Aksello inviterer til ny Frukostsamling torsdag den 4. april. Frukost blir som vanleg servert frå kl. 07.30, og presentasjonar blir frå kl. 08.00 til 09.00.

Vi kan by på følgjande program:

  • Inkubatorbedrifta Norwegian Seaweed Production mot gjennombrudd v/Svein Vindenes
  • Ungdomsbedrifta Afrinvest førebur seg til NM v/Julian Udberg-Helle m.fl.
  • Hjelpemiddelsentralen (NAV) lettar bedriftenes rekrutteringsutfordringar v/Heidi P. Sårheim
  • Teknoløftet v/Øyvind Heimset Larsen, Vestlandsforskning
  • I tillegg blir det små snuttar med info om Nor Shipping, nytilsett i Aksello og anna

Frukostsamlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Innovasjon Norge vil være til stades på Frukostsamlinga med Egil Henning Ytrøy. Han vil også være tilgjengeleg for møter i etterkant. Om du vil ha eit separat møte med han, så send ei melding til arne@aksello.no.

VELKOMMEN TIL FRUKOSTSAMLING!

Vi har fått eit nytt tilskot til temaet vårt og 1. april begynner Frode Nybø som forretningsutviklar hos Aksello.

Han har dei siste fem åra jobba som prosjektleiar for Helse Vest – IKT sine regionale prosjekt i region Vest og ser fram til å bli ein del av Aksello sitt nyskapande miljø.

– Det skal bli stas å bidra til vekst langs kysten og i fylket elles. Eg gler meg til å hjelpe verksemder med å lykkast med sine prosjekt, fortel han.

Som forretningsutviklar hos Aksello skal Frode ha tett oppfølging av inkubatorbedriftene og rettleie dei gjennom heile prosessen frå forretningsidé til marknad.

– Frode har eit brennande engasjement for nyskaping og ein solid bakgrunn i prosjektleiing. Han er ein dyktig teambyggjar og har god erfaring med tidleg pilotering og testing som er viktige suksessfaktorar for prosjekt i utvikling. Vi trur han vil vere ein veldig bra match for våre inkubatorbedrifter, og bidra til at dei når sine mål raskare, seier dagleg leiar Lone Bareksten.

Frode har ein master i informasjonsteknologi frå Queensland University of Technology i Australia og ein master i prosjektleiing frå BI. Han har ellers hatt ulike roller i Finansdepartementet og konsulentfirmaet CapGemini, inkludert prosjektleiar og konsulent. Frode var også ein av totalt 32 i heile landet som blei plukka ut til NFF UEFA-A lisens 2018/19, og mange kjenner han nok som den nye trenaren for Florø Fotball.

– Ja, det er jo veldig mange som vil prate med meg om fotball, men eg håper det vil vere heilt andre ting som er i fokus hos Aksello når folk kjem innom for å snakke med meg, smiler han.  

Frode vil jobbe fulltid som forretningsutviklar utanfor sesong, og 70% når fotballsesongen begynner for fullt.

Team Aksello: Frå venstre seniorrådgjevar Arne Olsen, inkubatorleiar Vanja Viken, dagleg leiar Lone Bareksten, forretningsutviklar Frode Nybø og rådgjevar Heidi Felle.

Har du ein idé eller eit prosjekt som du vil realisere

Vi står klare til å hjelpe deg med etablering og utvikling av eiga bedrift og innovasjon i etablert næringsliv.

Kontakt oss

Den 28. februar møtte eit 40-tals havbruksaktørar frå heile fylket til møte hos Aksello. Det følgjande er eit kort referat og ei lita oppdatering.

På agendaen stod Høgskulen på Vestlandet si havbrukssatsing, Fagskulen sine tilbod, status for det nye Måløy Marine Ressurssenter samt Aksello sitt Havbruksprosjekt.

Høgskulen var representert både ved Øyvind Østrem frå det lokale havteknologistudiet og Mohn-senteret i Bergen. Øyvind orienterte om Høgskulen si utviding frå reint petroleumsstudium (subsea/undervannsteknologi) til det nye havteknologi-studiet. Der kan studentane velje undervegs om dei vil fokusere på olje eller akvakultur (eller noko i mellom). Oppdrettsnæringa sette pris på at det blir fleire studieplassar innan havbruk, men understrekte at dette er eit teknologi-studium, og at teknologane ikkje må gløyme biologien.

Mohn-senteret, eit underbruk av Høgskulen, orienterte om KABIS-prosjektet (Kapasitetsløft for Berekraftig og Innovativ Sjømatproduksjon). Med tunge partnarar i næringa vil dei forsterke og målrette havbruksorientert forsking og høgare utdanning på Vestlandet, med særleg vekt på miljøvenlege oppdrettssystem. Førebels har dei fokus på Hordaland, men det vil være naturleg at dei også inkluderer Sogn og Fjordane i framtida.

Fagskulen ved Reidar Grønli kunne fortelje at dei no jobba mykje tettare med Høgskulen, og at studentane kan gå saumlaust frå Fagskulen og inn i havteknologistudiet.

Måløy Marine Ressurssenter (MMR) ved dagleg leiar Roger Bergset ga ein status på etableringa av senteret. Prosjektet er monaleg redusert sidan dei opprinnelege planane, men eigenkapitalen er no meir eller mindre i boks. Dei jobbar no med rekruttering av personell og den fysiske etableringa av senteret. Samarbeidsavtalar er også viktige, og dei legg mykje vekt på å bli kjent blant internasjonale partnarar. MMR ønsker velkommen lokale aktørar som brukarar av senteret, og spesielt når MMR om få år blir ein godkjent forskingsinstitusjon.

Til slutt var temaet det nye Havbruksprosjektet i regi av Aksello. Arne Olsen ga ein statusrapport, og orienterte m.a. om løyvingane frå Flora kommune, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune, som gjer at forprosjektet no kan starte. Mest kritisk no er rekruttering av prosjektleiar, der Aksello er i dialog med ein god søkarar. Det vart understreka av møtedeltakarane at kvaliteten på prosjektleiaren ville bli viktig, med god kompetanse og godt nettverk i næringa. Forprosjektet vil konkretisere dei tema som prosjektet skal fokusere på, og allereie i møtet kom det opp eitt: rekruttering til næringa. Dette er i dag ei utfordring, og noko som aktørane i næringa kan løyse betre i lag enn kvar for seg.

I møtet vart det satt ned ei prosjektgruppe som skal støtte prosjektleiaren. Gruppa har representantar frå oppdrettarane, lakseeksportørane, leverandørindustrien, fylkeskommunen og Høgskulen.

Oppdatering:

  • Etter møtet har det kome mange fleire forslag til tema som forprosjektet må ta inn: fellesprosjekt innan lukka oppdrett, samfunnsrekneskap for næringa, kompetansesenter for landbaserte anlegg o.a.
  • Rekruttering av prosjektleiar vil ta litt tid. Kandidaten vi hadde i kikkerten har valt å ikkje byte jobb. Aksello vil truleg lyse ut på nytt. Om nokon er interessert sjølv eller har forslag til kandidatar, er det berre å ta kontakt med lone@aksello.no.

Godt og variert program på dagens frukostsamling med fleire engasjerande presentasjonar der vi fekk bli betre kjend med høvesvis Saga Fjordbase og Innvandrarsenteret sine visjonar for framtida, Haptiq tok oss med inn i Mixed Reality si fascinerande verd, og Innovasjon Norge gav oss eit innblikk i kva prioriteringar dei har i 2019.

Sjå live-streaming frå frukostmøtet her

Saga Fjordbase: Baseoperatøren bur seg på nye oppdrag v/Erlend Toftesund

Erlend Toftesund, administrerande direktør ved Saga Fjordbase, heldt første innlegg. Han presenterte basen sitt plankart for framtida og korleis dei ser for seg næringsutvikling på basen.

Med over 550 tilsette og 60 ulike bedrifter jobbar dei saman med mange ulike aktørar for å skape nye moglegheiter på basen, mellom anna saman med Neptun, Equinor og Shell. På kartet peika han ut fleire spennande prosjekt innan hydrogen, biogass og havbruk, slik som Havlandet RAS-pilot på land, for å nemne nokre. Han var også innom unytta potensiale av marine lager.

– Vi er opptatt av å skape nye verdiar, gripe moglegheiter og leggje til rette for vekst saman med våre samarbeidspartnarar.

Slik ynskjer dei å halde fram med å lokke til seg fleire og store aktørar som PGS, noko dei lykkast med takke vere skreddarsydde løysingar. Ein viktig eigenskap som dei vil ta med seg vidare inn i den framtidige planlegginga.

Frukostsamling | Aksello
Saga Fjordbase v/Erlend Toftesund

Innvandrarsenteret i Florø: Kva gjer dei og kva betyr dei for lokalsamfunnet? v/Cecilie Udberg-Helle

Etter at asylmottaket vart lagt ned i fjor var det behov for å tenkje nytt om kva Innvandrarsenteret i Florø skulle vere i framtida, og på frukostmøte i dag var Cecilie Udberg-Helle til stades for å fortelje meir om det. Innvandrarsenteret har i dag 150 elevar og tre avdelingar, der asylmottaket er blitt erstatta av ei utvikling- og forskingsavdeling.

Senteret har gode skotsmål, 79% prosent av innvandrarane går ut i jobb eller vidare utdanning, og dei gjer det godt på integrering. Innvandrarsenteret har mentorstatus både nasjonalt og internasjonalt, og nyleg vart dei mentorkommune for São Paolo i Brasil.

Intensjonen til det framtidige Internasjonale Kinn Innvandrarsenter er å vere ein inspirator på integreringsfeltet. Dei vil byggje opp ein kunnskapsbasert integreringsplattform som går over fleire år, heller enn eit toårig introduksjonskurs, for å sikre at flest mogleg kjem seg ut i meiningsfylt arbeid. Her oppfordra Cecilie næringslivet om å komme på bana, og å ta i bruk dei ressursane som våre nye medborgarar kan tilby.

For integrering er ein tovegsprosess. Vi er heilt avhengige av lokalsamfunnet for å få dette til, avslutta ho og minna om Florøkonferansen 2019 10.-11. april.

Frukostsamling | Aksello

Haptiq AS: Spennande Florø-bedrift med sterk vekst v/Ståle Lund-Andersen

Neste på programmet var Haptiq, ei lokal bedrift som boltrar seg på verdsscena innan Mixed og Augmented reality. Dagleg leiar Ståle Lund-Andersen presenterte bedrifta, som hadde sin start her hos Aksello då han og Chester Laquian tok sats i fjor. Den gongen var dei tre, og i dag er dei totalt 17 tilsette med kontor i Florø,Oslo og Manila.

Ståle tok oss med på ei digital tidsreise frå den første nettsida sin spede start i 1990 til dagens teknologi der vi kan spele 3D spel på mobiltelefonen. Dette har opna opp nye jobbmoglegheiter ikkje berre innan gaming, men også ute i næringslivet der Haptiq står bak fleire imponerande prosjekt det siste året innan mange forskjellige bransjar.

– Vi vil ikkje snevre inn endå og går vidt ut for å finne dei bransjane det er mest guff i, understreka han.

Haptiq arbeider mellom anna med eit prosjekt for Sjukehusetaten der dei byggjer sjukeheim i Virtual Reality slik at sjukepleiarar kan teste ut utforminga av sin framtidige arbeidsplass. Slik kan ein gjere nødvendige endringar før bygging. Eit anna spennande prosjekt dei held på med er å «vekke opp» avdøde norske og historiske kjendisar og gi dei nytt liv i Oslo sine gater.

Det skal bli interessant å følgje med på kva Haptiq fyller arbeidsdagane sine med framover, og vi følgjer spent med.

Frukostsamling | Aksello
Haptiq v/Ståle Lund-Andersen

Innovasjon Norge: Prioriteringar i 2019 v/Kristine Kopperud Timberlid

Kristine Kopperud Timberlid frå Innovasjon Norge Vestland, avdeling Sogndal, avrunda dagens frukostmøte med å fortelje kva Innovasjon Norge tenkjer om 2019: nytt år og nye moglegheiter med friske midlar.

Dei har allereie snakka om å få fleire bein å stå på innan eksport, og vekst internasjonalt vil halde fram som ei viktig prioritering. Spesielt då med klimautfordringane i tankane, der eit grønt næringsliv med berekraftig vekst er i fokus. Det nye Vestland skal også vere havfylket, og skal vere best på banebrytande løysingar i havrommet. Her ligg Florø godt geografisk til, så det er mykje som skjer her på den fronten.

Frukostsamling | Aksello
Innovasjon Norge Vestland v/Kristine Kopperud Timberlid

Til slutt viste Kristine til Innovasjon Norge sitt arbeid med The Explorer, eit utstillingsvindauge for norske grøne løysingar og oppfordra grøne bedrifter om å registrere seg.

– Denne er mykje brukt internasjonalt, og her kan ein registrere grøne løysingar gratis og det er lågterskel.

Ordet Fritt

Kristin Svardal frå Maritim Forening Sogn og Fjordane informerte om to ulike arrangement på deira kalender:

Leverandørdag Equinor onsdag 13. mars der bedrifter kan møte sentrale personar I Equinor si leiing for informasjon og dialog. Meir info her.

Nettverkssamling i Førde 2. og 3. april. Her er det allereie 50 påmelde og nytt for denne gong er at Forum for grøn energi får ansvar for ein bolk i programmet (dag 2) med fokus på “berekraftig business”. Meir info her.

Neste frukostmøte er torsdag 4. april. Om du har forslag til tema eller bedrifter, ta gjerne kontakt med oss.