskapet sitt Grønne Fingre konkurs bestemte Aud Norunn og Jan Tore Vig seg for å satse på nytt. No er dei tilbake igjen i idélaben til Aksello for å jobbe vidare med sitt nye selskap Kinn Hage og Trepleie.

– Vi er nok meir uredde no enn før. No er det viktigare for oss å overleve i jobben heller enn å vinne anboda uansett pris, fortel Aud Norunn.

Ho snakkar om dei store skilnadane ho opplever som gründer før og etter konkurs.

Når du har ditt eige selskap blir det jo som eit barn for deg. Du gløymer deg sjølv og har fullt fokus på at bedrifta skal overleve, men du må jo sjølv overleve for at bedrifta skal klare seg, slår ho fast.

Grønne Fingre

Det er åtte år sidan ho først kom inn dørene til Aksello for å få hjelp med det nyoppstarta selskapet hennar Grønne Fingre.

– Eg visste at eg ville drive for meg sjølv og starta utan å vite så mykje om korleis eg skulle drive mitt eige selskap. Eg var fagleg sterk i mitt eige felt, men trong hjelp i oppstarten. Det var godt å komme hit å kunne spørje om råd, minnast Aud Norunn som er utdanna gartnar, anleggsgartnar, aborist og hagedesigner.

Gjennom nettverket til Aksello deltok ho på Kvinnovasjon-programmet til Siva for kvinnelege entreprenørar.

– Der fekk eg hjelp med å leggje ein strategi for selskapet. Kurset hadde også veldig fokus på kor viktig det var å vekse, noko vi også gjorde, men problemet var at vi vaks altfor fort.

Rask vekst og stort fall   

På få år bevega selskapet seg vekk frå den private marknaden med fleire større oppdrag innanfor den offentlige marknaden. På det meste hadde selskapet 11 tilsette og ei omsetting på 6,8 millioner kroner i 2016. I 2017 snudde kurva grunna hard konkurranse på den offentlege marknaden.

– Vi klarte ikkje konkurrere mot utanlandske aktørar som pressa prisane så lågt at vi tapte mot dei på dei fleste av anboda, forklarer Jan Tore.

Endringane krevde at dei måtte omstille seg, noko dei hadde klart ein gong før. Dei begynte mellom anna å ta oppdrag i nabofylket, Hordaland, for å overleve. Ei stund såg den negative utviklinga ut til å snu, men utfordringa blei for stor.

– Vi var nære ved å ro det i hamn, men klarte ikkje omstille oss raskt nok til å komme oss inn igjen i den private marknaden. Når høgsesongen for 2017 var over såg vi at vi ikkje hadde økonomisk kapasitet til å klare oss gjennom vinteren og lavsesongen, utdjupar han.

– Det sat langt inne å legge ned selskapet, men når vi såg på den harde fakta hadde vi ikkje noko anna val, legg Aud Norunn til.

I oktober slo dei selskapet konkurs, men det tok ikkje lange tida før dei bestemte seg for å prøve på nytt. Det var mellom anna ein ny avtale og støtte frå nokon som hadde trua på dei som gav dei motivasjonen til å prøve igjen.

Ny start

– Vi innsåg at sjølv om det var for seint for Grønne Fingre å komme tilbake igjen på den private marknaden, så såg vi ein moglegheit for eit nytt selskap, fortel Aud Norunn.

I staden for å gje opp på første forsøk bestemte dei seg for å plukke opp igjen trådane og telefonrøret for å fortelje tidlegare kundar om at dei var i gang igjen.

Mange visste at Grønne Fingre var slått konkurs, men ikkje at vi hadde starta på nytt med nytt selskap. Så det var viktig for oss å opprette kontakt med kundane våre igjen. Mange av dei var utruleg glade for å høyre at vi var i gong igjen då dei har gode erfaringar frå arbeidet vi har gjort for dei, fortel ekteparet.

Dette gjorde til at dei kunne vidareføre noko av oppdraga dei har hatt som Grønne Fingre over til Kinn Hage og Trepleie, mellom anna for Statens Naturoppsyn og vernområde i Ålfoten. I tillegg held dei på med eit større prosjekt for Eid kommune. Tenestane dei tilbyr er mykje det same som før, men dei vil no ha ein god balanse mellom den private og den offentlege marknaden.

– Vi kan hjelpe til med både private hage og utemiljø, samt offentlege parkmiljø. Vi vil også fortsette å bruke den spesialkompetansen som vi har på trepleie og leikeanlegg, seier Aud Norunn.

Bedrifta har tre tilsette og tek oppdrag i heile Sogn og Fjordane og deler av Hordaland, men dei har ingen planar om å vekse seg store med det første.

Liten og lykkeleg

– Mykje av det viktige arbeidet som vi no har framfor oss, vil vi gjere her hos Aksello. Her vil vi legge nye strategier og mellom anna få hjelp til å lage eit arbeidsreglement. Vi har lært på den harde måten at dette er det viktig å ha med seg frå starten av, sjølv om ein er få. Då vi stod midt i omstillinga, hadde eg ingen verktøy eg kunne bruke for å ta dei vanskelege avgjerda, så no tek vi med oss all lærdommen vidare, seier Aud Norunn.

Det som er viktig for oss no er å ta lærdom av den tøffe tida. No skal vi vere liten og lykkelig til vi har bygd opp nok kapital og ein solid nok grunnstamme til å vekse vidare på, avsluttar Jan Tore med eit smil.

 

Interessert i meir gründernytt frå Aksello? 

Meld deg på nyhendebrevet vårt og motta siste nytt frå oss direkte i din innboks.