Vi i Aksello ynskjer alle våre forbindelsar ei god jul og eit godt nyttår!  

Kontoret vårt vil vere bemanna 28. og 29. desember frå 09.00-15.00, så berre kom innom om de har eit spørsmål, ein idé eller noko anna på hjartet.

Julehelsing frå Heidi, Trine, Vanja, Arne og Lone.

 


Som informert på forrige frukostsamling var det usikkert om det skulle vere frukostmøte torsdag 4. januar. No er det avgjort at neste frukostsamling blir torsdag 1.februar. Vi kjem tilbake med agenda på nyåret.


Meld deg opp til nyhendebrevet vårt og motta invitasjon på e-post.


NYE INKUBATORBEDRIFTER: f.v Rune Hjelmeland og Jonny Bjørnset frå Fjord Panel (Helge Dyrrdal var ikkje tilstades då bilde vart tatt) og Audun og Ronny Bakke frå Dimeq.

 

Aksello har fått to nye og spennande bedrifter inn i Inkubator som vi gler oss til å jobbe vidare med i det nye året. Dei to bedriftene er Dimeq AS frå Bremanger og Fjord Panel AS frå Lavik.

Dimeq AS

Dimeq AS er ei far og son-bedrift frå Novelandet i Bremanger. Dagleg leiar Ronny Bakke har teknisk utdanning og arbeidserfaring som chief på seismikkskip, og far hans, Audun Bakke, har mange års erfaring innan seismikkfartøy, både som kaptein og i reiarlag.

– Sjøen har alltid vore sentral i vår familie  frå fiskarar til båtbygging, og livet til far min og meg har også vore tett knytt til sjøen. Så med dette i blodet, pluss ein lidenskap for ingeniør, teknologi og vitskap, såg eg ein moglegheit til å løyse dei problema som oppstår i naudsituasjonar i sjørelaterte jobbar, fortel Ronny Bakke.

Problemløysaren er eit armband (HW og SW) til bruk på personell om bord på maritime fartøy. Bruksområdet er primært HMS-relatert, med lokalisering av mannskap i ein naudsituasjon (som brann eller mann-over-bord), mannskapskontroll og nøkkel/adgangskontroll. Idéen har internasjonalt potensiale, har fått innvilga nasjonal patent, og det er også søkt om internasjonal patent på teknologi i løysinga.

Bedrifta har vore i pre-inkubasjon hos Aksello sidan september i år og tek no steget vidare som inkubatorbedrift. Dei har teikna intensjonsavtale med PGS som potensiell kunde og har inngått samarbeidsavtale med Shipadmin AS på leveranse og support av SW, og eit polsk selskap, FP Instruments, på leveranse av HW. Selskapet har også inngått avtale med Opplæringsfartøy AS for bruk av M/S Skulebas, opplæringsfartøyet for marine- og maritime fag i Sogn og Fjordane, til test av løysinga.

–  Personleg finn eg ikkje ord til å takke for hjelpa og mottakinga vi har fått frå folka i Aksello. Å ha dei med på laget er blant dei beste strategiske avgjerda vi har tatt i selskapet. No må vi fortsette å jobbe, jobbe og jobbe, og inkubatoren vil vere ein viktig del av den vidare utviklinga til selskapet. Når vi har fått bekrefta teknologien, etter testen i Måløy ombord på Skulebas, så vil vi møte på større utfordringar som korleis vi skal finansiere produktet vårt. Det vil då vere godt å ha med Aksello og nettverket deira som støttespelarar, seier Bakke.

 

Fjord Panel AS

Det andre selskapet som nyleg vart med i Aksello sin inkubator er Fjord Panel AS (FP) som er ein «spin off» frå aksjonærane i morselskapet Fjordesign. Dei tre aksjonærane er Rune Hjelmeland frå Fjordesign AS, Helge Dyrrdal frå Ortnevik Tre AS og Jonny Bjørnset frå Vestnes Norway AS.

Den nye bedrifta skal utvikle og selje produkt innan møbel og innreiing basert på ein ny type silikatplater som har lav vekt, god styrke og ekstraordinære eigenskapar når det kjem til branntryggleik.

– Vi kom fram til denne idéen gjennom erfaringar frå tidlegare prosjekt der vi har sett behov for eit meir komplett produkt i forhold til kva som finst der ute på marknaden i dag. Produktet til Fjordpanel tåler mellom anna mykje høgare temperaturer enn konkurrerande produkt då vi bruker fiber fra Basal (red. amn. vulkansk stein), forklarar dagleg leiar Rune Hjelmeland.

Marknaden Fjord Panel rettar seg mot er maritim industri, marinefartøy, cruisebåtar, hurtigbåtar, oljeplattformer og tekniske rom (landbasert) der dei stiller høge krav til branntryggleik.

– Vi ser også på nye marknader i tog- og flyindustrien, og har allereie kontaktar innan desse marknadene som vi vil jobbe vidare med, fortel Hjelmeland.

Aksello har sidan slutten av 2016 samarbeidd med selskapa gjennom Tilbod til etablerte bedrifter for auka konkurransekraft, og Fjord Panel har vore i preinkubasjon sidan april i år. Aksello si rolle har vore å hjelpe bedrifta med å strukturere, formalisere og gjennomføre prosjektet, og det har vore nytta ekstern rådgjevar som har jobba tett på selskapet.

– Vi har fått veldig god draghjelp både frå Aksello sine tilsette og eksterne rådgjevarar, og vi har valt å verte ein del av inkubatoren for å få vidare draghjelp frå Aksello til å vidareutvikle konseptet vårt og få produktet ut på marknaden. Vi håpar at vi ved å delta i inkubatoren kan holde trykket oppe, slik at vi ikkje mister tempo i prosessen, og kan ta gode kvalifiserte val. I tillegg kan vi gjennom dei andre inkubatorbedriftene hauste erfaringar på felles problemstillingar, avsluttar Hjelmeland.  

 

Aksello gler seg til å følgje desse bedriftene vidare i prosessen og ser fram til vidare samarbeid i 2018.

 

GRÜNDERTANKAR: I alt 12 deltakarar var med på etablerarkurset. Blant dei Sam Holst (t.v) som ynskjer å starte si eiga tolketeneste og Khalouf Almoadal som drøymer om å starte eige kaffibrenneri i Florø.
Foto: STEINAR LOTE / NRK

 

Pilotprosjektet for etablerarkurs for innvandrarar vart fullført denne månaden. Prosjektet er eit samarbeid mellom KF Innvandrarsenteret og Aksello som ynskjer at introduksjonsprogrammet til innvandrarar i Flora kommune skal innehalde eit grunnleggande etablerarprogram for deltakarar som har kompetanse og forretningsidé til å starte eiga verksemd.  

 

– Vi vil vise fleire måtar å komme inn i arbeidslivet. Mange innvandrarar har kompetanse, utdanning og arbeid frå heimlanda sine som dei burde få bruke i Norge, seier rådgjevar ved Innvandrarsenteret, Silje Jansen Nybø.

Når ein kjem til eit nytt land er det mykje å sette seg inn i, og eit av måla til prosjektet er å gjere deltakarane i stand til å ta i bruk tilboda som allereie finst for alle som ynskjer å starte som gründerar. I tillegg til å sette seg inn i lovar og reglar for oppstart av eiga bedrift i Norge, får deltakarane også innføring i forretningskultur,ulike støtteordningar, samt teoretisk og praktisk rettleiing i forretningsmodellering og forretningsplan.

Positive tilbakemeldingar

  På sikt håpar vi at dei vil bli med vidare i det ordinære etablerartilbodet for gründerar som Aksello og andre tilbyr, slik at dei kan skape seg sin eigen arbeidsplass. Innvandrarar, kvinner og ungdom er underrepresenterte i gründerstatistikken, og det er viktig å stimulerere desse gruppene for at vi skal sjå ei positiv endring, fortel Heidi Felle, prosjektleiar og rådgjevar frå Aksello.

Pilotprosjektet har vore mogleg å gjennomføre med tilskot frå Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og skal no opp til evaluering i begynnelsen av 2018. 

Etablerarkurs innvandrarar Aksello Innvandrarsenteret

GODE TILBAKEMELDINGAR: (f.v.) Silje Jansen Nybø, Allan Madsen og Heidi Felle har fått mange positive tilbakemeldingar frå deltakarne på etablerarkurset. FOTO: STEINAR LOTE / NRK

– Pilotprosjektet har vore  vellykka og vi har fått mange gode tilbakemeldingar frå deltakarane, så vi håpar å kunne vidareføre prosjektet, fortel Heidi Felle, prosjektleiar og rådgjevar i Aksello.

– Viktig for mange

Kurshaldar, Allan Madsen, har også høyrt mange positive tilbakemeldingar frå deltakarane og han trur fleire vil kunne realisere ideane sine.

– Mange av ideane går fint an å få realisert. Eg trur det er fleire som kjem til å få det til dersom dei satsar på ideén sin, seier Madsen.

– Kurset har vore viktig for mange. Det er mykje byråkrati i Norge. Det hadde vore vanskeleg å finne ut av alt på eiga hand, fortel Khalouf Almoadal til NRK.

Han er ein av deltakarane på kurset og drøymer om å starte sitt eige kaffibrenneri i Florø.

 

I denne reportasja frå NRK kan du høyre meir om planane hans:

– Draumen er å starte kaffibrenneri i Florø

 

Vil du delta på etablerarkurs for innvandrarar?

KF Flora Innvandrarsenter opplev stor interesse frå fleire som vil vere med på kurset. Om etablerarkurset blir vidareført, vil vi vurdere å opne opp for større grupper. Er du interessert i å delta? Ta kontakt med Silje Jansen Nybø på 913 50 424 eller siljejansen.nybo@flora.kommune.no.

Torsdag 7. desember inviterte Aksello deltakarar i idélab og inkubator til ei siste felles samling før jul.

Bedriftene møtast hos Aksello for presentasjon av forretningsidear og utveksling av erfaringar, før ein oppsummerte året som har gått og såg på vidare planar for 2018. Kvelden blei avslutta hos Vesle Kinn med omvising og nydeleg antipasti koldtbord frå Lille Marked.

Aksello takkar for godt samarbeid i 2017 og ser fram til eit innhaldsrikt og spennande 2018!

Dei frammøtte på dagens frukostsamling fekk med seg siste status for kystvegane Måløy-Florø og Ålesund-Bergen, og innsikt i korleis Volda-bedrifta Shipadmin og Aksello sin nyaste inkubatorbedrift Dimeq spelar på lag i den digitale tida.

Kystvegen Måløy – Florø

Styreleiar Reidar Sandal frå Kystvegen Måløy – Florø AS starta dagens samling med å oppsummere prosessen med Kystvegen Florø-Måløy fram til i dag. Han la fram styret sine tilrådingar til traséval, rekkefølge etc., samt Fylkeskommunen sine ulike tilrådingar. Deretter presenterte han vedtaka frå gårsdagens møte i Fylkestinget der det blei vedtatt oppstart av Svelgen/Indrehus og bru frå Tongane til Biskjelneset. Vidare blei det bestemt at vegen vil gå til Grov og ikkje over Terøya, i strid med kystvegstyret si tilråding. Sandal innrømde at dette var ein stor skuffelse for dei, ettersom styret meiner at alternativet via Terøya vil utløyse nærleik til store og viktige næringsområde. Men sidan 2 av dei 3 tilrådingane deira gjekk igjennom, konkluderte han likevel med at dei er eit viktig steg vidare i prosessen.

Reidar sin presentasjon kan du sjå her: 171207 Aksello Frokostmøte – Reidar Sandal

 

Kystvegen Ålesund – Bergen

Når vi først var innom temaet kystvegen, passa det også bra med ei oppdatering på Kystvegen Ålesund-Bergen som har fått lite mediemerksemd samanlikna med Kystveg Måløy-Florø den siste tida. Styreleiar Jan Henrik Nygård presenterte prosjektet sitt formål og gav ei oversikt over delprosjekta som Kystvegen Ålesund-Bergen støtter oppom. Det neste som står på agendaen for prosjektet er Kystvegkonferanse i Ulsteinvik i mars 2018, og Nygård har trua på at dette prosjektet vil bli lettare å realisere når vi blir eit større fylke i 2020.

 

Foto: Stian Færøy, dagleg leiar frå Shipadmin.

Shipadmin

Dagleg leiar for Shipadmin, Stian Færøy, introduserte selskapet Shipadmin som spesialiserer seg på digitale, administrative løysingar for skipsfartøy og riggar. Selskapet er også ein viktig digitaliseringspartnar for fleire av inkubatorbedriftene til Aksello. Dei har levert skyløysing og software til Vestnes Land sitt smartskap Safe Control Cabinet og utviklar også software for Remb Technologies og Dimeq.

 

Dimeq  

Dimeq er den nyaste inkubatorbedrifta i stallen vår. Dei er ei far og son-bedrift frå Kalvåg som har utvikla eit digitalt armband for offshore-marknaden. Audun Bakke var til stades under dagens samling for å fortelje meir om idéen deira og armbandet som dei har patent på. I det neste nyhendebrevet vårt kan du lese meir om denne spennande bedrifta.

I nyhendebrevet vil du også få meir informasjon om neste Frukostsamling. Det er mogleg at det blir ei samling rett over nyttår, 4. januar. Men dette kjem vi tilbake til, så følg med i innboksen din for siste nytt.

 

Har du ikkje meldt deg på nyhendebrevet vårt?

Då kan du gjere det ved å trykke på lenka under.