Vel tilbake etter siste månads gjesteopptreden i Sparebanken Sogn og Fjordane sine nye lokaler, ønsker vi velkomen til ny Frukostsamling heime hos oss.

Frukost og kaffe vert som vanleg servert frå kl 07.30. Innlegg frå kl. 08.00 til 09.00.

Program:

  • Høgskulen i Florø og vegen vidare v/Øyvind Østrem
  • Nye idélab-bedrifter: Septentrio og Norsk Selgerutvikling
  • Sommertreff på Haave-bua den 23. juni v/Heidi Felle
  • Ordet fritt

Innovasjon Norge vil ha kontordag hos Aksello denne dagen. Egil Henning Ytrøy er den som stiller frå dei. Meld frå til arne@aksello.no om du ønskjer eit separat møte med han.

Samlinga finn stad i Aksello i Magnus Thingnesgt. 1, 4.etasje (Kvartalet).

Kom og høyr; nytt og nyt denne siste Frukostsamlinga før sommarferien!

SMART-SKAP: Safe Control Cabinet og prosjektleiar Stein-Asle Øvrebotn.

 

Vestnes Land er blant dei spennande inkubatorbedriftene våre som vi har gleda av å følge gjennom programmet vårt. Dei er ei veletablert bedrift i Florø som har eit godt renomme innan sitt felt som er produksjon av smarte oppbevaringsløysingar i stål. Då dei ville løfte eit av sine produkt inn i den digitale verda vart dei med i idélaben vår før dei gjekk vidare til inkubatoren vår. Der har dei gjort store framskritt. I tillegg til finansiell støtte frå inkubatoren, har dei mellom anna fått støtte frå Innovasjon Norge gjennom finansieringsordninga IFU (Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter), både til forprosjekt og hovedprosjekt, PetroFlora og Skattefunn. Pilotkundane, Ahlsell og Shipadmin, er også i boks.

 

– Vi ser ein klar trappetrinns-effekt av å ta del i Aksello sitt miljø. Aksello er på ein måte verktøykassa vår, og med deira kompetanse og gjennom deira nettverk har vi fått med oss mange andre viktige verktøy som vi treng for å bygge vidare på produktet vårt, fortel prosjektleiar frå Vestnes Land Stein-Asle Øvrebotn.

 

Produktet som dei vidareutviklar er eit smart-skap som dei har kalla Safe Control Cabinet. Skapet er digitalisert med ein database som gir brukar full kontroll og oversikt over innhald, deler, utstyr og kjemikaliar, til ei kvar tid. Dette er med på å forebygge driftsstans og ulykker, og bidrar til store tidsinnsparingar av personell. Safe Control Cabinet er også tilpassa alle typar industri og lagringsbehov.

 

– Desse skapa er enkle, men likevel så unike at det er ingen andre som har dei, seier han med eit smil.

 

Han tilstår at det difor ikkje var så vanskeleg å få med seg gode pilotkundar på laget.  Hovedpilotkunden Ahlsell er ein fleirfagleg grossist innan VVS, VA, elektro, industri, kulde, olje & gass, samt verktøy og arbeidskle, og Shipadmin er både pilotkunde og leverandør av software. Dei har utvikla programvara til det smarte skapet og ein admin-portal som fungerer via ei skyteneste.

 

WORKSHOP: F.v. Kenneth Tryland og Tor Inge Jakobsen frå Ahlsell, Stian Færøy frå Shipadmin, ekstern rådgjevar frå Aksello Knut Eikeland og prosjektleiar Stein-Asle Øvrebotn frå Vestnes Land på workshop hos Aksello.

Fabelaktig prosjekt

Knut Eikeland, som er ein av Aksello sine rådgjevarar for prosjektet saman med Per Christian England, er positiv til det gode samarbeidet og trur skapet vil vekke stor interesse når det går live.

 

– Dette er eit fabelaktig prosjekt, og det at Vestnes Land har fått kopla på ein så stor aktør som Ahlsell er verkeleg godt gjort. Også på software-sida har Vestnes Land hatt gode partnarar. Her ser vi fruktene av eit lokalt samarbeidsmiljø med Procella og Sten Ingve Hellevang i Florø, og Shipadmin i Volda. Det er unikt å ha så flinke leverandørar lokalt. Den solide kompetansen her gjer til at dette kan bli ein stor suksess med eit betydeleg marknadspotensiale, understrekar han.

 

Planen er at skapet skal vere ferdig utvikla og klar for produksjon etter sommarferien. Dei har allereie starta marknadsarbeidet og har fokus på å få flest mogleg skap ut til forskjellige brukarmiljø lokalt i Florø.

 

– Allereie no ser vi at Safe Control Cabinet kan løftast vidare til nye høgder, og at dette vil vere med på å skape eit levande utviklingsarbeid i fleire år framover som gir arbeid til fleire både i og utanfor bedrifta, seier Øvrebotn.

 

Gi av deg sjølv

Teamet er allereie langt på veg, og han er ikkje i tvil om at dei store stega dei har tatt så langt skyldast den formidable støtta som dei har fått både frå dagleg leiar Odd Bjørnset og dyktige tilsette i Vestnes Land, gode samarbeidspartnarar og det breie nettverket til Aksello.

 

–  Støtta frå Inkubatoren, Innovasjon Norge, PetroFlora og Skattefunn har vore avgjerande for oss då det har gitt oss den økonomiske avlastinga som vi treng for å ta oss tid til å jobbe mot målet vårt. Å jobbe med nyskaping krev mange ressursar, både tid og pengar. Det støtteapparatet vi har fått gjennom Aksello har opna mange dører, men du må også gi av deg sjøv, då får du mykje tilbake, avsluttar han.  

 

Les også:

– Eg  møter ikkje lenger skeptikarar

Årets Sommartreff

NEKST: Partnar i Nekst AS, Martin Ramsdal, har ekstra gode grunnar til å smile om dagen.

 

Etter at petroleumsnæringa gjekk inn i rolegare farvatn har dei marine næringane blitt eit viktig satsingsområde for nyskaping og næringsutvikling. Det er ikkje utan grunn at den blå åkeren har blitt kalla for den nye olja, og at der er optimisme å finne merker vi også her hos oss i Aksello. Både gjennom førstelinjetenesta og inkubatoren vår kjem mange nye idear og prosjekt som rører seg i havrommet.

Dette viser vi gjennom artikkelserien: “Havrommet”. Den tek mellom anna for seg spennande startups i inkubatorprogrammet vårt, interessante tema som forsking og utvikling innan akvakultur, og sentrale spørsmål som “Kva skjer med Pelagia-anlegget?”.

Neste startup i serien er Nekst AS som nyleg sikra full finansiering til å bygge verdas største landbaserte oppdrettsanlegg på Botnastranda i Flora.

 

Ambisiøst prosjekt

Nekst AS har vore tilknytta Aksello sidan sommaren 2015, først som idélab-deltakar og deretter som inkubatorbedrift. Frå starten av sikta selskapet seg mot eit ambisiøst mål: verdas største landbaserte oppdrettsanlegg på Botnastrand i Flora. Anlegget er basert på siste nytt innan resirkulering- og oppdrettsteknologi, og vil ha ein kapasitet på 20,000 tonn og 15-20 millionar fisk med ei snittvekt på 1-2,7 kilo. Prislappen for å realisere prosjektet er ein plass mellom 2-3 milliardar kroner.

 

–  Driftskonseptet vårt er banebrytande ved at den sikrar fisken sin velferd frå land til sjø. Produksjonsmetoden vår er i tråd med kriteria og berekrafts-indikatorane til Stortingsmelding 16 (2014-2015), kapittel 10, og vil mellom anna løyse dei utfordringane som havbruksnæringa har med lus. Ved å produsere ein større innsatsfisk på land i lukka anlegg vil vi korte ned opphaldstida i sjøen til under 6 månader, forklarar Martin Ramsdal som er partnar i Nekst AS.  

 

I tillegg til det planlagde anlegget på Botnastrand, utviklar selskapet også offshore-basert oppdrett i Solund Kommune der offshoremerdar med nedtrekk og nye patenterte løysingar vil vere med på å hindre rømming og påslag av lus. Estimert kostnad på havmerdene er 800-900 millionar kroner.

 

Store europeiske investorar

– Vi i Nekst AS har til saman 100 års erfaring frå alle deler av oppdrettsbransjen, både i Norge og internasjonalt, som skal til for å tenke nytt, så vi er sterke i trua på å få realisert dette prosjektet. Men eg har møtt på mange som har vore skeptiske til om det kunne gjennomførast. Dei spurde meg mellom anna om kven som skulle kjøpe all denne fisken, og ikkje minst korleis skulle ein finansiere prosjektet?, innrømmer han med eit smil.  

 

Førre veke kunne han endeleg gå ut med den glade nyheita om at Nekst AS har signert ein intensjonsavtale med to store europeiske børsnoterte selskap som vil tilføre den nødvendige kapitalen som dei treng for å realisere prosjektet.

 

– Dette er investorar som er opptatt av å få tak i berekraftig fisk av høg kvalitet. Vi har hatt dialog med fleire investorar som har vist interesse, men vi valde desse to då dei har den finansielle kapasiteten som gir oss den tryggleiken som vi treng for å fullføre prosjektet, fortel Ramsdal.

 

Berre positive tilbakemeldingar

Med to store investorar i ryggen er Ramsdal og Nekst AS eit steg nærmare visjonen deira om å skape vekst innan næringa, og det er antatt at selskapet vil bidra med over 100 nye arbeidsplassar i Sogn og Fjordane.

 

– Eg møter ikkje lenger så mange skeptikarar. Pendelen ser ut til å ha snudd no når dei ser at dette faktisk kan bli ein realitet. No får eg berre positive tilbakemeldingar frå alle hold, og mange tek kontakt for å dra i same retning og hjelpe oss på vegen. Det er veldig kjekt, seier Ramsdal nøgd og legg til:

 

–  Eit så stort prosjekt er ikkje eit einmanns- eller tomanns-løft. I planleggingsfasa har vi hatt med oss gode hjelparar innanfor engineering, biologi, finans og anna. Her lokalt vil eg særskilt nemne kommunane Flora og Solund som har teke imot oss med opne armar, fylkeskommunen som har støtta oss på fleire måtar, og ikkje minst Aksello med sitt innovasjonsmiljø og dyktige rådgjevarar.

 

Les også: 

Tek store steg i inkubatoren 

Årets Sommartreff

Gratulasjonane var mange då Sparebanken Sogn og Fjordane markerte opninga av det nye lokalet sitt med ei «ekstraordinær» frukostsamling i samarbeid med Aksello. Sparebanken fekk mellom anna mykje ros for å tørre og satse på å vere til stades i den digitale tida som vi er i no. Når vi først feira nyopninga deira passa det difor bra at det gjennomgåande tema under dagens innlegg var moglegheiter og satsing innan næringslivet, med spesielt fokus på havbruk og kysten.

 

Westcon Yards

Mikael Johansen frå Westcon Yard kunne mellom anna fortelje dei 55 frammøtte om både nedturar og oppturar som bedrifta har hatt dei siste åra. I ein svingande marknad er dei no inne i ein god periode med fleire tilsette og nye prosjekt som gjer til at dei ser fleire moglegheiter og er positive til framtida til bedrifta.

 

Fjord Invest

Roger Flølo frå Fjord Invest gav ein kort presentasjon av porteføljen og teamet til investeringsselskapet som satsar på Vestlandet. Han presiserte også kva dei ser etter når dei er på utkikk etter prosjekt som dei vil investere i. Flølø understreka at dei er ikkje berre der for gründerar, men også etablerte bedrifter og spin-off-prosjekt som jobbar med nye idéar og teknologi. Om nokon ynskjer å starte ein dialog med selskapet angåande sin idé eller sitt prosjekt, så kan Aksello hjelpe med det.

 

Nekst AS

Etter at den gode nyheita om at ein av inkubatorbedriftene våre Nekst AS hadde sikra ein milliard-deal til sitt prosjekt om å bygge verdas største landbaserte oppdrettsanlegg vart kjend, kom også dagleg leiar for bedrifta, Martin Ramsdal med på programmet. Kven dei store investorane er kunne han ikkje seie mykje om, men han kunne vise til dei ulike prosessane som dei har vore igjennom for å sikre finansieringa til det ambisiøse prosjektet.

 

Havbrukskommunen

Ordførar Ola Teigen haldt innlegg om kommunen si vidare satsing innan næringslivet. Han la fram deira tre hovudsatsingsområde som er olje, utdjupning av leia til Westcon og havbruk. Kommunen har mellom anna som mål å vere ein Havbrukskommune som skal vere ein viktig støttespelar i vidare utvikling innan denne spennande næringa.

 

Opningsseremoni 

Frukostsamlinga vart avslutta med opningstale frå banksjef Trond Teigene der han understreka at dei vil halde fram med å vere ein viktig bidragsytar til vidare vekst innan næringslivet og lokalsamfunnet. Representant for eigarane av Byporten-bygget, Bjørn Hollevik, gratulerte også banken med sitt nye lokale og kom med ein kort introduksjon av bygget før den obligatoriske og seremonielle snorklippen fann sted. Som ein symbolsk gest på at næringslivet står i fokus, fekk Martin Ramsdal frå Nekst den historiske æra av å klippe snora.

 

Neste Frukostsamling

Vi takkar Sparebanken Sogn og Fjordane for at vi fekk ta del i opninga deira og halde frukostsamlinga våre hos dei og ynskjer dei lykke til med vidare drift i det nye og flotte lokalet deira. Neste Frukostsamling vert heime hos oss i Aksello i Kvartalet 4. etg, Magnus Thingnes gate 1, torsdag den 1. juni. Meir info kjem om dette.