Aksello ønsker velkommen til ny Frukostsamling den 2. november. Frukost og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30; innlegg frå kl. 08.00 til 09.00.

Fagleg skulle det være noko for ein kvar smak:

• Flora Videregåande sitt Malawi-prosjekt, v/elevar og lærar
• Guleslettene Vindkraft status v/Olav Rommetveit
• Sogn og Fjordane Næringsråd v/Leon Bakkebø
• Ordet fritt

Samlinga finn stad i Aksello sine lokaler i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Kom og høyr, diskuter og utvid din horisont!

PS. Innovasjon Norge v/Reidun Aasen Nesheim vil vere i Florø den same ettermiddagen, den 2. Om nokon ynskjer separat møte med ho, så gje melding til arne@aksello.no.

 

Inkubatoren: F.v inkubatorleiar Vanja Viken frå Aksello og prosjektleiar Stein-Asle Øvrebotn frå inkubatorbedrifta Vestnes Land.  

 

Vi har tidlegare skrive om inkubatorbedrifta Vestnes Land som tek store steg i inkubatoren til Aksello. Dei har mellom anna sikra seg viktig finansielle støtte frå Innovasjon Norge, PetroFlora og Skattefunn. I tillegg har dei også funne gode samarbeidspartnarar, både i Aksello og pilotkundane Ahlsell og Shipadmin. Prosjektleiar for Vestnes Land, Stein-Asle Øvrebotn, deler gjerne frå deira erfaring så langt, og har saman med oss laga ei liste med gode råd til korleis di bedrift kan lykkast i inkubatoren.

 

1. Bruk kompetansen til rådgjevarane

Aksello har dyktige rådgjevarar som kan hjelpe deg å utvikle forretningsideen og konseptet ditt. I inkubatoren kjem vi med innspel til søknader og utfordrar deg til det betre. Som inkubatorbedrift får ein eit visst tal timar rådgjeving i månaden og det er viktig å nytte seg av desse. Vi kan også kople på andre viktige ressursar og mentorer i nettverket vårt. Ut i frå eiga erfaring ser vi at dei som har ein tett dialog og eit nært samarbeid med oss, har betre framdrift og kjem raskare i mål med sin idé.

– Som ein del av inkubatoren får vi verdifull rådgjeving på dei områda der vi sjølv har lite kompetanse og det styrker framdrifta til prosjektet. På eit tidleg stadium fekk vi mellom anna hjelp til å gjennomføre ei strategisk analyse av selskapet for å skape eit best mogleg grunnlag for prosjektet. Fundamentet vi la tok vi med oss inn i eit oppstartsmøte med inkubatoren og Innovasjon Norge for å kartlegge moglegheitene vidare, og vi fekk hjelp til å sette i gang for- og hovudprosjekt gjennom deira støtteordning, fortel Øvrebotn.

 

2. Få hjelp til finansiering  

Rådgjevarane i inkubatoren har ei god oversikt over ulike finansieringskjelder og kan komme med innspel om kva finansieringsordningar som passer ditt prosjekt. Ein kan mellom anna søke via Kommunalt næringsfond, Innovasjon Norge, Sparebanken Vest sitt næringsfond, Forskningsrådet, Skattefunn og PetroFlora. I tillegg til desse ordningane kan de også sende søknad til Aksello om finansiering til kurs, juridiske tenester og ekstern rådgjeving.

– Det er ofte krevjande tidsmessig og økonomisk å utvikle noko som ein ikkje veit 100% fasiten på. Med hjelp frå inkubatoren har vi fått støtte frå Innovasjon Norge, PetroFlora og Skattefunn som har vore avgjerande for oss då det har gitt oss den økonomiske avlastinga som vi treng for å ta oss tid til å jobbe mot målet vårt. Å jobbe med nyskaping krev mange ressursar, både tid og pengar, seier Øvrebotn.

 

3. Bygg eit godt team

Eit dyktig team er alfa og omega for å realisere idéen din. I inkubatoren kan vi hjelpe deg med å bygge eit godt team rundt selskapet ditt og definere kompetansen som du treng for å vidareutvikle prosjektet.

– Få inn folk som er flinke til det du ikkje er flink til, er rådet frå Øvrebotn.

– Vestnes Land har mange dyktige tilsette som er med på å sette idéane våre ut i livet, men vi trengte også å få inn folk som var gode på Software utvikling. Det å kople på andre med den kunnskapen som vi ikkje hadde sjølv har styrka både teamet og prosjektet, slår han fast.

 

4. Kom deg vekk i frå distraksjonar og inn i kontorfellesskapet

Hos Aksello får du tilgang til eit kontorfellesskap der du kan lage gode rutinar rundt verksemda di. Dei som har vore i “spelet” ei stund, veit at det fort kan bli einsamt å jobbe som gründer, men gjennom å delta i eit fellesskap møter du andre som er i same båt. Rådgjevarane sit også vegg i vegg, slik at vegen til gode råd er kort. Her får du tilgang til alt du treng for å drive di bedrift: kontor, møteromfasilitetar o.l. Om du høyrer til etablert næringsliv, kan kontorfellesskapet også vere eit nødvendig opphald frå dagleg drift, kor forretningsutvikling står i fokus.

– Det er viktig for ein prosjektleiar å ha spelerom og fokus på prosjektet utan forstyrringar frå daglege gjeremål. Utan eit slikt skilje kan innsatsen fort bli halvhjerta, og resultata deretter. Det er også godt å kunne samle all aktivitet og møter som vedgår prosjektet i miljøet her hos Aksello.

 

5. Snakk med andre gründerar

Uavhengig av kva idé eller produkt ein jobbar med vil ein som gründer gå igjennom mange av dei same fasane og prosessane, og møte på liknande utfordringar som andre gründerar. Snakk med kvarandre, del viktige erfaringar og gi kvarandre råd på vegen. To hovud tenkjer betre enn eitt. Hos oss har vi ein kultur for å dele slik at vi kan hjelpe kvarandre å lykkast. Øvrebotn beskriv det slik:

– Her har vi eit miljø der vi kan snakke om alt frå iskrem til stål. Vi delar felles utfordringar og erfaringar, og hjelper kvarandre på veg. Det er ein vinn-vinn for alle.

 

6. Ta del i nettverket vårt

Vi kan ikkje få sagt nok kor viktig det er å ta del i nettverket som vi har i og rundt miljøet vårt. Gjennom tett dialog med andre inkubatorbedrifter, ulike prosjekter og etablert næringsliv, kan ein få kontakt med potensielle interessentar og samarbeidspartnarar. Nettverket vårt blir ein del av nettverket ditt der du kan møte samarbeidsbedrifter, leverandørar, industrielle aktørar og eigarar. Vi kan også kople andre viktige ressursar og mentorer frå nettverket vårt på ditt prosjekt.

To gonger i året arrangerer vi inkubatorsamling for å samle miljøet og motivere gründerane og bedriftene til å tenke nytt. Vi held også eit månadleg frukostmøte med inspirerande innlegg der ein kan lære av kvarandre og mingle med andre gründerar, inkubatorbedrifter og næringslivet. 

– Å delta i eit levande gründermiljø gjer idéen og prosjektet meir synleg. Gjennom presentasjonar i Inkubator fekk vi fanga merksemda til blant anna PetroFlora. I vårt tilfelle gjorde dette det enklare for oss å få innpass hos deira samarbeidspartnarar. Dette har gitt oss tilgang til eit testmiljø hos Statoil Subsea Florø der vi får ta del i det proffe miljøet dei har der, forklarar Øvrebotn.

 

7. Delta på kurs

Om du treng påfyll av eigen kunnskap kan du også delta på kurs. Gjennom kurs som vi tilbyr kan du tileigne deg ny og relevant kunnskap som kan styrke bedrifta di. Inkubatoren kan på førespurnad setje opp eigne kurs, eller finansiere eksterne kurs, ut i frå gründer og etablerte bedrifter sitt behov. Vil du til dømes vite meir om rekneskap, presentasjonsteknikk eller ta eit kurs i styring og leiing? Vi er opne for å finansiere og sette opp kurs etter behov til ei kvar tid.

Vi tilrår nye gründerar å delta på Etableraropplæring i Sogn og Fjordane, i regi av Fylkeskommunen. På nettsida til Driftig, som er ein informasjonskanal for gründerar, ideskaparar og entreprenørar i Sogn og Fjordane, kan du også finne oversikt over ulike temakurs.

 

8. Gi av deg sjølv

Vi kan hjelpe deg med mykje, men om du vil lykkast så krev det også mykje frå deg som gründer og nyskapar. Du må vere ein pådrivar.

– Støtteapparatet vi har fått gjennom Aksello har opna mange dører, men du må også gi av deg sjølv, då får du mykje tilbake, fortel Øvrebotn og legg til:

– Du må tørre å utfordre deg sjølv og ikkje vere redd for å bli avvist. Denne innstillinga, og litt tilfeldigheitar, gav oss full utteljing då vi deltok på Nor-shipping på Lillestrøm. Det var ingen heis der, så då måtte eg improvisere og ta ein pølsekø-pitch i staden for med leiaren i Ahlsell. Det var ikkje berre berre å få ned den store mårpølsa samstundes som eg skulle formidle idéen vår, men kjemien var god og han fall for idéen: Safe Control Cabinet. I dag er Ahlsell blant dei viktigaste samarbeidspartnerane våre som er med på å løfte prosjektet vidare.

 

 9. Tør å satse

Det siste rådet han kjem med er å tore, og her er han klokkeklar:

– Ein må tore å satse, også i dårlege periodar. Vi hadde aldri vore der vi er i dag om ikkje arbeidsgjevaren min hadde våga å satse på noko nytt trass nedgangstider. Det er eg stolt av, og eg vil gjerne gi han (red. anm. Odd Bjørnset) kreditt for det. Ein må også tore å satse på eit tidleg stadium slik at ein kan utfordre idéen sin til det betre så tidleg som mogleg.

 

Vil du ta steget ut og satse på din idé?

Ta kontakt!

Inkubatorleder Vanja Viken - Aksello AS.

 

Vanja Viken
Inkubatorleiar

+47 41 57 03 06

vanja@aksello.no

Inkubator i Sogn og Fjordane

Aksello og Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane samarbeider om å få fram dei nye og spennande idéane i fylket. Vi hjelper både nystarta og etablerte bedrifter. Les meir på www.driftig.no/inkubator.

Etter at petroleumsnæringa gjekk inn i rolegare farvatn har dei marine næringane blitt eit viktig satsingsområde for nyskaping og næringsutvikling. Det er ikkje utan grunn at den blå åkeren har blitt kalla for den nye olja, og at der er optimisme å finne merker vi også her hos oss i Aksello. Både gjennom førstelinjetenesta og inkubatoren vår kjem mange nye idear og prosjekt som rører seg i havrommet.

Dette viser vi gjennom artikkelserien: “Havrommet”. Den tek mellom anna for seg spennande startups, interessante tema som forsking og utvikling innan akvakultur, og sentrale spørsmål som “Kva skjer med Pelagia-anlegget?”. I denne artikkelen er det FjordAlg AS og mikroalgar som er under mikroskopet.

FjordAlg AS

FjordAlg AS er blant dei nyaste inkubatorbedriftene til Aksello. Gabriel Ossenkamp er gründeren bak bedrifta, og han er utdanna kjemikar med bakgrunn i industriell produksjon og omarbeiding av naturprodukt. Han etablerte bedrifta i november 2016, og FjordAlg er eit av få selskap i Norge som produserer mikroalgar.

Mikroalgar er ein del av det «grøne skiftet» og ein utømmeleg ressurs. I motsetning til fossile stoff som vi graver opp, fortsett mikroalgar å vekse så lenge dei får lys og næring. Metoden FjordAlg brukar har lågare investering- og driftskostnader enn tradisjonell dyrking av mikroalgar, og er med på å skape eit gunstigare vekstmiljø for dei mikroskopiske plantane som vi ikkje kan sjå med det blotte auge.

Ein reinare alge 

FjordAlg brukar ein innovativ fotobioreaktor til å produserer mikroalgar i eit lukka system på land. På denne måten unngår dei mange av dei utfordringane som andre algeprodusentar får med forureining av opne dammar og innsjøar. Den siste tida har media retta søkelyset mot farlege toksinar i kosttilskot som inneheld kontaminerte algar.

Dette vil ikkje vere eit problem for FjordAlg då algen vår er produsert i eit lukka og kontrollert miljø, understrekar Ossenkamp.

Algetypane som bedrifta produserer er Spirulina og naturleg astaxanthin.

Denne forma for astaxanthin vil vere ein viktig ingrediens i kosttilskot, og eit naturleg alternativ til syntetisk astaxanthin som i dag blir nytta i laksefôr for å sikre at laksen får sin rosa farge, forklarar Ossenkamp.

I følge forsking har naturleg astaxanthin positiv effekt på fiskehelsa. Samstundes får dei som et fisk eit betre produkt med færre tilsetningar.

Det er godt dokumentert at astaxanthin frå mikroalgar har ein positiv effekt på helsa vår. Den gjer mellom anna mykje godt for muskel og ledd, synet, huda, både kosmetisk og som vern mot sola. Den har også sterk antiinflammatorisk effekt som er gunstig både for immun- og hjerte/kar-systemet, utdjupar han.

Mikroalgar: Slik ser mikroalgane som Ossenkamp jobber med ut under mikroskopet. Det raude i midten på venstre bilde er astaxanthin og til høgre ser ein spirulina-algane.

Verdiskaping i oppdrettsnæringa

I tillegg til å bidra til berekraftig produksjon av mikroalgar, vil FjordAlg også vere med på verdiskaping i oppdrettsnæringa.

– Produktet vårt er ikkje berre aktuelt for lakseoppdrett, men også andre aktørar som produserer til dømes berggylte, kveite eller torsk. Desse fiskesortane må ha alge i fôret i ein tidleg fase, og kan dra nytte av naturleg astaxanthin, seier Ossenkamp.

FjordAlg ønskjer difor å skape synergiar saman med andre aktørar som vil produsere ein premium fisk.

Sunnare energidrikke med Svelgen-spirulina 

– Vi ser også på moglegheiter for å bruke algar i produkt til menneske. Spirulina kan ein til dømes bruke i energidrikk og liknande. Vi har spennande kundekontaktar innanfor dette feltet, men vil gjerne ha kontakt med andre som vil prøve noko nytt innanfor desse marknadane, oppfordrar han.

Spirulina er mykje brukt i såkalla supermat og er rik på vitamin og mineral. Ein av dei spennande kundane til FjordAlg er Norwegian Energy som har laga ein naturleg energidrikk som ein kan få kjøpt hos alle Circle K-stasjoner i Norge.

– Dette er ein forbetra versjon med litt Spirulina frå Svelgen som spissar det produktet i konkurransen mot sukkerhaldig energidrikk med ulike tilsetningar, annonserer han.

Framtidig algefabrikk

Foreløpig produserer Ossenkamp mikroalgane i eit pilotanlegg heime i hagen i Villabakken i Svelgen, men gründeren håpar å starte produksjon i ein eigen algefabrikk i nær framtid. For sjølv om bedrifta ikkje har vore i inkubatoren så lenge, er den allereie godt i gong med å sikre finansiering til prosjektet. FjordAlg har mellom anna mottatt etableringstilskot frå Innovasjon Norge og Sparebanken Vest sitt Næringsfond.

–  Når all kapitalen er på plass, blir det neste å finne lokale i Flora eller Bremanger, avsluttar han optimistisk.

Norwegian Energy: Det første produktet med fersk spirulina frå Svelgen er no ute på marknaden.
Norwegian Energy: Det første produktet med fersk spirulina frå Svelgen er no ute på marknaden.

Endeleg kom dagen då vi skulle få gleda av å opne det nye Newton-rommet i Florø. Eit rom vi håpar skal vere med å vekke interessa for realfaget blant barn og unge som skal vere med å skape framtidas arbeidsplassar.

– Dette er eit prosjekt Aksello har jobba med i tre år, saman med Flora kommune, FloraFauna Byakavariet, PetroFlora, Maritim Forening Sogn og Fjordane, Statoil, det lokale næringslivet og First Scandinavia, som er konsepteigar av Newtonrom. Det er utruleg stas å sjå kva vi har fått til i lag, seier Arne Olsen, som har vore i prosjektleiinga på vegne av Aksello.  

Alle involverte, samt lokale politikarar og andre frå næringslivet var invitert til den offisielle opninga på Byakvariet. Fylkesordførar for Sogn og Fjordane, Jenny Følling hadde æra av å klippe snora. Etter ei rekke innlegg som alle presiserte kor viktig Newton-rommet er for dei unge som skal løyse framtidas utfordringar, fekk dei frammøtte sjå rommet i full aksjon.

Elevar frå Brandsøy skule, Florø barneskule og Flora ungdomsskule var med på opninga, og hadde slik dei skal i eit Newton-rom blitt forvandla til ulike forskarteam som forska på vindenergi, plommelarvar, programmering og datastyring. Monicha Landøy, som driv Byakvariet og skal ha ansvar for den daglege drifta, viste fram det nye akvariet.

–  Eg gler meg skikkeleg til å komme i gang, seier ho.

–  Det er no det heile begynner, legg Tone Aasrud til. Ho er prosjektleiar for Newton-rommet  og oppvekstfagleg ansvarleg i Flora kommune.

Nye berekraftige arbeidsplassar

Opninga markerer ei storsatsing på realfag og teknologi i Flora kommune. Alle barnehagane og skulane i Flora kommune får no dette tilbodet, i tillegg er det ope for besøk frå nabokommunar, og Newtonrommet blir sjølvsagt på sikt eit positivt tilbod i heile Kinn kommune. Undervisningsopplegget startar opp i oktober, med modulen Salmo salar, for 7.klasse i første omgang.

– I framtida skal desse ungdommane vere med på å skape nye berekraftige arbeidsplassar. Gjennom opplevingar i Newton-rommet kan elevane bli inspirerte til vidare engasjement, og til yrkesval innanfor teknologi og realfag. Dette vil bidra til å sikre energibransjen, havbruksnæringa og anna næringsliv kompetent arbeidskraft i framtida, seier Aasrud.

Takkar for alle bidrag

Trond Strømgren frå Maritim Forening Sogn og Fjordane og GCE Subsea, Arne Olsen frå Aksello og Tone Aasrud frå Flora kommune, har som prosjektgruppe jobba fram mot det som no har blitt ein realitet.

– Vi har vore heilt avhengige av støtte frå næringslivet og takkar alle for gode bidrag, seier Trond Strømgren og Arne Olsen.

– Etableringa av Newton-rommet vil sikre rekruttering til næringar som kjem til å oppleve aukande vekst i framtida. Det er framleis mogleg for fleire å bli med å bli med, Newtonrommet blir under stadig utvikling, avsluttar dei to.

 

Les også:  – Det blir ei wow-oppleving for ungane

 

Viktige bidragsytarar

Det er Flora kommune som har stått for ombygginga og som vil eige og drive Newtonrommet. Mange gode krefter og sponsorar har gjort dette mogleg. Etablering av Newton-rommet har eit samla budsjett på nesten 4 millionar kroner.  Statoil ved Morgendagens helter er største sponsoren med ei løyving på 1,2 millionar, noko som dannar grunnlag for den offisielle nemninga Newton ENGIA-Statoil Energirom. Det er mange viktige bidragsytarar:

Botnaneset Industriselskap

Marine Harvest

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sparebanken Vest

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Karstensen Fiskeoppdrett AS

Marø Havbruk AS

Sulefisk AS

Flokenes Fiskefarm

Steinvik Fiskefarm AS

Laksens dag

Svanøy Havbruk AS

Salmon Group

Sogn og Fjordane Energi

Opplæringskontoret for Fiskeri- og Havbruksfag i Sogn og Fjordane

Den ideelle organisasjonen First Scandinavia eig konseptet Newton-rom. Dei har vore med i heile prosessen,  og har utforma ei løysing som inneheld laboratorium, arbeidsstasjonar og eit amfi. Dette gir ein svært god og inspirerande læringsarena.

Det var ei ekstra innhaldsrik frukostsamling hos Aksello i dag. Med eit lengre program enn vanleg fekk dei mange frammøtte med seg ei rekke interessante innlegg: frå Soldalen Besøksgård, Vestnes Ocean, Bulandet Miljøfisk og Kinn kommune.

Soldalen​ ​Besøksgård​ ​v/gründerbonde​ ​Tonje​ ​Terøy

For å kunne leve som bonde i dag må ein tenke nytt og det har Tonje Terøy gjort med Soldalen Besøksgård. Ho har hatt god hjelp av Aksello, Innovasjon Norge og andre. Med mange flotte bilde frå den nyoppussa garden fortalde ho om alt som skjer og rører seg der.
Gardsbedrifta hennar tilbyr aktivitetar til både private og kommunale kundar, og kvar søndagar er garden open for dei som vil hygge seg i lag med familien på generasjonsdagen.

Du​ ​kan​ ​lese​ ​meir​ ​om​ ​Soldalen​ ​Besøksgård​ ​her:​ ​ – Dette har eg aldri gjort før, så det klarer eg sikkert

 

Vestnes​ ​Ocean​ ​i​ ​medvind​ ​v/​marknadssjef​ ​Morten​ ​Eriksen​ ​og​ ​Kjetil​ ​Bollestad

Vestnes Ocean er i medvind for tida og gjer det bra på den internasjonale marknaden. Marknadssjef Morten Eriksen presenterte bedrifta og viste film frå nokon av dei spennande prosjekta dei jobbar med ute i den store verda. Blant anna Salmar si gigantiske havmerd bygd i Kina og cruiseoperatøren Celebrity Cruises.

 

Bulandet​ ​Miljøfisk​ ​v/prosjektleiar​ ​Ola​ ​Sveen​ ​og​ ​Hans​ ​Haddal

Etter gladnyheita om at Bulandet Miljøfisk fekk konsesjon til det landbaserte oppdrettsanlegget sitt på Bulandet var inkubatorbedrifta med som eit ekstra innslag på programmet. Ola og Hans presenterte prosjektet og gav dei frammøtte eit innblikk i korleis
anlegget skal fungere i praksis. Dette blir eit spennande prosjekt som opnar for mange moglegheiter for samarbeid med andre innovative prosjekt og leverandørar i fylket.

 

Moglegheiter​ ​i​ ​Kinn​ ​Kommune​ ​v/​ ordførarane​ ​Kristin​ ​Maurstad​ ​og​ ​Ola​ ​Teigen

Ordførarane Kristin Maurstad (Vågsøy) og Ola Teigen (Flora) avslutta samlinga med eit innlegg om den nye Kinn Kommune. Dei snakka mellom anna om kva betydning kommunesamanslåinga vil ha for næringslivet og kva moglegheiter som ligg i den nye
kommunen. Som tyngdepunkt langs kysten mellom Bergen og Ålesund vil det vere naturleg at den nye kommunen får oppgåver utover det som tradisjonelt ligg til dagens kommunar. Organisering av utviklingsarbeidet, herunder næringsutvikling, vart og diskutert.

 

Ordet​ ​fritt

Her var mange gode innspel under Ordet fritt. Blant dei:

Martin Malkenes, som er fylkesaksjonsleiar for TV-aksjonen i Sogn og Fjordane, informerte om årets TV-aksjon som skal gå til inntekt for Unicef og barns utdanning. Aksello sitt bidrag er å huse Martin og aksjonen fram til kringkastinga 22. oktober.

Prosjektansvarleg for Newton-rommet, Tone Aasrud, kunne fortelje at Newton-rommet endeleg opnar i morgon fredag. Frå kl. 15-17 er det opent for alle som vil komme innom å sjå det fantastiske tilbodet som no er på plass til barn og unge i Flora og nabokummunane
for å auke realfagsinteressen. Tone takka både Aksello, Maritim Forening og sponsorane med Statoil i spissen. Newton-rommet er hos Florafauna – Byakvariet i Florø sentrum.

Arne Olsen minna også forsamlinga om Temposeminaret den 3. november, som har mange gode innleiarar.

 

 

Neste​ ​Frukostsamling

Neste frukostsamling er torsdag den 2. november. Vi håpar å sjå deg der.

Meld deg på vårt nyhendebrev, så får du invitasjon til samlinga rett i innboksen.